neratinib (účinná látka)

▼Protinádorový lék ze skupiny cílené léky, inhibitory proteinové kinázy

Mechanismus účinku léku

  • Neratinib inhibuje tyrosinkinázu receptorů skupiny HER, které zprostředkovávají přenos signálu dále do buňky. Tato signalizace u nádoru podporuje růst a dělení buněk. Neratinib blokuje tuto signalizaci a brání růstu a množení nádorových buněk.

Registrované indikace

Dle doporučení ČOS (Modrá kniha) může být lék použit u některých nádorů ze skupiny:

Způsob užívání léku

  • Potahované tablety užívané ústy jednou denně, jeden rok
  • Během léčby se nemá pít grapefruitová šťáva a užívat přípravky obsahující třezalku tečkovanou (mohou ovlivnit účinnost a bezpečnost léku)

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

  • Přípravek má malý nebo mírný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje. Byly hlášeny únava, závratě, dehydratace a synkopa, při posuzování schopnosti pacienta vykonávat úkoly, které vyžadují úsudek, motorické nebo kognitivní dovednosti, je nutné vzít v úvahu klinický stav pacienta

Informace o léku na informačním portálu Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Na této stránce jsou podrobné informace o přípravku včetně podrobné informace o indikacích (přesný typ a stádium onemocnění, kombinace s jinými léčivy, linie léčby nežádoucí účinky, apod.). Tyto informace najdete v příbalovém informačním letáku/příbalové informaci (pdf dokument pod zkratkou PIL je zpravidla na konci obsáhlejšího dokumentu, v jehož úvodu je "Souhrn informací o přípravku" určený odborníkům). U jednotlivých přípravků je též informace, pro jaké typy onemocnění a za jakých podmínek je přípravek hrazen.
▼Přípravky označené tímto symbolem podléhají dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Můžete přispět tím, že nahlásíte jakékoli nežádoucí účinky, které se u Vás vyskytnou Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv (nahlásit nežádoucí účinek).