pazopanib (účinná látka)

Protinádorový lék ze skupiny cílené léky, inhibitory proteinové kinázy, antiangiogenní léky

Mechanismus účinku léku

  • Růst a dělení buněk a další buněčné pochody jsou řízeny systémem zevních signálů, receptorů  na povrchu buňky a sítí signálních bílkovin uvnitř buněk. Nadměrná aktivita systému může vést ke vzniku nádoru a podporuje jeho další růst a metastazování a blokuje apoptózu.
  • Nádory produkují růstový faktor cévního endotelu (VEGF), který aktivuje receptory (VEGFR) na povrchu cévních endotelových buněk, to vede k tvorbě nových cév (angiogeneze), které jsou nezbytné pro další růst nádoru.
  • Pazopanib inhibuje tyrosinkinázu VEGFR a brání tak angiogenezi, současně blokuje signální bílkoviny PGDFR a c-KIT v nádorových buňkách

Registrované indikace

Dle doporučení ČOS (Modrá kniha) může být lék použit u některých nádorů ze skupiny:

Způsob užívání léku

  • Potahované tablety užívané ústy jednou denně dlouhodobě.
  • Užívat nejméně hodinu před jídlem nebo dvě hodiny po jídle.
  • Během léčby pazopanibem se nemá pít grapefruitová šťáva (může snížit odbourávání léku a zvýšit tak riziko nežádoucích účinků)

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

  • Škodlivý účinek na tyto činnosti nelze předem určit. Pacienti by neměli řídit a obsluhovat stroje, pokud pociťují závrať, jsou unavení nebo slabí.

Informace o léku na informačním portálu Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Na této stránce jsou podrobné informace o přípravku včetně podrobné informace o indikacích (přesný typ a stádium onemocnění, kombinace s jinými léčivy, linie léčby nežádoucí účinky, apod.), podmínkách  úhrady apod.