Stav genetického testování hereditárních onkologických syndromů v ČR

Konference: 2004 XXVIII. Brněnské onkologické dny a XVIII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Onkologická diagnostika

Téma: Diagnostika hereditárních malignit

Číslo abstraktu: 45

Autoři: Doc.MUDr. Lenka Foretová , Ph.D.; doc. MUDr. Petr Pohlreich, CSc.; Ing. Jitka Štekrová; doc. RNDr. Běla Bendlová, CSc.; MUDr. Anna Křepelová; MUDr. Věra Krutílková; A. Kratochvílová; I. Šubrt; doc .RNDr Radek Vrtěl, Ph.D.

Genetické poradenství u onkologických pacientů se stalo rutinní záležitostí. V rámci ČR se do tohoto vyšetřování zapojují téměř všechna genetická centra. Je vytvořena síť specializovaných molekulárně genetických laboratoří, které zajišťují testování predispozičních genů u nejdůležitějších syndromů. Onkolog i další specialisté mají možnost těchto vyšetření využít nejen pro rozhodování o rozsahu a zaměření léčby nádoru, ale především pro plánování strategie dalšího sledování léčeného pacienta a pro specializovanou prevenci u příbuzných s hereditární zátěží.
Společnost lékařské genetiky ČLK pracuje na stanovení pravidel kontroly kvality molekulárně genetických laboratoří v ČR. Některé molekulárně genetické laboratoře využívají systému mezinárodní kontroly kvality. Pokud získají certifikát, je to důkazem kvalitní práce laboratoře na základě současných možností. Stále je pravdou, že genetické testování nemusí u všech vysoce suspektních nádorových syndromů odhalit patogenní zárodečnou mutaci ve známých genech. Naše znalosti o predispozičních genech se budou neustále rozšiřovat, naše metody vyšetření se budou zlepšovat, tak jak se zlepšují i v jiných diagnostických oborech. V případě negativního záchytu mutace u pacienta z vysoce suspektní rodiny je však potřeba všechny příbuzné brát jako velmi rizikové a zajistit jim odpovídající preventivní péči.
Síť genetických ambulancí je rozprostřena po celé ČR. Síť molekulárně genetických laboratoří, které vyšetřují hereditární nádorové syndromy, je utvořena především v Praze, Brně, Olomouci, Plzni, nicméně se předpokládá, že se požadavky na tato vyšetření budou stupň ovat a další molekulárně genetické laboratoře se tímto testováním začnou zabývat. Akreditace pracovišť a kontroly kvality by měly být zárukou spolehlivosti pracoviště.Testování predispozičních genů BRCA1 a BRCA2 pro hereditární formu nádorů prsu/ovaria probíhá v ČR na dvou pracovištích, která obě podstupují každoročně mezinárodní kontrolu kvality organizovanou v rámci EMQN (European Molecular genetics Quality Network).Testování Lynchova syndromu neboli HNPCC (hereditárního nepolyposního kolorektálního karcinomu) je prováděno v Ústavu biologie a lékařské genetiky 2 LF UK a FN Motol.
Testované geny jsou MLH1 a MSH2. Mezinárodní kontrola kvality probíhá od roku 2003.
Testování genu MSH6 je pouze v rámci grantu. Metody testování: genomická DNA, PCR, DGGE, sekvenováníTestování MYH genu pro polyposu se provádí výzkumně.

Familiární adenomatosní polyposa (APC gen) je testována v Ústavu biologie a lékařské genetiky 1 LF UK a VFN. Metody: genomická DNA, PCR, DGGE, PTT, sekvenováníTestování MYH genu (AR dědičnost) pro polypozu se provádí výzkumně.

Na tomto pracovišti jsou také výzkumně testovány RET proto-onkogen a SDHB/SDHD geny u sporadického feochromocytomu adrenální i extraadrenální lokalizace.

Testování MEN2 syndromu, FMTC a MTC, mutační analýza RET proto-onkogenu, je prováděna na Endokrinologickém ústavu v Praze. Metody: genomická DNA, PCR, sekvenování 6 rizikových exonů

V rámci tříletého grantu bylo testováno:Celkem bylo testováno 358 osob, při prediktivním testování
bylo zachyceno nosičství mutace u 24 příbuzných, vyloučeno u 53 příbuzných.

Syndrom Li-Fraumeni, gen p53 je testován ve FN Motol, 2 LFUK.
Testovány jsou rodiny splň ující kriteria LFS, rodiny s LF-like syndromem, dále rodiny splň ující kriteria dle Chompretové, v rámci grantu byla vyšetřena i řada rodin, které nesplň ovala žádná z kriterií.
Metody: genomická DNA, PCR, SSCP, sekvenování, DNA čipy (v rámci mezinárodní spolupráce)


Celkový počet testovaných rodin 93
Počet testovaných za rok průměrně 15
Positivně testovaných 10


Záchytnost zárodečných mutací dle kritériíVon Hippel-Lindau syndrom, gen VHL, je testován rutinně v UBLG FN Motol, 2LFUK. Vyšetření je prováděno i pro pacienty ze SR.
Metody: genomická DNA, PCR, DGGE, sekvenování

VHL diagnoza dle kriteriíPro VHL bylo provedeno 1x prenatální vyšetření-plod negativní.

Cowdenův syndrom se nově testuje v rámci studie na stejném pracovišti v Motole, byl vyšetřen jeden pacient s klinickými příznaky syndromu a zachycena mutace.

Neurofibromatósa 1 je testována přímou i nepřímou diagnostikou v OLG FN Brno a nepřímou diagnostikou v ULG FN Plzeň .
Metody přímé diagnostiky: genomická DNA: SSCP, DGGE, sekvenování; RNA: cDNA-SSCP, sekvenováníVýsledky RNA diagnostiky: vyšetřeno 24 rodin, změna zachycena u 6
Prenatální diagnostika byla provedena ve FN Brno 4x, jednou přímou a 3x nepřímou metodou. Přímá diagnostika NF2 je nyní zaváděna na OLG FN Brno, vyšetřeno 7 pacientů.

Tuberosní sklerósa (geny TSC1 a TSC2) je testována na Ústavu lékařské genetiky a fetální medicíny ve FN Olomouc. Ročně je testováno asi 20-30 pacientů. TSC2 je testováno přímou metodou, TSC1 nepřímou i přímou.
Metody přímé diagnostiky: genomická DNA: SSCP, Southern, sekvenace

Záchytnost mutací v %Kvalita i rozsah molekulárně genetických vyšetření se zvyšují, jsou zaváděny nové metody testování. Na genetickou diagnostiku však nutně musí navazovat specializovaná dobře organizovaná prevence. Bez této návaznosti může být význam genetického testování minimální.


Molekulárně genetické vyšetření podpořeno granty (dle pracoviště)

  1. VZMZ 00020980501, IGA MZČR NC–6396–3, NC–5561–3,
  2. IGA MZČR č. 7527–3,
  3. VZ MSMT CR: CEZ:J13/98:111100004; grant IGA MZ CR: NR 8103-3/2004,
  4. IGA MZ ČR NB/6650–3,
  5. GAUK 17/2001, VZ 00000064203, IGA MZ ČR NC/6513–3,
  6. IGA MZČRNM/7627–3, VZ MZ 00065 26 97 05,
  7. VZ MŠMT 11140005(6035),
  8. MŠMT CR CEZ J 14/98:15110000006 a IGA MZ CR: NR/7821–3

Datum přednesení příspěvku: 26. 5. 2004