Zápis ze schůze výboru České onkologické společnosti konané dne 20.12.2012 ve Faustově domě Všeobecné fakultní nemocnice a I.LF UK

Přítomni: Vorlíček, Abrahámová, Petruželka, Tesařová, Fínek, Melichar, Prausová, Ryška, Cwiertka, Kolářová, Dušek
Omluveni: Vyzula, Petráková, Žaloudík
Hosté:  Prof. MUDr. M. Babjuk, CSc., prof. MUDr. A. Šedo, CSc.
 1. Schůzi zahájil a členy výboru ČOS přivítal prof. Vorlíček.
 2. Hostitelem výboru ČOS byl prof. Petruželka. Členy výboru přišel přivítat děkan I. LF UK prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. a popřál členům výboru ČOS a celé onkologii klidné vánoční svátky a mnoho úspěchů v příštím roce. Poděkoval za nelehkou práci a vyjádřil přesvědčení, že I. LF UK společně s ČOS se budou snažit o onkologii odpovídající 21. století. Ředitelka VFN Mgr.Dana Jurásková,PhD.,MBA se omluvila a vzkázala srdečná přání zdraví a úspěchů v příštím roce.
 3. O kulturní program se postarala MUDr. Miškovičová,PhD., pracovnice Onkologické  kliniky, která zahrála několik vánočních písní na koncertní akordeon. Hru doplnila vlastním zpěvem.Vystupující kolegyni uvedl prof. Petruželka.
 4. Host výboru ČOS prof. Šedo informoval o tom, že v administrativě pokročila situace vedoucí k založení sekce neuro-onkologie v rámci ČOS. Ti, kteří mají zájem o práci v této sekci se stali členy ČOS. Začnou informovat o své sekci  na webových stránkách ČOS a budou publikovat program své sekce v Medical Tribune a ve Zdravotnických novinách. O ustanovení sekce se hlasovalo, všichni členové výboru ČOS vyjádřili souhlas.
 5. Další host výboru prof. Babjuk, nově zvolený předseda Urologické společnosti, poděkoval jménem této  společnosti za dosavadní spolupráci a vyjádřil naději, že tato bude zdárně pokračovat. Informoval o postgraduálním vzdělávání v onkourologii. Je přesvědčen o nutnosti  certifikovaného školícího kurzu v onkourologii a  urologická společnost nechce kopírovat způsob chirurgické společnosti. Prof. Babjuk by byl rád kdyby  se kliničtí onkologové podíleli na výchově onkourologů. Členové výboru ČOS jsou rádi za onkourologickou sekci a jsou přesvědčeni, že onkourologická  sekce vykoná mnoho užitečné práce zejména v multidisciplinárních týmech.

  Prof. Vorlíček upozorňuje na rozsah kompetencí budoucích onkourologů a vítá účast na vzdělávání. Prof. Melichar poznamenává, že nikdo nepochybuje o nutnosti koncentrace uroonkologických operantů a o nutnosti hormonální léčby uroonkologických nemocných prováděné urology. Požadavek kompetence uroonkologů obsáhnout celé spektrum medikamentosní onkologické léčby (cytostatické i cílené) je  neakceptabilní.  Systémová   protinádorová léčba za poslední desetiletí značně pokročila a pro její zvládnutí  je nutná interní erudice. Konečně pro atestaci z klinické onkologie je nutný interní základ. Cytotoxická a cílená léčba má řadu vedlejších účinků a je nepřijatelné, aby urologové bez interní průpravy podávali celé spektrum protinádorové  léčby. Bylo by to popření multidisciplinární péče. Všichni členové výboru ČOS s prof. Melicharem souhlasí. Prof. Babjuk se domnívá, že jde o vytváření specialistů, kteří mají spolurozhodovat o další třeba i medikamentozní léčbě. Tyto specialisty  členové výboru  ČOS chápou  jako nezastupitelné integrální  členy multidisciplinárního týmu a vzdělání v onkourologii (specializace v onkourologii) by jistě měla být podmínkou pro práci v uvedeném týmu. Dohodnuto, že prof. Babjuk spolu s prim. Prausovou, kteří jsou z téhož ZZ společně vypracují návrh pro obsah specializace v onkourologii a pro kompetence z toho vyplývající. Text návrhu, zašlou do 15.1.2012 předsedovi, který vše posléze  přepošle všem členům výboru ČOS. Problematika vzdělávání v onkourologii bude projednána definitivně na příští schůzi výboru ČOS.

 6. Kontrolu zápisu z minulé schůze provedl prof. Vorlíček. Minule se hovořilo o certifikovaných kurzech v různých oblastech onkologie. Nyní znovu tyto podmínky formuloval doc. Fínek. Absolvování certifikovaného kurzu bude podmínkou a požadavkem pro členství  onkologa v multidisciplinárním týmu.
 7. Vzdělávací kurz pro novináře projedná doc. Fínek s redaktorem panem Perglem, kterého se pokusí získat pro spolupráci.
 8. Některou z příštích schůzí výboru ČOS (nejspíše v březnu) je třeba věnovat legislativním otázkám KOCů a nadcházejícím reakreditacím, které by měly proběhnout nejspíše na podzim 2012.
 9. Na MZ proběhla schůze akreditační komise pro certifikované  kurzy středních zdravotnických pracovníků. Žádost o akreditaci kurzu sester-pracovnic NOR byla již dvakrát v minulosti z nepochopitelných důvodů zamítnuta. Na jednání uvedené komise se dostavila prof. Abrahámová, předsedkyně Rady NOR a vše členům komise ústně podrobně vysvětlila a v bohaté diskusi doplnila. Podle posledních zpráv byl kurz konečně  schválen jako certifikovaný.
 10. Financování NORu je stále neuspokojivé a nesystémové. Pozitivní zprávou je, že se pro rok 2011 od MZ dostane pro celou republiku 10 mil. Kč. Tato zpráva, i když příznivá, neřeší budoucnost, i přesto, že existuje ústní slib MZ o financování v r. 2012 ve stejné výši. Zpráva o faktické finanční náročnosti NORu byla poslána doc.  Duškem z rozhodnutí Rady NOR bývalému I. náměstkovi ministra MUDr. Pavelkovi. V lednu bude jednání s pojišťovnami o dalším a systémovém financování NORu. Pojišťovnám bude předán audit nákladů NOR vypracovaný prof. Abrahámovou a doc. Duškem ve spolupráci s Radou NOR. Souhrn nákladů na vedení 1 hlášení o ZN je cca 320,- Kč.
 11. Specializační oborová rada pro obor klinické onkologie a příslušná akreditační komise potřebují dořešit nutnost a náplň předatestačních kurzů. Prof. Melichar se pokusí vyvolat jednání akreditační komise a její domluvu se SOR (prof.Petruželka) pro vyjasnění otázky složení a existence předatestační přípravy.
 12. Prof. Vorlíček informoval, že Běh naděje vynesl 507 000,- Kč. Výbor ČOS velmi tuto pomoc oceňuje a  rozhodl k této částce přidat ještě 250 000,- Kč. Tímto výbor ČOS vyhlašuje grant na získání přístroje pro vědecké účely. Žadatelem o grant je statutární zástupce příslušného zdravotnického zařízení, které je sídlem KOC. Podmínkou je 30% finanční spoluúčast příslušného ZZ. Celková finanční částka poskytnutá grantem je včetně DPH. Žádat se může o jeden nebo více přístrojů. Projekty se žádostí o grant se zasílají prof. Vorlíčkovi do 20.1.2012 a budou projednány na příští schůzi výboru ČOS 24.1.2012. O grant nebude žádat MOÚ a KOC Plzeň, neboť získali grant loni a předloni.
 13. Prim Šachlová, nutricionistka z MOÚ, informovala o výsledcích nutričního ambulantního skríningu prováděného na 52 onkologických pracovištích. Zúčastnilo se 4 363 pacientů. Výzkum poukázal na nedobrý nutriční stav onkologických pacientů. Proto Pracovní skupina pro nutriční podporu žádá ČOS o podporu tohoto stanoviska:
  a) Nutriční podpora je nedílnou součástí péče o onkologického nemocného.
  b) Nutriční skríning by měl být součástí rutinní praxe.
  c) Výsledky nutriční podpory a nutričního stavu nemocného by měly být zaznamenávány v dokumentaci nemocného.
  d) Managementy ZZ by měly podporovat nutriční skríning a vyčlenit nutriční terapeuty nositele příslušného certifikátu pro onkologická pracoviště.

  Členové výboru uvedené ideje podporují. Součástí zápisu je doporučený postup řešení nutričních rizik.

 14. Poslední v ČR konané zasedání Best of ASCO bylo velmi kladně hodnoceno. Další, 2. zasedání Best of ASCO se bude konat v září 2012 pod záštitou ČOS. Organizačně zajistí MOÚ, hlavní organizátor bude MUDr. M. Svoboda, místo konání bude opět hotel TOP v Praze 4.
 15. Výbor ČOS uděluje záštity těmto vědeckým sympoziím:
 16. Dr. Cwiertka upozorňuje na potřebu nastavení  vnitřních pravidel pro kontrolu práce sekcí. Dále upozorňuje na nutnost svolat schůzi členské základny ČOS.
  Rozhodnuto, že shromáždění  členů organizační složky  se uskuteční  v rámci Brněnských  onkologických dní (trvání 45 minut). Výbor ČOS  žádá organizátory BOD o vyčlenění vhodného časoprostoru v hlavním programu.
 17. Doc. Dušek informoval o získání projektu OpVK zaměřeného na kultivaci práce s NOR v rámci Komplexních onkologických center ČR. Projekt získal Institut biostatistiky a analýz v Brně ve spolupráci s většinou KOC. Principem je provedení fúze dat NOR a PZP a následné vytěžování této zcela nové databáze. Projekt kryje i náklady na straně zapojených KOC. Výbor ČOS bere na vědomí.
 18. Spolek českých lékařů v Praze pořádá zasedání 6. června 2012. Výbor ČOS činnost podpoří ideově i účastí, ale nikoliv finančně.
 19. ÚZIS požádal o stanovisko k návrhům úprav klasifikace ICD-10 - ICD-11. Stanovisko za radu NOR vypracoval velmi fundovaně Dr. Novák z MOÚ. Prof. Abrahámová doporučuje toto stanovisko přijmout.
 20. Noví členové ČOS:
  • Doc. MUDr.J. Šimša, Ph.D. – FTN Praha
  • MUDr. E. Balážiová – 1. LF UK Praha
  • Prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – 1. LF UK Praha
  • MUDr. P. Bušek, Ph.D.– 1. LF UK Praha
  • MUDr. K. Divišová - FNUSA Brno
  • MUDr. M. Dzivjaková – RTO Litoměřice
 21. Data příštích schůzí výboru ČOS v následujícím roce:
  • 24.1. Plzeň
  • 6.3. Praha-Motol
  • 3.4. MOÚ Brno
  • 15.5. Pardubice
  • 19.6. Praha-FTN Krč

Praha 20.12.2011

Zapsala: Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc.