Zápis ze schůze výboru ČOS ČLS J.E.P. ze dne 30. 1. 2018 ve FN v Motole

Přítomni: Büchler, Dušek, Janovský, Kolářová, Melichar, Petráková, Petruželka, Prausová, Ryška, Svoboda T., Tesařová, Žaloudík
Omluveni: Fínek, Svoboda M., Študentová, Vorlíček
Hosté:

Za výbor SROBF:
prof. MUDr. Jiří Petera, Ph.D., prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc., doc. MUDr. Renata Soumarová, Ph.D., MUDr. Milan Vošmik, Ph.D., Ing. Stanislav Machala, doc. MUDr. Martina Kubecová, Ph.D., Ing. Lenka Petýrková Janečková, prof. MUDr. Karel Odrážka, Ph.D., prim. MUDr. Magda Macháňová, MUDr. Běla Malinová

 1. Postoj odborných společností praktických lékařů k dispenzarizaci pacientů s onkologickým onemocněním. Prim. Janovský informoval členy výboru o existenci doporučených postupů pro praktické lékaře z let 2001 – 2002, které byly podpořeny grantem MZ ČR a kde jsou dnes již poněkud zastaralé návrhy pro dispenzarizaci onkologických pacientů. Novelizace těchto postupů proběhla v roce 2005 a 2011, ale i tyto nejsou aktuální. Jediná obsáhlá novelizace z roku 2017 se týká uroonkologie.

  Členové výboru se shodli na zařazení pravidel follow up za jednotlivé kapitoly léčby solidních nádorů v Modré knize. Primářka Petráková referovala, že podoba dispenzarizace pacientů se solidními nádory je v současné době probírána v rámci pracovních skupin, které jsou autory jednotlivých kapitol v Modré knize dle diagnóz, či diagnostických skupin. Po kompletním zpracování budou tyto návrhy předloženy členům výboru k event. schválení a poté publikovány v Modré knize. Prof. Žaloudík upozornil na nutnost akceptace frekvence a typu vyšetření v rámci dispenzární kontroly u jednotlivých diagnóz plátci zdravotní péče. Dále bude nutná kooperace s výborem Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP. Pacienti v remisi onemocnění mohou být a měli by být sledováni praktickým lékařem s vědomím možnosti relapsu primárního onemocnění, poléčebných komplikací, naplňování screeningových programů a rizika sekundární malignity. Předání nemocného v remisi onemocnění praktickému lékaři bude v kompetenci ošetřujícího lékaře s ohledem na míru rizika maligního onemocnění. Práce na realizaci současné podoby pravidel dispenzární péče je rozpracovaná a o průběhu výsledků procesu bude výbor členy informovat.
 2. Rozpočet ČOS na rok 2018.
  Výsledek hospodaření za rok 2017. MUDr. T. Svoboda informoval, že výsledek hospodaření za rok 2017 bude k dispozici na příštím zasedání výboru a z něho vycházející rozpočet pro rok 2018 lze předpokládat ve stejné podobě jako v roce 2017.
 3. Žádost ČLS JEP o kontrolu a navržení změn v seznamu zdravotnických prostředků.
  Prof. Žaloudík informoval, že proces tvorby seznamu zdravotních prostředků probíhá centrálně pod vedením MZČR. Výbor ČOS bere na vědomí.
 4. ČLS JEP zaslala prosbu o revizi Seznamu doporučených postupů na stránkách ČLS JEP.
  Postup je obdobný bodu 3.
 5. OZP zaslala žádost o vyjádření k léčbě zdravotnickým prostředkem Optune. Odpověď zaslal OZP vědecký sekretář doc. T. Büchler a současně požádal o zařazení tohoto léčebného postupu do Modré knihy (Glioblastom).
 6. Dne 5.1.2018 byl vydán Věstník Organizace a hodnocení kvality onkologické péče v ČR.
  Členové výboru vzali na vědomí. Se zněním věstníku jsou všichni seznámeni a jeho znění je k dispozici v odkazu stránek Linkos.
 7. Definice multidisciplinárních týmů – složení týmu, frekvence setkání týmu, vykazování signálního kódu.
  Dne 11.1.2018 se sešla pracovní skupina z podmětu prof. MUDr. M. Rysky ve složení: prof. Petruželka, prof. Fínek a doc. Prausová, která začala diskusi o naplnění pojmu multidisciplinární tým.
  Předsedkyně vyzvala členy výboru o stručnou formulaci náplně pojmu disciplinární tým, který se stane základem pro možnost vykázání signálního kódu pro plátce zdravotní péče. Po jasném zformulování pojmu multidisciplinárního týmu zástupci výboru navštíví plátce péče, které se zněním seznámí.
 8. Prof. Žaloudík znovu připomenul nutnost existence Fóra onkologů, na kterém budou diskutována závažná témata koncepce, problémů a vývoje v oblasti onkologické péče. Fóra se budou jako i v minulých letech účastnit členové výboru ČOS, vedoucí lékaři KOC, zástupci regionálních pracovišť, zástupci plátců péče a MZ ČR. První setkání je plánováno přibližně na duben – květen 2018. Přesné datum bude sděleno na stránkách Linkos.
 9. Dne 10.1.2018 proběhlo jednání mezi zástupci SROBF, ČOS a VZP, které se týkalo problematiky přesného a věcného vymezení schvalování protonové terapie – nastavení pravidel a jednotnost postupu při schvalování úhrady. Na jednání byli pozváni prof. MUDr. Petera, doc. MUDr. Renata Soumarová, doc. MUDr. Jana Prausová a za VZP byli přítomni MUDr. JUDr. Petr Honěk, MUDr. Emília Bartišková, MUDr. Milan Prokop a Ing. Rostislav Zezula. Závěry jednání jsou v příloze zápisu.
  Přesná specifikace indikací protonové léčby bude dodána předsedkyni výborem SROBF.
 10. Doc. P. Tesařová oznamuje, že ve dnech 27. – 28.4.2018 bude pořádáno Thirteenth European International Kidney Cancer Symposium. Kongres bude v Praze v hotelu Clarion.
  Účast na konferenci je zdarma, svůj zájem je třeba předem ohlásit doc. Tesařové mailem.
 11. MUDr. R. Neumannová, předsedkyně ROC požádala předsedkyni o setkání v rámci výboru ČOS. Termín návštěvy bude MUDr. Neumannové oznámen, zároveň budou zástupci ROC pozváni na již avizované Fórum onkologů.
 12. Společné setkání výborů SROBF a ČOS.
  Členové výboru ČOS přivítali členy výboru SROBF. Společně projednali následující témata:

  Multidisciplinární tým – předsedkyně vyzvala výbor SROBF k vyjádření k náplni multidisciplinárního týmu, které bude zasláno předsedkyni ČOS.

  Indikace protonové terapie – členové výboru SROBF a členové výboru ČOS souhlasí se zněním zápisu z jednání s VZP ze dne 10.1.2018. Současně předseda SROBF předsedkyni ČOS přesnou specifikaci indikací protonové léčby, na které se výbor SROBF shodl s plátci péče.

  Postgraduální vzdělávání – v současné době probíhá tvorba náplně interního kmene. Zároveň se však členové obou výborů shodli na dalším oslovení společnosti vnitřního lékařství k možnosti uznání stáže na půdě onkologického pracoviště KOC, jako plnohodnotného pobytu na pracovišti interního oddělení. Prof. Melichar a doc. Büchler vytvoří návrh dopisu pro akreditační komisi vnitřního lékařství, který předají ke schválení členům obou výborů.

  Dispenzární péče – předsedkyně a prof. Žaloudík seznámili členy výboru SROBF s procesem tvorby a realizace budoucí dispenzární péče jak je uvedeno v bodě 1 zápisu a členové výboru SROBF souhlasí.
 13. Žádost o záštitu:
 14. Noví členové:
  Sekce podpůrné léčby:
  MUDr. Petra Garnolová – Onkologická ambulance MUDr. Garnol s.r.o. Praha 7
  PhDr. Petra Nováková – ÚZIS ČR
  Prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc., dr.h.c. – Interní hematologická a onkologická klinika FN Brno
  Doc. MUDr. Hana Jedličková, Ph.D. – Dermatologické odd. FN Brno
  MUDr. Holečková Petra, Ph.D., MBA – Ústav radiační onkologie Nemocnice Na Bulovce

  Sekce psychoonkologie:
  Mgr. Alena Jarolímková – Policie ČR

  Termíny dalších zasedání výboru ČOS:

  27.2.2018 10:00 hod. FN Motol
  27.3.2018 10:00 hod. FN Motol
  24.4.2018 10:00 hod. FN Motol
  29.5.2018 10:00 hod. FN Motol
  19.6.2018 10:00 hod. FN Motol

  Doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA
  předsedkyně ČOS ČLS JEP

Přílohy