pazopanib (účinná látka)

Protinádorový lék ze skupiny cílené léky, inhibitory proteinové kinázy, antiangiogenní léky

Mechanismus účinku léku

  • Na povrchu buněk jsou různé receptory pro příjem vnějších signálů (ligandů), po navázání ligandů se aktivuje vnitřní část receptoru – proteinová kináza. Signál je předáván dále do buňky, jsou tak ovlivněny růst a dělení buněk, apoptóza a další vlastnosti. Nádor produkuje růstový faktor cévního endotelu (VEGF), který aktivuje receptory (VEGFR) na povrchu cévních endotelových buněk, což vede k tvorbě nových cév (angiogeneze).
  • Pazopanib inhibuje VEGFR a brání tak angiogenezi. Pazopanib blokuje signalizaci receptorů PGDFR a SCF které jsou na buňkách některých nádorů a brání růstu nádoru.

Registrované indikace

Dle doporučení ČOS (Modrá kniha) může být lék použit u některých nádorů ze skupiny:

Způsob užívání léku

  • Potahované tablety užívané ústy jednou denně dlouhodobě.
  • Užívat nejméně hodinu před jídlem nebo dvě hodiny po jídle.
  • Během léčby pazopanibem se nemá pít grapefruitová šťáva (může snížit odbourávání léku a zvýšit tak riziko nežádoucích účinků)

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

  • Škodlivý účinek na tyto činnosti nelze předem určit. Pacienti by neměli řídit a obsluhovat stroje, pokud pociťují závrať, jsou unavení nebo slabí.

Informace o léku na informačním portálu Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Na této stránce jsou podrobné informace o přípravku včetně podrobné informace o indikacích (přesný typ a stádium onemocnění, kombinace s jinými léčivy, linie léčby nežádoucí účinky, apod.). Tyto informace najdete v příbalovém informačním letáku/příbalové informaci (pdf dokument pod zkratkou PIL je zpravidla na konci obsáhlejšího dokumentu, v jehož úvodu je "Souhrn informací o přípravku" určený odborníkům). U jednotlivých přípravků je též informace, pro jaké typy onemocnění a za jakých podmínek je přípravek hrazen.