pertuzumab (účinná látka)

▼Protinádorový lék ze skupiny cílené léky, monoklonální protilátky

Mechanismus účinku léku

  • Na povrchu buněk se nachází skupina receptorů HER: HER1/EGFR HER2 HER3 a HER4. Receptory HER1 HER3 a HER4 jsou aktivovány vnějšími signálními molekulami (ligandy), HER2 je aktivovaný trvale. Aby mohl být signál vyslán dále do buňky, musí nejprve jakékoli dva aktivované receptory HER vytvořit pár (dimér). HER2 pozitivní buňky mají na svém povrchu mnohonásobně vyšší počet HER2, diméry se tak tvoří mnohem častěji a prorůstová signalizace do buňky je vysoká.
  • Pertuzumab se váže na HER2, tím brání vytváření dimérů s tímto receptorem a signalizaci tak blokuje, což může vést k zastavení růstu a apoptóze (smrti) buňky. Vazbou pertuzumabu na nádorovou buňku se rovněž aktivuje imunitní reakce (na protilátkách závislá buněčná cytotoxicita ADCC), která vede k usmrcení nádorové buňky.
  • Viz vyšetření IHC a ISH.

Registrované indikace

Dle doporučení ČOS (Modrá kniha) může být lék použit u některých nádorů ze skupiny:

Způsob užívání léku

  • Nitrožilní infúze každé 3 týdny první infúze 60 minut další 30-60 minut

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

  • Na základě hlášených nežádoucích účinků se neočekává, že by přípravek ovlivňoval schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Pacientům s reakcemi na infúzi má být doporučeno, aby neřídili a neobsluhovali stroje až do úplného odeznění příznaků

Informace o léku na informačním portálu Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Na této stránce jsou podrobné informace o přípravku včetně podrobné informace o indikacích (přesný typ a stádium onemocnění, kombinace s jinými léčivy, linie léčby nežádoucí účinky, apod.). Tyto informace najdete v příbalovém informačním letáku/příbalové informaci (pdf dokument pod zkratkou PIL je zpravidla na konci obsáhlejšího dokumentu, v jehož úvodu je "Souhrn informací o přípravku" určený odborníkům). U jednotlivých přípravků je též informace, pro jaké typy onemocnění a za jakých podmínek je přípravek hrazen.
▼Přípravky označené tímto symbolem podléhají dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Můžete přispět tím, že nahlásíte jakékoli nežádoucí účinky, které se u Vás vyskytnou Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv (nahlásit nežádoucí účinek).