brentuximab vedotin (účinná látka)

▼Protinádorový lék ze skupiny cílené léky, monoklonální protilátky (konjugáty protilátka-cytostatikum)

Mechanismus účinku léku

  • Brentuximab vedotin je spojení (konjugát) monoklonální protilátky s účinným cytostatikem. Protilátka se váže na antigen CD30 na povrchu nádorové buňky, tím aktivuje imunitní reakce (na protilátkách závislá buněčná cytotoxicita, ADCC), která vede k usmrcení nádorové buňky. Pokud buňka unikne této reakci, je antigen CD30 s navázaným brentuximab vendotinem internalizován ("spolknut") do nitra buňky, kde je buněčnými enzymy z komplexu uvolněno cytostatikum označované zkratkou MMAE. Buňka při svém dělení vytváří dělící vřeténko z mikrotubulů. MMAE se váže na mikrotubuly, tím blokuje dělení buňky a navozuje její smrt. Dokud je cytostatikum vázáno na protilátku, je zcela neúčinné, lék tak cíleně působí pouze na buňky s antigenem CD30 na povrchu.

Registrované indikace

Dle doporučení ČOS (Modrá kniha) může být lék použit u některých nádorů níže uvedených tkání

Způsob užívání léku

  • Nitrožilní infúze trvající 30 minut, každé 3 týdny

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

  • Brentuximab vedotin může mít malý vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje

Informace o léku na informačním portálu Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Na této stránce jsou podrobné informace o přípravku včetně podrobné informace o indikacích (přesný typ a stádium onemocnění, kombinace s jinými léčivy, linie léčby nežádoucí účinky, apod.). Tyto informace najdete v příbalovém informačním letáku/příbalové informaci (pdf dokument pod zkratkou PIL je zpravidla na konci obsáhlejšího dokumentu, v jehož úvodu je "Souhrn informací o přípravku" určený odborníkům). U jednotlivých přípravků je též informace, pro jaké typy onemocnění a za jakých podmínek je přípravek hrazen.
▼Přípravky označené tímto symbolem podléhají dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Můžete přispět tím, že nahlásíte jakékoli nežádoucí účinky, které se u Vás vyskytnou Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv (nahlásit nežádoucí účinek).