avelumab (účinná látka)

▼Protinádorový lék ze skupiny cílené léky, monoklonální protilátky, imunoonkologické léky / regulátory kontrolního bodu

Mechanismus účinku léku

  • Imunitní T-lymfocyty (T-buňky) mohou přímo usmrtit nádorovou buňku, na jejíž povrchovou strukturu (antigen) se naváží. T-lymfocyt má na svém povrchu receptory (antigeny), které regulují jeho činnost. Tyto antigeny se proto též nazývají kontrolní body (anglicky checkpoit) imunitní reakce. Klíčovým regulátorem je antigen PD-1, který svoji aktivitou inaktivuje T-lymfocyt.
  • Některé nádory mají (exprimují) na povrchu buněk antigen PD-L1 nebo PD-L2. Pokud se na takovou buňku naváže T-lymfocyt, dojde k vazbě antigenů PD-L1/PD-L2 na receptor PD-1, což vede k inaktivaci T-lymfocytu. Nádorová buňka se tak brání před zničením. Avelumab se váže na receptor PD-L1 na nádorové buňce, tím znemožňuje jeho vazbu s PD-1, T-lymfocyt zůstává aktivní a může zničit nádorovou buňku.
  • Vazbou avelumabu na nádorovou buňku se rovněž aktivuje další mechanismus imunitní reakce (na protilátkách závislá buněčná cytotoxicita ADCC), která vede k usmrcení nádorové buňky.

Registrované indikace

Dle doporučení ČOS (Modrá kniha) může být lék použit u některých nádorů níže uvedených tkání

Způsob užívání léku

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

  • Přípravek má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje Po užití byla hlášena únava, pacient by měl řídit nebo obsluhovat stroje, pokud si nebude jist, že na ně přípravek nemá nepříznivý vliv

Informace o léku na informačním portálu Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Na této stránce jsou podrobné informace o přípravku včetně podrobné informace o indikacích (přesný typ a stádium onemocnění, kombinace s jinými léčivy, linie léčby nežádoucí účinky, apod.). Tyto informace najdete v příbalovém informačním letáku/příbalové informaci (pdf dokument pod zkratkou PIL je zpravidla na konci obsáhlejšího dokumentu, v jehož úvodu je "Souhrn informací o přípravku" určený odborníkům). U jednotlivých přípravků je též informace, pro jaké typy onemocnění a za jakých podmínek je přípravek hrazen. 
▼Přípravky označené tímto symbolem podléhají dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Můžete přispět tím, že nahlásíte jakékoli nežádoucí účinky, které se u Vás vyskytnou Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv (nahlásit nežádoucí účinek).