Zápis ze schůze výboru České onkologické společnosti konané dne 15.9.2015 v FN Motol

Přítomni: Büchler, Dušek, Fínek, Janovský, Kolářová, Melichar, Petráková, Petruželka, Prausová, Svoboda Marek, Svoboda Tomáš, Tesařová, Vorlíček, Žaloudík
Omluveni: Ryška, Študentová
Hosté: členové výboru SROBF v čele s předsedou prof. MUDr. Jiřím Peterou, CSc.

 

Po vzájemném seznámení všech přítomných členů obou výborů byly první dva body programu řešeny společné vzhledem k nutnosti kooperace obou odborných společností. 

 1. Problematika dalšího vzdělávání, vyjádření obou společností k novele zákona 95/2004. Předsedkyně výboru ČOS přečetla návrh vyjádření výboru ČOS k odpovědi na připomínky zaslané v rámci fakultativní části připomínkového řízení provedeného souběžně s mezirezortním připomínkovým řízením k návrhu novely zákona č. 95/2004 Sb. v následujícím znění:

  "Výbor České onkologické společnosti České lékařské společnosti J. E. Purkyně považuje za nezbytné, aby pro pokračování vysoké kvality vzdělávání v oboru onkologie, která představuje výchovu lékařů pro diagnostiku, léčbu a dispenzarizaci jednoho z nejzávažnějších a nejčetnějších onemocnění, bylo vzdělání lékařů uspořádáno následujícím způsobem:

  Základní obor, kmen onkologický v délce trvání 2 roky,

  následně rozděleno do 2 oborů:

  • klinická onkologie
  • radiační onkologie

  Délka trvání klinické onkologie i radiační onkologie 3 roky, tedy úplné dokončené vzdělání s kmenem celkem 5 let.

  Doba trvání odpovídá standardu v rámci Evropské unie. Uspořádání vzdělání také odpovídá mezinárodním zvyklostem. Umožní českým lékařům rovnoprávné postavení se zahraničními specialisty v oboru klinické i radiační onkologie.

  Uvedený systém vzdělání byl projednán a schválen výborem České onkologické společnosti i výborem Společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky ČLS J. E. Purkyně.

  O návrhu bylo hlasováno s následujícím výsledkem:

  • 10 členů výboru pro
  • 1 hlas proti
  • 1 hlas se zdržel 

  Návrh vyjádření výboru ČOS byl schválen a na základě toho předsedkyně společnosti odeslala jeho změnu náměstkovi pro zdravotní péči prof. MUDr. Vymazalovi, DrSc. z Ministerstva zdravotnictví ČR, prof. MUDr. Žaloudíkovi, CSc., prof. MUDr. Vyzulovi, CSc., Mgr. Podhrázkému a prof. MUDr. Peterovi, Ph.D.

  Prof. MUDr. Petera, Ph.D. vyjádřil svůj návrh, který byl prakticky totožný s návrhem ČOS členové výboru SROBF též hlasovali se souhlasným závěrem.

 2. Předsedkyně ČOS obdržela mail od Mgr. Křemenové z Ministerstva zdravotnictví ČR z odboru zdravotních služeb, který se týkal návrhu výzvy k žádosti o udělení statutu centra vysoce specializované pneumoonkologické péče. Předsedkyně přečetla návrh odpovědi – stanovisko výboru ČOS k tomuto problému.

  Stanovisko Výboru České onkologické společnosti ČLS JEP k návrhu výzvy k žádosti o udělení statutu centra vysoce specializované pneumoonkologické péče.

  Výbor České onkologické společnosti ČLS JEP po prostudování zaslaného návrhu konstatuje, že nevidí žádný důvod pro zřizování center vysoce specializované pneumoonkologické péče v ČR.

  Vysoce specializovaná péče o onkologické pacienty je zajištěna existencí komplexních onkologických center (KOC), které pokrývají celou ČR a v rámci těchto center jsou samozřejmě funkční multidisciplinární týmy, které řeší všechny onkologické diagnózy. Není tedy logické, aby problematika plicních nádorů byla řešena jiným způsobem než ostatní malignity.

  Taktéž je nezbytné, aby indikace a aplikace protinádorové léčby byla jedině v rukou radiačních a klinických onkologů, obzvláště pak léčba vysoce specializovaná, vázaná na komplexní onkologická centra.

  Nutná je dostatečná kvalifikace lékařů, jejich zastupitelnost a týmová spolupráce, která je stěžejní pro správný diagnosticko – terapeutický postup.

  Přikládáme podrobný rozklad problematiky léčby nádorů plic, primárně lokalizovaných v plicích i metastatického postižení plic. (Podrobný rozklad je přílohou zápisu ze schůze výboru).

  O stanovisku výboru ČOS k dané problematice bylo hlasováno s výsledkem: 

  • 12 pro
  • nikdo proti
  • nikdo se nezdržel hlasování

  Předseda SROBF přečetl stanovisko k pneumoonkologickým centrům a výbor SROBF jej též odsouhlasil. Stanovisko výboru ČOS s podrobným odborným rozkladem bylo zasláno předsedkyní Mgr. Křemenové, prof. MUDr. Vymazalovi, DrSc., doc. RNDr. Duškovi, Ph.D., prof. MUDr. Žaloudíkovi, CSc., prof. MUDr. Vyzulovi, CSc. a prof. MUDr. Peterovi, Ph.D.

   

  Poté se výbory SROBF a ČOS pro další jednání rozdělily.

 3. Proběhla kontrola zápisu z minulé schůze, kde všechny body byly splněny, zůstává otevřená problematika funkce prezident elect. Prof. MUDr. Fínek, Ph.D. přislíbil zaslání podkladů s podmínkami k realizaci této funkce. Bude projednáno na některé z následujících schůzí výboru.
 4. Registry, Modrá kniha – garance, budoucnost. Předsedkyně výboru sdělila, že garantkou registrů je navržena primářka MUDr. Petráková, Ph.D. především v souladu se zachováním kontinuity vedoucí garance Masarykova onkologického ústavu. Dosavadní hlavní garant prof. MUDr. Vyzula, CSc. bude stále dohlížet na realizaci registrů i tvorbu Modré knihy, ale vzhledem ke své zaneprázdněnosti hlavním vykonavatelem bude prim. MUDr. Petráková, Ph.D. O návrhu bylo hlasováno a všichni přítomní členové výboru s návrhem souhlasili.
 5. Výbor ČOS odsouhlasil převzetí záštity nad registry preparátů určených k léčbě kastračně rezistentního karcinomu prostaty. Tyto registry se budou týkat zejména cílené léčby, u které skočil statut „VILP“ a budou budovány podle dosavadních pravidel vedení lékových registrů ČOS. Návrh obsahu registrů musí být odborně oponován Radou registrů ČOS. 
 6. Doc. Dušek informoval o záměru ÚZIS ČR a MZ provést legislativní úpravu týkající se managementu a hodnocení léků v kategorii „VILP“. Stávající postupy jsou velmi administrativně náročné, nevytvářejí správné motivace v praxi a získané soubory dat jsou velmi omezené velikostí, a tedy prakticky nehodnotitelné. Výbor ČOS souhlasí, s tím že bude jedním z primárních připomínkových míst navržených úprav.
 7. Předsedkyně konstatovala, že v průběhu léta byla vyřízena žádost o edukační grant pro speciální číslo časopisu Klinická onkologie (navrhovatel a realizátor doc. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D.).
 8. Výbor onkologické společnosti jménem předsedkyně a vědeckého sekretáře odsouhlasil prohlášení na podporu vědeckých infrastruktur BBMRI – CZ, EATRIS – CZ, CZECRIN. Tato aktivita pomůže realizaci akademických klinických studií.
 9. V červenci přišla žádost výboru ČOS k vyjádření k připomínkovému řízení Návrhu novely vyhlášky č. 134/1998 Sb. seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami. K návrhu novely se konkrétními připomínkami přihlásil doc. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D. Tyto připomínky byly akceptovány a odeslány na Ministerstvo zdravotnictví ČR.
 10. Primářka MUDr. Petráková, Ph.D. přednesla existenci dohody ČOS ČLS JEP s VZP na postupu při posuzování podmínek úhrady vybraných léčivých přípravků. O tuto dohodu má zájem i Svaz zdravotních pojišťoven. I výbor ČOS tuto dohodu vítá a bude naplánována schůzka se SZP k podpisu této dohody (účastníci Prim. MUDr. Petráková, Ph.D. a doc. MUDr. Prausová, Ph.D., MBA).
 11. Bude naplánována schůzka s plátci péče ohledně hrazení převozu nemocných sanitním vozem. Sjednocení pravidel, indikací, rozpory v hrazení této péče. Účastníci prim. MUDr. Petráková, Ph.D. a prim. MUDr.Linke.
 12. Předsedkyně obdržela dopis Ivany Vaškové ze Zahraničního oddělení ČLK, kde byla vyslovena žádost, zda by mohla být poskytnuta bulharským kolegům Modrá kniha s doporučenými postupy v protinádorové léčbě. Výbor doporučil odpovědět, že pokud se na nás obrátí statutární zástupci bulharských onkologů prostřednictvím jejich odborné společnosti, poté budeme o možnosti poskytnutí dat s bulharskou stranou hovořit.
 13. Na základě žádosti prof. MUDr. Štěpána Svačiny, DrSc, MBA, předsedy ČLS JEP výbor souhlasí se spoluprácí s Českým rozhlasem Dvojkou na přípravách pořadu Kontakt Dvojky. Jedná se o osvětu, která pomáhá zvyšovat zdravotní gramotnost veřejnosti zviditelňovat českou medicínu, onkologii jako obor a ČLS.
 14. Výbor odsouhlasil spolupráci ČOS ČLS JEP s Lidovými novinami na projektu vzdělávacích článků v oblasti onkologických diagnóz. Předsedkyně mailem informovala redaktorku časopisu Vesmír, která je kontaktní osobou projektu, že může oslovit onkologické odborníky k realizaci článků o nádorových onemocněních.
 15. Prof. MUDr. Svačina, DrSc., MBA požádal o jmenování členů výboru ČOS ČLS JEP, kteří budou mít přístup do uzavřené části webové stránky ČLS JEP. Výbor se usnesl, že tento přístup bude mít předsedkyně, místopředseda a vědecký sekretář. Zprávu odešleme do 30.9.2015.
 16. Ing. Jan Sobotka, manažer projektu Onkoportál požádal o účast na schůzi výboru ČOS, aby mohl představit další působení Onkoportálu v roce 2016, získat tak podporu výboru ČOS s možností žádat o sponzoring na rok 2016. Výbor s návštěvou zástupců Onkoportálu nesouhlasí. Význam Onkoportálu nedosáhl očekávaných kvalit. Stánky Onkoportálu jsou minimálně využívány a existence Onkoportálu v dalších letech je velmi sporná.
 17. Předsedkyně přečetla dopis MUDr. Friedmannová, kde je konstatováno, že Česká průmyslová zdravotní pojišťovna 205 nenasmlouvá LP ERIVEDGE a STIVARGA. Výbor bere na vědomí.
 18. Předsedkyně seznámila členy výboru se třemi pracovišti, které jsou schopny aplikovat LP XOFIGO (Nemocnice Na Bulovce, Thomayerova nemocnice a FN U svaté Anny v Brně). Výbor bere na vědomí.
 19. Ředitelka sekretariátu ČLS JEP oznámila, že publikace Glioma Cell Biology autorů Aleksi Šeda a Rolf Mentlein obdržela cenu předsednictva ČLS JEP za rok 2014. Výbor s potěšením bere na vědomí.
 20. Výbor odsouhlasil udělení čestného členství prof. MUDr. Macháčkovi z onkologické kliniky FN v Olomouci. Cena bude předána osobně.

Diskuse

 • Doc. MUDr. Tesařová, CSc. informovala o besedě se zástupci pacientských organizací.
 • Doc. MUDr. Tesařová, CSc. požádala o realizaci vzniku nadačního fondu ČOS, který by pomohl mladým lékařům k aktivní účasti na vědeckých konferencí, řešil by realizaci nezávislých studií apod. Podklady k realizaci byly dány za úkol doc. MUDr. Tesařové, CSc., a doc. MUDr. Marku Svobodovi, Ph.D.
 • Prof. MUDr. Fínek, Ph.D. informoval o novém způsobu podávání žádostí na protonovou léčbu, formou Žádosti o zvýšení úhrady, bylo konstatováno, že tento způsob je zcela nevhodný a mohl by vést k přenesení nákladů na léčbu na žádající pracoviště. MUDr. Friedmannová z FN Motol podala proti tomuto způsobu protest, ale věc zatím není dořešena.
 • Prim. MUDr. Petráková, Ph.D. požádala pokladníka výboru ČOS MUDr. Tomáše Svobodu, Ph.D. o příspěvek na realizaci Modré knihy ve výši 100 000,- Kč. Členové výboru jednomyslně souhlasili.

Záštity

Záštity výboru ČOS byly uděleny následujícím akcím:

Noví členové ČOS ČLS JEP:

 • MUDr. Žiaran Miroslav
 • MUDr. Trojanová Petronela
 • MUDr. Korandová Adéla

Sekce Endokrinní nádory:

 • Prof. MUDr. Melichar Bohuslav

Sekce Onkologická imunologie:

 • Prof. MUDr. Abrahámová Jitka, DrSc.
 • MUDr. John Stanislav

Sekce nádorů prsu:

 • MUDr. Horkel Pavel
 • MUDr. Brančíková Dagmar
 • Prof. MUDr. Abrahámová Jitka, DrSc.

Sekce NOR:

 • Prof. MUDr. Abrahámová Jitka, DrSc.

Sekce Neuroonkologická:

 • MUDr. Musilová Denisa

Sekce mladých onkologů:

 • MUDr. Zezulová Michaela
 • MUDr. Šedo Jiří, Ph.D.
 • MUDr. John Stanislav
 • MUDr. Eid Michal
 • MUDr. Bartoušková Marie

Zamítnuté členství do ČOS:

 • Sekce pro nádory prsu právnické osobě Anti – Neo, s.r.o. zastoupené MUDr. Sirákem Igorem

 

Příští schůze výboru je naplánována na 20.10.2015 ve 14:00 hod v MOÚ, pokud bude změna, sdělíme mailem.  

doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA

předsedkyně České onkologické společnosti  ČLS JEP

Přílohy: 

 1. Podrobný rozklad je přílohou zápisu ze schůze výboru