Portál pro pacienty a pacientské organizace

Portál pro pacienty a pacientské organizace

Ministerstvo zdravotnictví ČR připravilo nový Portál pro pacienty a pacientské organizace, obsahující především kontakty na pacientské organizace a informace o činnosti Pacientské rady, která je stálým poradním orgánem ministra zdravotnictví.  

Nový portál na adrese pacientskeorganizace.mzcr.cz nabízí Databázi pacientských organizací, včetně osmi, které sdružují pacienty s onkologickými diagnózami. Dále zde najdete informace o Pacientské radě a jejích zasedáních a zprávy ze setkání s pacientskými organizacemi. 

Pacientská rada je stálý poradní orgán ministra zdravotnictví složený ze zástupců pacientských organizací, který funguje jako zprostředkovatel hlasu pacientů na ministerstvu. V rámci své činnosti Rada plní svou konzultační činnost, tedy účastní se připomínkových řízení, při nichž se vyjadřuje k návrhům legislativních i nelegislativních materiálů, vydává stanoviska či konzultuje jako zástupce pacientů - stakeholdera ve zdravotnictví. V rámci proaktivní činnosti zřizuje pracovní skupiny a věnuje se oblasti ochrany práv a naplňování potřeb pacientů.

Navštivte Portál pro pacienty a pacientské organizace MZ ČR