Zpráva o činnosti Sekce pro nádory hlavy a krku za rok 2015

Sekce pro nádory hlavy a krku ČOS ČLS JEP předkládá Zprávu o činnosti v roce 2015. 

Vznik Sekce pro nádory hlavy a krku byl výborem ČOS schválen prosinci 2014.

V rámci Brněnských onkologických dnů se dne 10. dubna 2015 konala přípravná schůze, které se zúčastnilo 9 zájemců o členství.

Na přípravné schůzi byly dohodnuty následující body:

 • Organizační struktura sekce
  • sekce bude reprezentována pětičlenným výborem
  • výbor ze svého středu zvolí předsedu a místopředsedu
 • Způsob voleb výboru sekce
  • volby výboru proběhnou korespondenčně - formou mailové komunikace
  • sčítání hlasů provede skrutátor – jeden z členů sekce, který nebude kandidovat do výboru sekce 
  • volby předsedy a místopředsedy proběhnou také formou mailové komunikace mezi členy výboru. 
 • Cíle sekce
  • Spolupráce s dalšími obory, které se podílejí na diagnostické a léčbě nádorů hlavy a krku – otorhinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, stomatologie a stomatochirurgie, patologie, nutriční péče, paliativní medicína atd.
  • V rámci úzké spolupráce s Onkologickou sekcí České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku založení mezioborové kooperativní skupiny, která by mohla jednotlivé obory společně zastupovat v mezinárodních organizacích (International Federation of Head and Neck Oncologic Societies a European Head and Neck Society)
  • Mezioborové edukační aktivity
  • Spolupráce na preventivních a osvětových programech

V průběhu června a července 2015 byl zvolen výbor (hlasovat mohli pouze členové, které do sekce přijal výbor ČOS) ve složení: Karel Cwiertka (FN Olomouc), Renata Červená (MOÚ Brno), Zdeněk Mechl (FN USA Brno), Pavel Smilek (FN USA Brno), Milan Vošmik (FN Hradec Králové). Úlohy skrutátora se ujal dr. Radek Pejčoch (MOÚ Brno).

V průběhu srpna 2015 výbor volil předsedu a místopředsedu. V prvním kole byl většinou členů výboru zvolen předsedou Zdeněk Mechl, který ovšem funkci nepřijal, proto byly volby opakovány. Ve druhém kole byl předsedou sekce zvolen Milan Vošmik a místopředsedou Karel Cwiertka. Výbor se současně usnesl udělit prim. Zdeňku Mechlovi čestné předsednictví nově vzniklé sekce vzhledem k jeho dlouholetým zásluhám a odborný zájem o diagnostiku a léčbu nádorů hlavy a krku, a to i v rámci České onkologické společnosti.

Členové výboru souhlasili pokračovat v jednání o založení společné Kooperativní skupiny pro nádory hlavy a krku, která by sdružovala zástupce jednotlivých odborností, který se problematickou diagnostiky a léčby nádorů hlavy a krku zabývají.


Příští schůze sekce proběhne v rámci Brněnských onkologických dnů 2016.

Milan Vošmik


1.3.2016