akalabrutinib (účinná látka)

▼Protinádorový lék ze skupiny cílené léky, inhibitory proteinové kinázy - inhibitory BTK

Mechanismus účinku léku

  • Růst a dělení buněk a další buněčné pochody jsou řízeny systémem zevních signálů, receptorů  na povrchu buňky a sítí signálních bílkovin uvnitř buněk. Nadměrná aktivita systému může vést ke vzniku nádoru a podporuje jeho další růst. 
  • B-buněčný receptor (BCR) na povrchu B-buněk se podílí na vzniku některých leukémií a lymfomů z B-lymfocytů. Významnou roli v přenosu signálu v buňce má Brutonova tyrosinkináza (BTK).  
  • Akalabrutinib blokuje BTK a tak inhibuje růst a množení buněk.

Registrované indikace

Dle doporučení ČOS (Modrá kniha) může být lék použit u některých nádorů ze skupiny:

Způsob užívání léku

  • Tvrdé tobolky užívané ústy dvakrát denně, dlouhodobě
  • Užívá se nezávisle na jídle, tobolky se nesmí drtit nebo kousat
  • Během léčby se nemají požívat přípravky obsahující třezalku tečkovanou (mohou snížit účinnost)

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

  • Přípravek nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje. Při pocitu únavy nebo závratě by pacient neměl neřídit nebo obsluhovat stroje, dokud příznaky neustoupí.

Informace o léku na informačním portálu Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Na této stránce jsou podrobné informace o přípravku včetně podrobné informace o indikacích (přesný typ a stádium onemocnění, kombinace s jinými léčivy, linie léčby nežádoucí účinky, apod.). Tyto informace najdete v příbalovém informačním letáku/příbalové informaci (pdf dokument pod zkratkou PIL je zpravidla na konci obsáhlejšího dokumentu, v jehož úvodu je "Souhrn informací o přípravku" určený odborníkům). U jednotlivých přípravků je též informace, pro jaké typy onemocnění a za jakých podmínek je přípravek hrazen. 
▼Přípravky označené tímto symbolem podléhají dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Můžete přispět tím, že nahlásíte jakékoli nežádoucí účinky, které se u Vás vyskytnou Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv (nahlásit nežádoucí účinek).