trastuzumab (účinná látka)

Protinádorový lék ze skupiny cílené léky, monoklonální protilátky

Mechanismus účinku léku

  • Při HER2-pozitivitě je počet receptorů HER2 na povrchu buňky mnohonásobně zvýšen proti normálnímu stavu (= overexprese), to vede ke zvýšené signalizaci do nitra buňky a k růstu a dělení buněk.
  • Trastuzumab se váže na HER2 a tím blokuje jeho prorůstovou aktivitu. Vazbou trastuzumabu na nádorovou buňku se rovněž aktivuje imunitní reakce (na protilátkách závislá buněčná cytotoxicita), která vede k usmrcení nádorové buňky.
  • Viz vyšetření IHC a ISH.

Registrované indikace

Dle doporučení ČOS (Modrá kniha) může být lék použit u některých nádorů ze skupiny:

Způsob užívání léku

  • Nitrožilní infúze, první infúze 90 minut další 30 minut, nebo podkožní podání cca 5 minut.
  • Podání každé 3 týdny, infúzi lze podávat též každý týden.

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

  • Není známo, zda může přípravek ovlivnit schopnost řídit motorová vozidla či obsluhovat stroje. Pokud se však během léčby objeví příznaky jako třesavka nebo horečka, neměl by pacient řídit motorová vozidla ani obsluhovat stroje, dokud příznaky nevymizí.

Informace o léku na informačním portálu Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Na této stránce jsou podrobné informace o přípravku včetně podrobné informace o indikacích (přesný typ a stádium onemocnění, kombinace s jinými léčivy, linie léčby nežádoucí účinky, apod.). Tyto informace najdete v příbalovém informačním letáku/příbalové informaci (pdf dokument pod zkratkou PIL je zpravidla na konci obsáhlejšího dokumentu, v jehož úvodu je "Souhrn informací o přípravku" určený odborníkům). U jednotlivých přípravků je též informace, pro jaké typy onemocnění a za jakých podmínek je přípravek hrazen.