paklitaxel (účinná látka)

Protinádorový lék ze skupiny cytostatika - taxany

Mechanismus účinku léku

  • Buňka při dělení vytváří dělicí vřeténko složené z mikrotubulů, paklitaxel podporuje tvorbu mikrotubulů a mikrotubuly stabilizuje (inhibuje depolymerizaci). Výsledkem narušení funkce dělícího vřeténka a zablokování buněčného dělení.
  • Taxany jsou odvozeny od rostlinného alkaloidu taxolu získaného z kůry stromu Taxus brevifolia. V současné době se taxany získávají semisynteticky z rostlinného prekurzoru který se získává z jehličí evropského tisu Taxus baccata
  • nab-paklitaxel: jde o zvláštní formu, kdy jsou nanočástice paklitaxelu vázány na albumin (nab = nanoparticle albumin-bound), vazba na albumin zajišťuje zvýšený průnik léku z cév ke tkáním

Registrované indikace

Dle doporučení ČOS (Modrá kniha) může být lék použit u některých nádorů ze skupiny:

Způsob užívání léku

  • Nitrožilní infúze 3 hodiny týdně nebo každé 3 týdny, nab-paklitaxel nitrožilní infúze 30 minut
  • Premedikace: kortikosteroid ústně 12 a 6 hodin před infúzí nebo nitrožilně 30 -60 minut před infúzí a H1 a H2 antihistaminika 30 – 60 minut před infúzí.
  • Před podáním nab-paklitaxelu se premedikace nepodává

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje 

  • Není prokázáno, že by paklitaxel snižoval schopnost vykonávat tyto činnosti. Nicméně je třeba počítat s tím, že obsahuje alkohol.
  • Nab-paklitaxel může vyvolat nežádoucí reakce například únavu a závratě které mohou ovlivnit schopnost řídit a obsluhovat stroje.

Informace o léku na informačním portálu Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Na této stránce jsou podrobné informace o přípravku včetně podrobné informace o indikacích (přesný typ a stádium onemocnění, kombinace s jinými léčivy, linie léčby nežádoucí účinky, apod.), podmínkách  úhrady apod.