Zápis ze schůze výboru ČOS ČLS J.E.P. ze dne 29. 5. 2018 ve FN v Motole

Přítomni: Büchler, Janovský, Kolářová, Melichar, Petráková, Petruželka, Prausová, Ryška, Svoboda T., Študentová, Tesařová
Omluveni:  Dušek, Fínek, Svoboda M., Vorlíček, Žaloudík
Hosté:  --
 1. Dispenzarizace pacientů s onkologickým onemocněním.
  Předsedkyně a prim. Petráková se za ČOS zúčastnily dalšího jednání o dispenzarizaci onkologických pacientů a preventivních prohlídkách na MZ ČR. Jednání se účastnil poradce ministra Ing. Šmehlík, MUDr. Šonka za Sdružení praktických lékařů a doc. MUDr. Svatopluk Býma, Ph.D. za společnost praktických lékařů ČLS JEP. Prim. Petráková předloží návrhy pro sledování pacientů po ukončené onkologické léčbě u praktických lékařů, které budou zpracovány do stručné brožury. Dále bude vypracován materiál, kde budou stručně shrnuty komplikace onkologické léčby a jejich řešení též do rukou praktických lékařů. Oba materiály budou revidovány členy výboru a předány zástupcům praktických lékařů.
 2. Postgraduální vzdělávání.
  Předsedkyně ČOS, předseda akreditační komise prof. Petruželka a prim. Petráková se zúčastní 20.6.2018 jednání zástupců zdravotního výboru parlamentu v Poslanecké sněmovně. Stále existuje reálná možnost obnovení existence onkologického kmene v přípravě k atestaci z klinické i radiační onkologie. Dále bude představena nová koncepce péče o onkologické pacienty. Bude diskutován i problém procesu schvalování úhrady nákladných léků.
 3. Vyhlášení soutěže o nejlepší knižní publikaci za rok 2017 a nejlepší článek s IF za rok 2017.
  Ceny vítězům byly předány na slavnostním večeru BOD 2018.
  Honoráře vyplatí elektronickou cestou vítězům prostřednictvím ČLS JEP pokladník výboru.
 4. Spolupráce s pacientskými organizacemi.
  Proběhla schůzka s ministrem zdravotnictví Mgr. Adamem Vojtěchem, s ministryní práce a sociálních věcí Ing. Jaroslavou Němcovou, MBA, se zastupující ředitelkou SÚKL Mgr. Irenou Storovou a se zástupci pacientských organizací dne 11.5.2018. Jednání a diskuse se zúčastnily za výbor ČOS: předsedkyně, doc. Tesařová a prim. Petráková.
  Byla navržena nová řešení problematiky vycházek u onkologických pacientů, dále byla otevřena problematika invalidních důchodů u onkologicky nemocných. Ze strany MPSV i ČSSZ byla projevena snaha o řešení doposud nerovného přístupu k pacientům se stejně závažnou diagnózou. Dále byla diskutována problematika schvalování úhrady nákladné terapie, otázka §16 a VILP, zastupující ředitelka SÚKL sdělila, že o všech problémech jedná a připravuje se nový zákon, který by měl nastavit lepší a hlavně rychlejší formu řešení těchto problémů.
 5. MUDr. R. Neumanová, předsedkyně Občanského sdružení ROC, MUDr. Martin Šmakal a MUDr. Renata Koževnikovová zaslali k rukám předsedkyně svůj pohled na organizaci onkologické péče v ČR. Předsedkyně dle jejich přání nechala umístit text na Linkos a rozeslala členům výboru. Výbor ČOS formuloval odpověď, ve které stanovil základní požadavky na funkčnost sítě péče o onkologické pacienty a tuto odpověď zaslal hostům výboru.
  Členové výboru berou na vědomí.
 6. Zástupci pacientských organizací žen s diagnózou karcinomu prsu požádaly o projednání problematiky „second opinion“ na schůzi výboru ČOS.
  Členové výboru se shodli, že podporují možnost „second opinion“ pro pacienty s onkologickou diagnózou. Řešení této problematiky formou mailu nebo telefonicky považují za naprosto nevhodné. Nutná je návštěva pacienta s adekvátní dokumentací v ambulanci onkologického pracoviště na základě objednání pacienta. Uskutečnění i termín návštěvy je dán kapacitními možnostmi každého pracoviště, které nemůže tuto činnost vykonávat na úkor péče o pacienty, které již převzalo.
 7. Ve dnech 5. – 6. 11. 2018 se bude konat kongres lékařů posudkové služby. Výbor ČOS byl požádán o aktivní účast ve 2 hodinovém bloku přednášek. Cílem je informovanost lékařů posudkové služby o nových léčebných možnostech v onkologii, prognóze pacientů z hlediska dočasné pracovní neschopnosti a invalidního důchodu.
  Členové výboru souhlasí s účastí na kongresu. K aktivní prezentaci se přihlásili: předsedkyně, doc. Büchler, prof. Melichar, prim. Petráková a dr. T. Svoboda. Předsedkyně zjistí detaily průběhu kongresu a poté se upřesní názvy jednotlivých sdělení.
 8. Dne 11.5.2018 prim. Petráková a předsedkyně jednaly s MUDr. Emílií Bartiškovou z VZP a výsledkem je návrh dohody, který je v příloze zápisu.
  Dohoda bude ještě podepsána předsedkyní ČOS i zástupkyní VZP a bude umístěna na Linkos.
 9. Dne 11.5.2018 prim. Petráková a předsedkyně jednaly s ředitelkou MUDr. Renatou Knorovou, MBA o problematice multidisciplinárního týmu a signálního kódu z pohledu svazu pojišťoven. Zápis je v příloze programu.
  Budou probíhat další jednání o této problematice s dr. Knorovou i zástupci VZP, o průběhu jednání bude informace na Linkos a v zápisech ze zasedání výboru.
 10. Dne 15.5.2018 se konalo jednání o předepisování léčebného konopí na MZ ČR za přítomnosti ministra zdravotnictví, plátců péče, zástupců SÚKL i pacientů. Přítomna byla předsedkyně, která nepodpořila nutnost úhrady konopí z prostředků veřejného zdravotnictví v oblasti onkologie.
 11. Dne 22.5.2018 proběhla schůzka na téma radioterapie karcinomu prostaty s náměstkem ministra prof. MUDr. Romanem Prymulou, CSc., Ph.D. Přítomna byla předsedkyně ČOS.
  Z jednání bude vydán oficiální zápis a stanovisko MZČR, který zatím není k dispozici. Další kroky v této oblasti bude výbor ČOS koordinovat s výborem SROBF.
 12. Dne 28.5.2018 proběhlo výběrové řízení na místo přednosty Radioterapeuticko – onkologické kliniky FNKV. Do komise byla pozvána předsedkyně ČOS.
  Výsledek výběrového řízení bude sdělen ředitelem nemocnice a děkanem 3. LF UK.
 13. V průběhu měsíce od posledního setkání výboru byly zaslány předsedkyni následující návrhy připomínkových řízení:
  • Změna nařízení vlády č. 361/2007 Sb., která stanoví podmínky ochrany zdraví při práci (č. 68/2010 Sb, 93/2012 Sb., 9/2013 Sb., 32/2016 Sb.)
  • Novela zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech)
  • Návrh vyhlášky o zkušebním řádu zkoušky po ukončení vzdělávání v základním kmeni, atestační zkoušky, a závěrečné zkoušky po nástavbovém oboru a závěrečné zkoušky funkčního kurzu
  K návrhům nepřišly od členů výboru žádné připomínky.
 14. SÚKL vydal rozhodnutí o trvalé úhradě přípravku Kadcyla od 1.6.2018.
 15. Výrobce léčivého přípravku Mitomycin ukončuje v roce 2018 výrobu v Japonsku a přesunuje ji do Evropy. Je obava z nedostupnosti tohoto preparátu.
  Z hlediska dostupnosti preparátu Mitomycin osloví doc. Büchler držitele s dotazem na zajištění distribuce a situaci oznámí náměstkovi ministra prof. MUDr. Prymulovi, CSc, Ph.D.
 16. Tomáš Pavlík, Ph.D. z ÚZIS žádá o součinnost při ocenění reálných dat z referenčních nemocnic pro projekt DRG Restart v oboru onkologie.
  Předsedkyně požádala členy výboru a současně žádá i všechny členy ČOS, především vedoucí KOC, o součinnost při vytvoření pracovní skupiny, která by prověřila ocenění reálných dat z referenčních nemocnic. Návrhy členů pracovní skupiny posílejte k rukám paní Aleny Koutské, e-mail: alena.koutska@fnmotol.cz. Účast v pracovní skupině bude honorována.
 17. Dne 8.6.2018 se bude konat další schůzka prof. Petruželka, prof. Dundr, předsedkyně a MUDr. Emília Bartišková na téma prediktivní faktory v léčbě bronchogenního karcinomu.
 18. Členové výboru berou na vědomí, že přípravek Erivedge (vismodegib) nedosáhl pozitivního rozhodnutí SÚKL o trvalé úhradě. Rozléčení pacienti budou mít další léčbu hrazenu firmou Roche.
 19. Kolářová informovala o přípravách voleb do výboru ČOS ČLS JEP. V první fázi přípravy možných elektronických voleb je nutné, aby členové ČOS aktualizovali své mailové adresy. Do příštího zasedání výboru připraví prim. Kolářová harmonogram voleb na rok 2019. Na příštím zasedání proběhne hlasování o trvání členství u neplatičů příspěvků do ČOS a o počtu členů příštího výboru a revizní komise.

  Prosíme všechny členy ČOS, aby aktualizovali pro potřeby elektronických voleb do výboru ČOS ČLS JEP i pro další komunikaci své mailové adresy. Vaše aktuální e-mailové adresy posílejte na: alena.koutska@fnmotol.cz.
 20. Žádost o garanci:
  • PragueONCO 2019, Clarion Congress Hotel Prague, termín konání 23.1. – 25.1.2019 – udělena garance.
  • MammoCon – 1. celostátní multidisciplinární mammologická konference s mezinárodní účastí, Clarion Congress Hotel Prague, termín konání 21.11. – 22.11.2019
   Předsedkyně bude jednat se zástupci představitelů kongresu a FNKV o náplni akce.
 21. Noví členové:
  Sekce podpůrné léčby
  Sekce diagnostické a prediktivní onkologie
  Sekce preventivní onkologie
  • Doc. MUDr. Svoboda Marek, Ph.D. – MOÚ Brno
  Sekce pro endokrinní nádory
  • MUDr. Švébišová Hana, Ph.D. – Onkologická klinika FN Olomouc
  • MUDr. Jurečková Andrea – MOÚ Brno
  • Doc. MUDr. Koranda Pavel, Ph.D. – Klinika nukleární medicíny FN Olomouc
  • MUDr. Kopečková Kateřina – Onkologická klinika FN Motol
  Sekce podpůrné léčby
  • Doc. MUDr. Holubec Luboš, Ph.D., MBA – Odd. klinické onkologie, Nemocnice Na Homolce Praha
  Sekce onkologické imunologie
  Sekce pro nádory prsu
  • MUDr. Bielčiková Zuzana, PhD.
  ČOS
  • Janalíková Zdeňka – onkologická ambulance SZZ Krnov
  • MUDr. Kunovský Lumír, Ph.D. – Interní gastroenterologická klinika FN Brno

Příští výbor se bude konat 26.6.2018. Omlouvám se za změnu, ale 19.6. mám vědeckou radu u ministra zdravotnictví.

Doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA
předsedkyně ČOS ČLS JEP

Přílohy