avapritinib (účinná látka)

▼Protinádorový lék ze skupiny cílené léky, inhibitory proteinové kinázy

Mechanismus účinku léku

Registrované indikace

Způsob užívání léku

  • Tablety užívané ústy jednou denně, dlouhodobě
  • Užívá se nalačno nejméně 1 hodinu před jídlem nebo nejméně 2 hodiny po jídle
  • Během léčby se nemají požívat grapefruity / grapefruitová šťáva nebo přípravky obsahující třezalku tečkovanou (mohou zvýšit riziko nežádoucích účinků nebo snížit účinnost)
  • Tablety se mají polykat vcelku a zapít sklenicí vody

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

  • Při léčbě může docházet k poruchám koncentrace a zpomalení reakce, které mohou mít vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Pokud se tyto účinky vyskytnou, je nutno dbát zvláštní opatrnosti při řízení vozidla nebo obsluhování strojů.

Informace o léku na informačním portálu Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Na této stránce jsou podrobné informace o přípravku včetně podrobné informace o indikacích (přesný typ a stádium onemocnění, kombinace s jinými léčivy, linie léčby nežádoucí účinky, apod.). Tyto informace najdete v příbalovém informačním letáku/příbalové informaci (pdf dokument pod zkratkou PIL je zpravidla na konci obsáhlejšího dokumentu, v jehož úvodu je "Souhrn informací o přípravku" určený odborníkům). U jednotlivých přípravků je též informace, pro jaké typy onemocnění a za jakých podmínek je přípravek hrazen. 
▼Přípravky označené tímto symbolem podléhají dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Můžete přispět tím, že nahlásíte jakékoli nežádoucí účinky, které se u Vás vyskytnou Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv (nahlásit nežádoucí účinek).