osimertinib (účinná látka)

▼Protinádorový lék ze skupiny cílené léky, inhibitory proteinové kinázy

  • Mechanismus účinku léku
  • Receptor EGFR (HER1) na povrchu normálních i nádorových buněk je aktivován epidermálním růstovým faktorem. Po přijetí signálů se aktivuje nitrobuněčná část receptoru – tyrosinkináza, která zprostředkovává přenos signálu dále do buňky. Tato signalizace u nádoru podporuje růst a dělení buněk, zvýšenou tvorbu angiogenních faktorů, podporuje metastazování a blokuje mechanismus buněčné smrti (apoptózu).
  • V některých nádorech může být mutován gen tyrosinkinázy EGFR, některé (aktivující) mutace vedou k vystupňování uvedených účinků. Může dojít (i během léčby) k jiné mutaci genu EGFR nazývané T790M, při této mutaci přestávají být některé léky blokující EGFR účinné. Osimertinib blokuje tyrosinkinázu EGFR s mutací T790M a blokuje tak uvedené působení receptoru EGFR.

Registrované indikace

Dle doporučení ČOS (Modrá kniha) může být lék použit u některých nádorů ze skupiny:

Způsob užívání léku

  • Potahované tablety užívané ústy jednou denně dlouhodobě.
  • Během léčby osimertinibem se nemají užívat přípravky obsahující třezalku tečkovanou (může snižovat účinnost léku)

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

  • Přípravek nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje

Informace o léku na informačním portálu Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Na této stránce jsou podrobné informace o přípravku včetně podrobné informace o indikacích (přesný typ a stádium onemocnění, kombinace s jinými léčivy, linie léčby nežádoucí účinky, apod.). Tyto informace najdete v příbalovém informačním letáku/příbalové informaci (pdf dokument pod zkratkou PIL je zpravidla na konci obsáhlejšího dokumentu, v jehož úvodu je "Souhrn informací o přípravku" určený odborníkům). U jednotlivých přípravků je též informace, pro jaké typy onemocnění a za jakých podmínek je přípravek hrazen.
▼Přípravky označené tímto symbolem podléhají dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Můžete přispět tím, že nahlásíte jakékoli nežádoucí účinky, které se u Vás vyskytnou Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv (nahlásit nežádoucí účinek).