Léčba protinádorová a léčba podpůrná

Léčba protinádorová a léčba podpůrná, neboli jak důležitá je spolupráce všech lékařů pečujících o pacienta a jejich vzájemná komunikace

Cílem protinádorové léčby je likvidace zhoubného nádoru (zhoubných buněk). O způsobu protinádorové léčby informuje pacienta lékař ve specializovaném centru, a tam je také tato léčba většinou prováděna. Cílem podpůrné léčby je odstranit nebo zmírnit nepříjemnosti a zdravotní komplikace, které jak nemoc, tak i protinádorová léčba přináší. Provádění podpůrné léčby není jen věcí speciálního onkologického centra. Poskytování optimální podpůrné léčby by mělo být starostí všech lékařů, kteří s pacientem přicházejí do styku. Tedy hlavně praktického (obvodního) lékaře, specialisty hematologa či onkologa nejblíže bydlišti pacienta a lékařů specializovaného nemocničního centra pro léčbu uvedeného typu zhoubné choroby. Na podpůrné léčbě se mohou podílet i další lékaři, které pacient vzhledem k dalším případným nemocem také navštěvuje.

Pochopitelnou podmínkou úspěchu péče všech zainteresovaných lékařů je dobrá komunikace. Z toho plyne, že pacient by měl informovat lékaře onkologického centra o lékařích, kteří o něho pečují v místě jeho bydliště, a přesně udat jejich adresy, telefonní a faxová čísla a dnes již také e-mailové adresy. Tyto adresy slouží k zasílání zpráv o nemocném, případně k telefonické domluvě na podrobnostech, jak u konkrétního nemocného postupovat. Je žádoucí, aby pacient uvedl adresy všech lékařů, kteří by o něm měli být informováni.

Stejně tak by pacient měl informovat lékaře v místě bydliště o adrese a telefonních číslech ošetřujících lékařů onkologického centra, aby tok informací byl oboustranný.

Přivítali bychom, kdyby pacient sepsal s pomocí svého praktického lékaře adresy a telefony všech lékařů, kteří by o něm měli mít informace. Obvykle jsou to všichni lékaři, které pravidelně navštěvuje.

Prosíme proto pacienty, aby tento seznam předali lékaři, který organizuje jejich protinádorovou léčbu.

Tento text čerpá z brožurky pro pacienty s názvem Chemoterapie a vy. Brno, 2013. 5. upravené a doplněné vyd., 35 s. Plný text tohoto vydání si můžete stáhnout také v databázi brožur na Linkos.

Informace o stránce