Sekce pro nádory hlavy a krku ČOS ČLS JEP: Zpráva a činnosti v letech 2018 - 2022

Zpráva a činnosti Sekce pro nádory hlavy a krku České onkologické společnosti ČLS JEP v letech 2018 - 2022.

Předseda: Doc. MUDr. Milan Vošmik, Ph.D.
Místopředseda: MUDr. Karel Cwiertka, Ph.D.
Členové výboru: MUDr. Renata Červená, MUDr. Zdeněk Mechl, CSc. (čestný předseda sekce) a Doc. MUDr. Pavel Smilek, CSc.

 1. Deklarované hlavní cíle sekce jsou:
 • Spolupráce s dalšími obory, které se podílejí na diagnostické a léčbě nádorů hlavy a krku – otorhinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, stomatologie a stomatochirurgie, patologie, nutriční péče, paliativní medicína atd.
 • Společně s Onkologickou sekcí České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku spolupráce se mezinárodními odbornými společnostmi - International Federation of Head and Neck Oncological Societies a European Head and Neck Society
 • Příprava léčebných doporučení pro nádory hlavy a krku
 • Edukační a výzkumné aktivity
 • Spolupráce na preventivních a osvětových programech
 1. První cíl sekce, tj. interdisciplinární spolupráce odborníků, kteří se zabývají nádory hlavy a krku, je naplňován v rámci založené České kooperativní skupiny pro nádory hlavy a krku, z.s., se kterou sekce úzce spolupracuje a je personálně propojená.
  V prvním (2017-2022) i druhém (2022-2027) funkčním období byli do 7 členného výboru skupiny zvoleni členové naší sekce - Jan Laco, Miloslav Pála, Markéta Pospíšková a Milan Vošmik. Milan Vošmik byl v prvním funkčním období sekretářem skupiny.
 2. Každoročně jsou Českou kooperativní skupinou pro nádory hlavy a krku, ve spolupráci se Sekcí pro nádory hlavy a krku ČOS a Onkologickou sekcí ORL společnosti pořádány konference a semináře. V posledních letech se ustálily termíny pro Mezinárodní konferenci České kooperativní skupiny pro nádory hlavy a krku, která se koná každoročně v Louckém klášteře ve Znojmě a které se účastní řada zahraničních odborníků (Slovensko, Rakousko, Španělsko, Itálie, Velká Británie) na podzim, a dvoudenní seminář, který je pořádán na různých místech v ČR, na jaře. Kooperativní skupina je členem International Federation of Head and Neck Oncologic Societies a European Head and Neck Society.
 3. Z mezioborových diskusí a spolupráce vyplynula některá léčebná doporučení:
 • Vošmik M, Klozar J. Totální laryngektomie nebo larynx-záchovný postup? Aktuální léčebné přístupy Onkologie 2021: 15(2): 63-66.
 • Vošmik M, Laco J, Klozar J et al. Konsensuální doporučení České kooperativní skupiny pro nádory hlavy a krku (2019): definice resekčních okrajů, reportování krčních disekcí a vyšetřování HPV/p16. Cesk Patol 2021; 57(1): 53–56

Další doporučení, která zahrnou poléčebné sledování, stomatologickou péči a podpůrnou léčbu nutriční a rehabilitaci polykání, jsou v současné době připravována.

 1. Členové sekce se spolupodíleli na přípravě doporučených léčebných postupů ČOS (Modrá kniha ČOS) – kapitoly Nádory hlavy a krku.
 2. Členové sekce se spolupodíleli i na osvětových programech a akcích, jako jsou např. Make Sense Campaignči Head and Neck Cancer Day.
 3. Sekce pro nádory hlavy a krku k 1. listopadu 2022 měla registrovaných 17 členů(dle stránek ČOS: www.linkos.cz).

Zprávu vypracoval Milan Vošmik, předseda Sekce pro nádory hlavy a krku ČOS ČLS JEP dne 6.11.2022