Zápis ze schůze výboru ČOS konané dne 18. září 2007 v Institutu onkologie a rehabilitace Na Pleši

 • Přítomni: Vorlíček, Petruželka, Feltl, Aschermannová, Bartoš, Petera, Přibylová, Jelínková, Fínek, Stáhalová, Abrahámová, Cwiertka 
 • Omluveni: Žaloudík, Vyzula
 • Hosté: Dušek, IBA MU
 • Účastníky přivítal předseda ČOS prof. Jiří Vorlíček a seznámil členy s programem.

 • Následně uvítala výbor ČOS hostitelka prim. Aschermannová a oznámila nové kontakty na pracoviště po změně majitele: reditel@institut-ples.cz. Ředitelka Aschermannová zůstává i po změně majitelů ve stejných funkcích.

 • Kontrola zápisu: Jednání s pojišťovnou AVIVA, jejíž představitelé přijdou na příští výbor ČOS představit svůj projekt podpory protinádorového skríninku. 

 • Prim. Jelínková navrhuje vytvořit diskuzní platformu pro členy ČOS na www.linkos.cz. Po diskuzi výbor ČOS doporučuje, aby dotazy členů ČOS byly adresovány jednotlivým členům výboru, spolu s odpověďmi pak budou vyvěšeny na www.linkos.cz. V dotazu prosíme uvést, zda tazatel s vyvěšením souhlasí.

 • Doc. Dušek navrhuje založení odborné sekce ČOS - Sekce epidemiologie nádorů a zdravotnické informatiky a předkládá písemný návrh cílů této odborné sekce. Všichni členové výboru souhlasí. Základní zdůvodnění tohoto návrhu je přiloženo k zápisu, podrobné informace budou i s výzvou k zapojení se do nové sekce rozeslány do konce září 2007.

 • Doc. Dušek informuje o kauze Eurocare-4 , kdy byla za Českou republiku zaslána z ÚZIS nereprezentativní data. Na příslušných zahraničních publikacích je jako odesílající uveden Mgr. Holub z ÚZIS ČR. Vznikly 2 publikace (vyjdou v září 2007 v časopisech Klinická onkologiePraktický lékař), které vysvětlí situaci, neboť ta se opakuje jako v případě situace Eurocare-3. Doc. Dušek informuje o dopisu magistra Holuba, autora dat pro Eurocare-4, výbor ČOS byl o dopisu informován prof. Vorlíčkem e-mailem. Výbor ČOS závěry dopisu Mgr. Holuba odmítá.Výbor pověřuje Doc. Duška  jednáním s ÚZIS , kde požádá o poskytnutí exportovaných dat z ČR. Dále výbor ČOS pověřuje Doc. Duška  jednáním s autory Eurocare-4 a doporučuje požádat o zastavení exportu dat a navrhnout předání nových dat. Doc. Petruželka navrhuje oslovit editora Lancet Oncology, k zveřejnění komentáře OS k vytištění nevalidních dat. Výbor souhlasí. Celá korespondence bude zaslána 1. náměstkovi ministra na MZ. 

 • Na základě předběžných jednání s vedoucími KOC je doc. Duškem předložen návrh na sběr zcela minimálních dat o počtu nemocných, kteří byli léčeni určitými vybranými léčebnými modalitami. Tato data jsou nezbytným základem pro chystané jednání s plátci zdravotní péče, ke kterému je odborná společnost vyzvána. Doc. Dušek žádá výbor o schválení tohoto kroku, neboť byl pověřen přípravou agendy k jednání s VZP. Výbor po diskuzi souhlasí. Zajistí Doc.Dušek, IBA MU. Data budou předána pouze Výboru ČOS a ředitelce RNDr. Ambrožové - VZP. Výborem odsouhlaseno. Doc. Dušek - pracuje na fúzi dat NOR a VZP, projekt odsouhlasen MZ ČR, náklady zatím sponzoruje IBA MU. Doc. Dušek v této vědci osloví jednotlivé vedoucí KOC/KOS a zajistí jim pro sběr dat maximálně možné komfortní podmínky

 • Prof. Abrahámová: informace z Rady NOR - nedostatek financí, projednáno na nejvyšší úrovni, z rozhodnutí ministra nebudou financovány žádné registry, mají být financovány řediteli jednotlivých institucí. Bude podporovaná elektronická hlášenka a její včasné zavedení. Ministr přikáže ředitelům přímo řízených organizací financování NOR , neřízené organizace o to naléhavě požádá. Prim. Jelínková upozorňuje na rizika elektronické hlášenky pro absenci středního (okresního) revizního mechanizmu. Výbor se shoduje na tom, že je třeba zachránit sběr dat pro NOR za každou rozumnou cenu. Prof. Abrahámová zjistí, zda sběr dat již někde nehavaruje.

 • Doc. Fínek předal novému pokladníkovi Dr. Cwiertkovi ekonomickou dokumentaci. 

 • Děkan 1.LF UK prof. Zima vypisuje konkurz na přednostu 1. interní kliniky 1.LF UK a VFN, do konkurzní komise jmenuje prof. Vorlíčka a žádá výbor ČOS o navržení dalšího člena. Výbor odsouhlasil Doc. Fínka.

 • Doc. Konopásek zastoupí výbor ČOS na VŘ pro poskytování zdravotní péče ve Středočeském kraji.

 • Výbor ČOS nemá námitky k novému indikačnímu seznamu pro lázeňskou léčbu.

 • Hejtman kraje Vysočina žádá o jmenování konzultanta pro obor onkologie - výbor ČOS navrhuje prim. Slavíčka.

 • Vztah výboru ČOS k novému česko - slovenskému časopisu Onkologie: je vstřícný, bere jeho existenci na vědomí a je potěšen, že časopis umožňuje širokou publikační aktivitu. Výbor ČOS neuvažuje o rozšíření svých garancí na tento časopis. 

 • Výbor ČOS s radostí konstatuje, že návštěvnost stránek www.linkos.cz prudce stoupá.

 • Žádost ÚVN o zařazení Oddělení klinické onkologie mezi pracoviště se zvláštní smlouvou: Žádost odporuje platné vyhlášce o zřízení KOC, KOS, biologická léčba z VN má být realizována ve FN Motol. Toto pravidlo platí obecně, výbor ČOS jednoznačně zamítá. Biologická léčba je prováděna pouze v KOC/KOS.

 • Společnost Nutricia nechala vypracovat standardy  nutriční péče v onkologii. Výbor ČOS podporuje snahy o péči o výživu onkologicky nemocných a schvaluje předložené standardy.

 • Schválen návrh rozpočtu výboru ČOS předložený Dr. Cwiertkou na rok 2008.

 • Výbor ČOS vítá vzájemnou spolupráci s pojišťovnou Metal - Alliance při tvoření metodologie úhrady zdravotní péče onkologicky nemocných.

 • Výzva výboru ČOS sponzorům pro financování portálu www.linkos.cz, schváleno.

 • Výbor podporuje kongres - Zimní onkologické sympózium České urologické společnosti v roce 2009 a bude na jeho přípravě aktivně spolupracovat. Zajistí Doc. Petruželka.

 • Česká hematologická společnost JEP informuje o konferenci o plísních u onkologicky nemocných v Dolních Kounicích a žádá o vyslání člena výboru ČOS. Výbor navrhuje Dr. Cwiertku.

 • Změna názvu na Komplexní onkologické centrum Pardubického kraje z názvu Komplexní onkologické centrum nemocnice Pardubice. Výbor bere na vědomí.

 • Výbor navrhuje pro spolupráci se SÚKL mimo Dr. Tesařovou ještě Dr. Jiří Tomáška z FN Brno.

 • Výbor se shodl na potřebě pravidelné půlroční aktualizace Zásad cytostatické léčby maligních onemocnění s aktivním zapojením všech jeho členů. Tento bod bude projednán na příštím zasedání výboru. 

 • Dopis výboru Urologické společnosti - žádá o založení konsenzuální skupiny pro tvorbu standardních léčebných postupů pro jednotlivé orgány a za svého koordinátora jmenuje Doc. Babjuka. ČOS iniciativu vítá. Koordinátorem na výbor ČOS je prof. Abrahámová. Schváleno. 

 • Výbor ČOS bere na vědomí přípravu návrhu koncepce referenčních laboratoří a žádá Doc. Hajdúcha o předání kompletního návrhu výboru 

 • Odpověď prof. Vorlíčka Dr. Novotnému ke komentáři ke koncepci onkologické péče. Schváleno, viz dopis vedení ÚVN, bod 16. zápisu ? Biologická léčba musí být realizována ve zdravotnické vyhlášce vyjmenovaném zdravotnickém zařízení KOC/KOS. 

 • Problematika kód 99991, dotaz na ředitele VZP se žádostí o výklad kódu. Zajistí Doc. Petruželka. 

 • Postgraduální medicína, přípravu článků zajišťuje Dr. Cwiertka. Jedná se o březnové číslo, které vyjde při BOD. Příprava běží. 

 • Dopis Dr. Pánové MZ ČR - zaměstnanost ve zdravotnictví - výbor ČOS se o problematiku zajímá, odpoví prof.Vorlíček 

 • Dopis Markéty Nejdlové - Žádost o podrobnou verzi Českého onkologického programu, zajistí Doc. Petruželka.

 • Schválen návrh programu BOD 2008

 • Spolupráce s Cancer United - Každý nemocný s rakovinou dostane to nejlepší - zajistí Doc. Petruželka 

 • Seznámení s novým seznamem KOC a KOS MZ ČR. 

 • Výbor schválil záštitu nad konferencemi: Onkologie v gynekologii a mammologiiIII. dny prediktivní a experimentální onkologieIV. konference SROBFXI. setkání klubu mladých onkologů

 • Výbor neschvaluje záruku nad Peer programem vyšetřování prsu v Libereckém kraji 

 • Výbor zve na přednášku prof. Klašterského 5. 10. 2007 ve 12 hodin v posluchárně Radiodiagnostické kliniky VFN Praha: Systém organizace onkologické péče a postgraduální výchova v oboru, pozvánky členům ČOS budou zaslány mailem. 

 • Noví členové ČOS: Vuk Fait - Brno, Tomáš Pavlík - Brno, Marek Šťastný - Praha, Skoumalová Ivana - Olomouc, Havlík Zdeněk - Liberec, Petra Nováková - Praha , Michal Mára - Praha , Karel Chroust - Brno, David Kužel - Praha , Lucie Šánová - Havlíčkův Brod , Jiří Šťastný - Prostějov , Petra Twardziková - Ostrava, Václav Janovský - České Budějovice, Ladislav Slováček - Hradec Králové.