Zápis ze schůze výboru ČOS ČLS J.E.P. ze dne 26.6.2018 ve FN v Motole

Přítomni: Büchler, Dušek, Janovský, Kolářová, Melichar, Petráková, Petruželka, Prausová, Svoboda T. 
Omluveni: Fínek, Ryška, Svoboda M., Študentová, Tesařová, Vorlíček, Žaloudík

 
 

 1. Dispenzarizace pacientů s onkologickým onemocněním.
  Probíhá příprava materiálů pro praktické lékaře.
  V první fázi bude odevzdána příručka, která se týká sledování pacientů po ukončené terapii, v druhé fázi bude připravena a odevzdána příručka k možným komplikacím protinádorové terapie včetně léčby terčové a imunoterapie.   
 2. Postgraduální vzdělávání.
  Předsedkyně ČOS, předseda akreditační komise prof. Petruželka a prim. Petráková se zúčastnili 20.6.2018 jednání zástupců zdravotního výboru parlamentu v Poslanecké sněmovně. Stále existuje reálná možnost obnovení existence onkologického kmene v přípravě k atestaci z klinické i radiační onkologie. Dále byla představena nová koncepce péče o onkologické pacienty.
  Ze strany předsedkyně zdravotního výboru poslanecké sněmovny prof. MUDr. Věry Adámkové, CSc. i ostatních přítomných poslanců, dále zástupců ministerstva zdravotnictví a plátců péče byl projeven velký zájem o organizaci péče v oblasti onkologie a zájem vyústil v tiskovou konferenci, která se bude konat dne 27.6.2018 za účasti doc. Duška a předsedkyně společnosti. Přítomní přislíbili pokračovat nadále v diskusi na téma realizace navržené organizace péče o onkologicky nemocné i pomoc v realizaci snazšího přístupu ke vzdělání v oblasti onkologie. Přítomní si uvědomují, že neustálý nárůst incidence a především prevalence onkologických onemocnění vyžaduje zabezpečit dostatek lékařského erudovaného personálu. Diskuse se zástupci poslanců i ministerstva zdravotnictví budou pokračovat na téma úhrada nákladné terapie.
 3. Ve dnech 5. – 6.11.2018 se bude konat kongres lékařů posudkové služby. Výbor ČOS byl požádán o aktivní účast ve 2 hodinovém bloku přednášek, dne 5.11.2018 ve 14:00 hodin v Hradci Králové v hotelu Černigov. Cílem je informovanost lékařů posudkové služby o nových léčebných možnostech v onkologii, prognóze pacientů z hlediska dočasné pracovní neschopnosti a invalidního důchodu.
  Členové výboru souhlasí s účastí na kongresu. K aktivní prezentaci se přihlásili: předsedkyně, doc. Büchler, prof. Melichar, prim. Petráková a dr. T. Svoboda.
  Doc. Büchler připraví dvouhodinový program s názvy jednotlivých témat.
 4. Dne 11.5.2018 prim. Petráková a předsedkyně jednaly s MUDr. Emílií Bartiškovou z VZP a výsledkem je dohoda, která je v příloze zápisu.
 5. Dne 22.5.2018 proběhla schůzka na téma radioterapie karcinomu prostaty s náměstkem ministra prof. MUDr. Romanem Prymulou, CSc., Ph.D. Přítomna byla předsedkyně ČOS.
  Závěr jednání shrnul prof. MUDr. Prymula, který podpořil požadavek na vytvoření pracovní skupiny, která zpracuje metaanalýzu dostupných dat o terapii karcinomu prostaty z hlediska radiační onkologie. Dále potvrdil, že budou hodnocena data o účinnosti léčby karcinomu prostaty prováděné v PTC. Hodnocení bude pravidelně aktualizováno a všechna data budou publikována. Budou vytvořeny registry, které zohlední doporučení ASTRO 2017 pro úhradu protonové terapie zdravotními pojišťovnami ve vyjmenovaných diagnózách a při splnění tohoto předpokladu a indikace péče ze strany KOC se plátcům péče úhrada z prostředků veřejného zdravotního pojištění doporučuje. Byl akceptován návrh předsedkyně společnosti o nutnosti existence registrů léčených pacientů a povinnost indikace multidisciplinárním týmem KOC. V současné době jsou již vytvořeny Regionální onkologické skupiny PTC a FN Motol a současně PTC a VFN. V případě, že je pacient indikován multidisciplinárním týmem KOC, jehož členové mají zkušenosti s protonovou terapií nebo je pacient indikován v rámci Specializované onkologické skupiny není srovnání ozařovacích plánů (fotony, protony) podmínkou ke schválení úhrady zdravotní pojišťovnou. Indikace v rámci výše uvedených MDT a SOS týmu je zárukou správnosti indikace, je zajištěna provázanost v rámci komplexní onkologické péče dle doporučení MZČR. (Věstník částka 13/2017). Přítomní členové výboru vzali tuto informaci na vědomí.
 6. RNDr. Tomáš Pavlík, Ph.D. z ÚZIS žádá o součinnost při ocenění reálných dat z referenčních nemocnic pro projekt DRG Restart v oboru onkologie.
  Předsedkyně požádala členy výboru a současně žádá i všechny členy ČOS, především vedoucí KOC, o součinnost při vytvoření pracovní skupiny, která by prověřila ocenění reálných dat z referenčních nemocnic. Návrhy členů pracovní skupiny posílejte k rukám paní Aleny Koutské, e-mail: alena.koutska@fnmotol.cz. Účast v pracovní skupině bude honorována.
  Zatím se přihlásil pouze RNDr. Tomáš Pavlík, Ph.D. a v práci chce pokračovat doc. Büchler a MUDr. Jiří Šedo, Ph.D. z MOÚ. Náš návrh a prosba stále platí.
 7. Dne 8.6.2018 se konala další schůzka prof. Petruželka, prof. Dundr, předsedkyně a MUDr. Emília Bartišková na téma prediktivní faktory v léčbě bronchogenního karcinomuzpráva o jednání v příloze zápisu aktuální situace k 1.7.2018.
 8. Prim. Kolářová - informace o přípravách voleb do výboru ČOS ČLS JEP. V první fázi přípravy možných elektronických voleb je nutné, aby členové ČOS aktualizovali své mailové adresy. Návod k aktualizaci bude vyvěšen na Linkos. Dále budou obesláni všichni členové ČOS, kteří mají vůči ČLS JEP nedoplatek a budou vyzváni k uhrazení dlužné částky. Hlasování bude jednokolové a volby proběhnou v květnu 2019.
  Dle stanov ČLS JEP (§16, čl. 4d) má výbor společnosti právo ukončit členství u člena společnosti, který má prodlevu v platbě členského příspěvku o více než 12 měsíců.
  Každý člen může zkontrolovat a zaktualizovat své údaje na stránkách Linkos.
 9. Prof. MUDr. M. Zavoral, předseda Společnosti pro gastrointestinální onkologii ČLS JEP požádal o schválení odborného garanta pro kolorektální karcinom - tvorbu klinicky doporučených postupů. Navržen je doc. MUDr. Igor Kiss.
  Členové výboru souhlasí.
  Výbor pověřuje doc. Duška jako člena Garanční komise (GK) projektu „Klinické doporučené postupy“, aby na příštím zasedání GK předložil návrh na vypracování klinického doporučeného postupu pro „Multioborové posouzení strategie diagnostiky a léčby zhoubných nádorů“ (pracovní název). Bude-li návrh schválen, Výbor ČOS navrhuje ČOS ČLS JEP jako hlavní (garanční) odbornou společnost pro tento klinický doporučený postup v ČR.
 10. Předsedkyni navštívila prof. MUDr. Eva Králíková, CSc. s žádostí o umístění textu o léčbě závislosti na kouření u onkologických pacientů do Modré knihy.
  Výbor společnosti se usnesl, že text o doporučeném postupu léčby závislosti na tabáku u onkologických pacientů je nesmírně užitečný a potřebný pro všechny lékaře, kteří se zabývají diagnostikou i komplexní léčbou nádorových onemocnění. Problematika se týká nejen klinických onkologů, ale i radiačních onkologů, chirurgických oborů apod. Domníváme se tedy, že zařazení tohoto textu do Modré knihy by nepostihlo všechny lékaře, kterých se problematika týká a chceme text umístit na Linkos do sekce pro lékaře i pro laickou veřejnost. Takto bude dostupná pro mnohem širší obec lékařů, pacientů i jejich rodinných příslušníků.
 11. Předsednictvo ČLS JEP vydalo směrnici č.1/2018 o úpravě přihlášky řádného člena ČLS JEP vzhledem k ochraně a zpracování osobních údajů.
  Členové výboru berou na vědomí.
 12. Psychoonkologická sekce ČOS obdržela finanční podporu, která jí umožňuje zahájení činnosti pro onkologické pacienty ale i zaměstnance onkologických pracovišť. Průběh činnosti bude možné podrobně sledovat na stránkách Linkos.
  Členové výboru berou na vědomí.
 13. Na prvním podzimním zasedání výboru ČOS bude pozvána PhDr. Petra Nováková, která bude informovat o činnosti Linkos a novinkách na těchto stránkách.
  Členové výboru berou na vědomí.
 14. Chlazení hlavy běhen chemoterapie jako prevence alopecie – stanovisko ČOS.
  V příloze zápisu a bude vyvěšeno na Linkos.
 15. Dne 13.6.2018 proběhl v příbramské nemocnici Kadeřábkův den, kterého se zúčastnila předsedkyně a přednesla základní myšlenky nové koncepce onkologické péče.
  Členové výboru berou na vědomí.
 16. Memorandum Onkomajáku k tématice kvalita péče v KOC – postoj výboru ČOS.
  Předsedkyni oslovila představitelka Hlasu pacientek paní Ivana Plechatá, která upozornila na aktivitu organizace Onkomaják, který chce vydat Memorandum o kvalitě péče v jednotlivých KOC. Zástupkyně a zástupci pacientských organizací jménem Ivany Plechaté potvrdili předsedkyni, že nesouhlasí s touto iniciativou, nebudou jí podporovat a všechny závazně slibují, že další svoje jednání a aktivity budou koordinovat s výborem ČOS a ředitelem ÚZIS. Výbor ČOS se od veškerých aktivit Onkomajáku zcela distancuje.
 17. Předsedkyně společnosti byla vyzvána médii k vyjádření ke kauze Aktip. Postoj ČOS ČLS JEP je v současné době jednoznačně odsuzující a byl již vyjádřen před 4 lety.
 18. Stanovisko ČOS ČLS JEP ke kombinované léčbě neresekovatelného nebo metastatického melanomu LP Tafinlar + Mekinist v příloze zápisu.
 19. Předsedkyně informovala o nabídnutých podporách ze strany firmy Ipsen:
  • podpora Mladých onkologů – semináře, Medlov 2019 apod.
  • podpora stránek Linkos
  • spolupráce s pacientskými organizacemi (konzultace s prim. Petrákovou)
  • NET/RCC Academy Central Europe 2018 – Ipsen – kontinuální vzdělávání v oblasti NET a ca ledviny, plánovaný termín 21. – 23.11.2018.
 20. Informace doc. RNDr. Duška, Ph.D. o budoucnosti a další realizaci sběru dat NOR. Byl přednesen návrh nové metodiky sběru dat NOR, který vejde v platnost pro nádorová onemocnění diagnostikovaná od 1.1. 2019. Národová onemocnění diagnostikovaná do 31.12. 2018 budou zadávána dle stávající metodiky a s plným zapojením územních pracovišť NOR, kterým poskytne kapacitní pomoc ÚZIS ČR (v případě potřeby). ÚZIS ČR za tímto účelem ustavuje nové „Centrální pracoviště NOR“. Nová metodika prochází oponentním řízením a bude vydána k 1.8. 2018 – jejím základem je přímé odesílání dat od poskytovatelů zdravotních služeb do centrální databáze (dle ustanovení z. 372/2011sb., ve znění pozdějších předpisů). Celý rok 2019 bude přechodným obdobím, kdy bude možné odesílat hlášení i v listinné podobě, následně bude provoz povinně plně elektronizován. Je navrženo hlášení základních parametrů i od poskytovatelů oboru patologie a cytologie. Výbor ČOS vzal zprávu o nové metodice na vědomí s tím, že její konečnou podobu pro připomínkových řízeních opětovně projedná na dalším zasedání. Výbor ČOS vyslovuje podporu návrhu zajistit hlášení základních parametrů od poskytovatelů oboru patologie a cytologie.
 21. Doc. Dušek informoval výbor o výsledku zadávání dohodnuté minimální sady parametrů do registrů ČOS a o výsledných predikcích pro segment centrové léčby na rok 2019. Výbor vzal zprávu na vědomí a vyslovil souhlas s návrhem, aby predikce byly po nutné oponentuře na MZ ČR a panelem expertů ČOS publikovány. Zároveň byla potvrzena platnost odsouhlasené koncepce registrů ČOS – tedy zadávání pouze minimalizované sady parametrů pro účely mapování objemu péče a hodnocení základních parametrů o léčbě (odsouhlaseno na společné schůzi výboru a vedoucích KOC v r. 2017).
 22. Termíny zasedání výboru ČOS:
  • 25.9.2018         10:00                FNM                
  • 30.10.2018        10:00                FNM
  • 27.11.2018        10:00                FNM
  • 11.12.2018        10:00                VFN
 23. Noví členové:
  Sekce preventivní onkologie
  • Prof. RNDr. Pospíšilová Šárka, Ph.D. – Interní hematologická a onkologická klinika FL MU a FN Brno
  Sekce podpůrné léčby
  • Doc. MUDr. Tomíška Miroslav, CSc. – Interní hematologická a onkologická klinika FN Brno

Doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA
předsedkyně ČOS ČLS JEP

Přílohy zápisu: 

 1. Zápis z jednání ze dne 11. 5. 2015 na ústředí VZP, Praha 
 2. Stanovisko ČOS ČLS JEP ke kombinované léčbě neresekovatelného nebo metastatického melanomu LP Tafinlar + Mekinist
 3. Pravidla pro prediktivní testování solidních nádorů – přehled indikací a metod. Souhrn závěrů z jednání zástupců ČOS a VZP – 3. 5. 2017, 13. 6. 2017, 31. 10. 2017 a 8. 6. 2018
 4. Chlazení hlavy během chemoterapie jako prevence alopecie. Stanovisko České onkologické společnosti