Zápis ze schůze výboru ČOS ČLS JEP ze dne 19.3.2024 v MOÚ Brno

Přítomni: Kiss, Kolářová, Kopečková, Melichar, Richter, M. Svoboda, T. Svoboda, Šlampa, Tomášek, Vošmik,
Omluveni: Fínek, Petráková, Tesařová,
Distančně: Büchler, Petruželka, Soumarová,

 1. Požadavky z MZ na odbornou společnost viz zápis z jednání výboru ČOS na MZ 20.2.2024

 • podklady pro rekreditaci KOC – kritéria - prof. Büchler

prof. Büchler navrhl nadefinovat kritéria a najmenovat komisi, do které se za ČOS a SROBF přihlásili doc. Kiss, prof. Büchler, dr. Richter, doc. Vošmik a prof. Petruželka.
Nejpozději do konce června budou podklady připraveny v draftové podobě.

 • náplň práce, odpovědnosti a kompetence pro vedoucího KOC – doc. Kiss
 • indikace nepodkročitelné minimum na jednotlivé diagnózy pro prezentaci pacienta v MDT – doc. Kiss
  Předseda společnosti rozeslal všem členům výboru tabulku s  indikacemi na týmy, nadefinovanými jako nepodkročitelné minimum, k spolupráci se přihlásila prof. Soumarová.
 • elektronický strukturovaný zápis MDT – návrh – dr. Petráková

Obecný koncept rozeslal všem členům doc. Kiss, ke spolupráci se přihlásil doc. Vošmik, dr. T. Svoboda.

 • sjednocení postupů a podoby MDT – dr. Tomášek

K vykazování kódu 51881 přislíbili spoluúčast dr. Richter a doc. Vošmik.

 • kvalita onkologické péče – data, návrh na indikátory kvality pro jednotlivé diagnostické skupiny k diskusi na základě vzoru (příloha vzor OGC a návrh pro GIT).

Prosíme o přihlášení členů k jednotlivým diagnózám.
Karcinom prsu (dr. Petráková) a GIT (doc. Kiss, doc. Obermannová, dr. Tomášek) vypracována.
Nádory GIT + plíce – prof. Petruželka
Nádory hlavy a krku – doc. Vošmik

 • návrhy na úpravu obsahu interního kmene, požadavek na specifikaci pracovišť s neselektivním příjmem pacientů, započítávání částečných úvazků do požadavků kmene (kombinace pracovního a Ph.D., částečné na MD). Doc. Vošmik, prof. Melichar.
 • Návrh kompetencí onkologických sester - dr. Tomášek, doc. Vošmik.
 1. Národní onkologická afinitní doména – možnost projektu v rámci výzvy IROP 80 - prof. M. Svoboda

V souvislosti s hledáním řešení pro zajištění vzájemné a zabezpečené komunikace onkologických pracovišť KOC, ROC a případně dalších partnerů z řad poskytovatelů zdravotní péče oslovili MOÚ a následně výbor ČOS zástupci společnosti ASSECO, která takovéto řešení již úspěšně realizovala v Maďarsku. Jedná se o zabezpečené a plně legální propojení nemocničních informačních systémů onkologických center skrze afinitní onkologickou doménu za účelem výměny ambulantních a hospitalizačních zpráv, popisů vyšetření, zpráv z komisí, včetně společného projednávání pacientů na komisích daného KOC. Samozřejmostí je napojení na národní registry spravované ÚZIS.

Členové výboru obecně vítají projekt národní onkologické afinitní domény a podporují, aby se případně ucházel o financování z uvedené výzvy, kde by předkladatelem projektu byl MOÚ, jakožto přímo řízená organizace.  Definitivní stanovisko k podpoře daného projektu bude po předložení studie proveditelnosti výboru ČOS.

Členové řídícího (přípravního) výboru studie proveditelnosti: 

3 – 4 osoby, které se tomu budou za výbor ČOS věnovat (doc. Kolářová FNHK, dr. Navrátil MOÚ, za ÚZIS, za ROS: Jičín prim. Dr. Forster a Dr. Marta Kučerová, Onkologická ambulance Jablonec nad Nisou.

 

 1. Žádost ČOS ČLS JEP o zajištění specifického léčebného programu s repotrektinibem (přípravek AUGTYRO) u pacientů s aberací genu ROS1 nebo genů NTRK Büchler

Členové výboru souhlasí.

 1. Sponzorování vzdělávání pro mladé onkology - Ph.D. studenty firma Eli Lilly. Vloni na podzim nabízela věnovat výboru ČOS částku, určenou pro mladé onkology na vzdělávání - prof. Tesařová. Smlouva, veřejné informace, kritéria. Navrhované akce:

Členové výboru tuto aktivitu prof. Tesařové vítají, nemají připomínek a plně ji podporují. 

 1. Iniciace vzniku kooperativní mezioborové skupiny, která by se věnovala problému rehabilitace v onkologii. Výsledkem této mezioborové akce by měla být jasná doporučení a zásady pro rehabilitaci v onkologii (pro pacienty v remisi, s generalizací, v léčbě atp.) - prof. Tesařová. ČOS akci zcela podporuje, k projektu se připojí doc. Kolářová a dr. Tomášek, dr. P. Holubová. Další členové budou nominováni. 
 1. Doporučení preskripce programu pohybové aktivity pro onkologické pacienty. Charakter podpůrného materiálu na Linkos, obdobně jak je umístěno doporučení na odvykání kouření. Členové výboru souhlasí. Příloha.
 1. XXXI. kongres České internistické společnosti ČLS JEP, konaný ve dnech 30.10 – 2.11.2024 v Praze

Na předsedu společnosti se obrátili předseda organizačního výboru prof. Widimský a prezident kongresu prof. Češka ohledně přizvání ČOS k cca 2 přednáškám, každé v délce 15 minut včetně diskuze. Názvy přednášek, jmen přednášejících i předsedajících zašleme nejpozději do 31.5. na kontaktní adresu pro zaslání programového bloku je: h.stredova@gsymposion.cz.

Členové výboru si připraví témata a nahlásí se do příštího zasedání výboru.

 1. Žádost o založení Sekce precizní onkologie.

Na předsedu společnosti se obrátila doc. MUDr. Radka Lordick Obermannová, Ph.D., koordinátorka projektu Genesis a akademické sítě Czecrinonco s žádostí o založení Sekce pro precizní medicínu.

Členové výboru nemají námitek a se založením sekce souhlasí.

 1. Žádost o záštitu:
 1. Fórum onkologů – doc. Kiss

Témata na příští Fórum onkologů, které se bude konat 22. 4. 2023 v Masarykově onkologickém ústavu v Brně.

 1. Různé:
 • Nové výkony:
  • L. Petruželka – nový kód na izolovanou končetinovou perfúzi. Členové výboru souhlasí.
  • doc. Vošmik – podpora nového výkonu hloubková hypertermie pro odbornost 403, doc. Vošmik. Členové výboru souhlasí.

Další setkání členů výboru se koná 16. 4. 2024 od 14:00 ve FN v Motole.

Noví členové:

Sekce uroonkologie + sekce mladých onkologů + sekce nádorů hlavy a krku

 • MUDr. Martin Palkovský – Onkologická klinika FNKV- Členové výboru souhlasí.

ČOS

 • MUDr. Vladimír Cejp – Domácí hospic Athelas - Členové výboru souhlasí.
 • Mgr. Barbora Váchová – Amelie, z.s. (psycholog) - Členové výboru souhlasí.

ČOS + sekce psychoonkologie

 • PhDr. Radka Kulhánková – FN Bulovka, klinický psycholog - Členové výboru souhlasí.

ČOS + sekce uroonkologie

 • MUDr. Pavel Vlček – Onkologie Nemocnice České Budějovice - Členové výboru souhlasí.

ČOS + sekce psychoonkologie + neuroonkologická sekce + sekce preventivní onkologie

 • Nikola Zwrtková – Národní ústav duševního zdraví, student psychologie – Členové výboru nesouhlasí, z přihlášky není zřejmá přímá péče o onkologicky nemocné

doc. MUDr. Igor Kiss, Ph.D., MBA
předseda ČOS ČLS JEP

Přílohy