GLOBÁLNÍ EXPRESNÍ ANALÝZA MIKRORNA IDENTIFIKOVALA SADU 6 PROGNOSTICKÝCH MIKRORNA U PACIENTŮ S MULTIFORMNÍM GLIOBLASTOMEM

Konference: 2014 XXXVIII. brněnské onkologické dny a XXVIII. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

Téma: XXVIII. Základní a aplikovaný výzkum v onkologii

Číslo abstraktu: 297

Autoři: doc. Mgr. Jiří Šáňa, Ph.D.; Mgr. Lenka Radová, Ph.D.; doc. MUDr. Radek Lakomý, Ph.D.; doc. MUDr. Leoš Křen, Ph.D.; Bc. Andrej Bešše; RNDr. Jana Nekvindová, Ph.D.; doc. MUDr. Pavel Fadrus, Ph.D.; prof. MUDr. Markéta Hermanová, Ph.D.; prof. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D.; prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D, MBA; prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc.; prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.; prof. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D.

Východiska:

Multiformní glioblastom (GBM) je nejčastěji se vyskytující maligní nádor mozku s mediánem celkového přežívání přibližně 13 měsíců od stanovení diagnózy. Ačkoliv je prognóza jednotlivých pacientů značně rozdílná, histologické profily tohoto nádorového onemocnění jsou si navzájem velmi podobné. Proto je velmi důležité najít takové molekulární markery, které by onkologům v klinické praxi umožnily s co největší přesností stanovit prognózu pacienta a predikovat odpověď na standardně podávanou adjuvantní konkomitantní chemoradioterapii s temozolomidem (RT/ TMZ) a případně se tak rozhodnout pro intenzivnější či alternativní způsoby léčby, jež se v současné době začínají v léčbě GBM testovat. Z tohoto pohledu jsou nyní velmi diskutované mikroRNA (miRNA), krátké nekódující RNA, které posttranskripčně regulují genovou expresi, a jejich deregulace tak výrazně ovlivňuje biologii mnoha nádorových onemocnění, nevyjímaje GBM.

Materiál a metody:

Pomocí technologie TaqMan Low Density Array byla provedena globální expresní analýza miRNA u 58 vzorků FFPE tkáně GBM a 19 FFPE vzorků nenádorové mozkové tkáně získané z temporálních laloků resekovaných u pacientů trpících epilepsií.

Výsledky:

Porovnáním exprese miRNA v nádorové a nenádorové tkáni bylo identifikováno 28 významně deregulovaných miRNA, které byly zpětně schopny všechny zkoumané vzorky správně klasifikovat. Navíc korelace s klinickými daty pacientů s GBM identifikovala sadu 6 miRNA (miR-31, miR-224, miR-432*, miR-454, miR-672, a miR-885-5p), která byla významně asociována jak s celkovým přežíváním, tak s přežíváním bez progrese onemocnění pacientů s GBM. Stejná sada miRNA byla rovněž schopna u pacientů predikovat odpověď na léčbu RT/ TMZ se 78% senzitivitou i specificitou (AUC = 0,803).

Závěr:

Na základě získaných výsledků se domníváme, že zmíněné miRNA by mohly být slibnými diagnostickými, prognostickými a prediktivními markery odpovědi na léčbu RT/ TMZ u pacientů s GBM.

Práce byla podpořena grantovým projektem NT13514-4/ 2012 MZČR a projektem „CEITEC – Středoevropský technologický institut“ (CZ.1.05/ 1.1.00/ 02.0068).

Datum přednesení příspěvku: 25. 4. 2014