Zpráva o činnosti Sekce pro nádory hlavy a krku v letech 2016 - 2017

Sekce pro nádory hlavy a krku České onkologické společnosti ČLS J.E.P předkládá Zprávu o činnosti v letech 2016 a 2017.

Sekce pro nádory hlavy a krku k 31. prosinci 2017 měla registrovaných 16 členů (dle stránek ČOS: www.linkos.cz).

Sekci v tomto období zastupoval výbor ve složení:

 • Předseda: MUDr. Milan Vošmik, Ph.D.
 • Místopředseda: MUDr. Karel Cwiertka, Ph.D.
 • Členové výboru:
  • MUDr. Renata Červená
  • MUDr. Zdeněk Mechl, CSc. (čestný předseda sekce)
  • Doc. MUDr. Pavel Smilek, CSc.
 1. Jedním z cílů, na kterém sekce pracovala, byla interdisciplinární spolupráce a založení mezioborové kooperativní skupiny pro nádory hlavy a krku, a to ve spolupráci s Onkologickou sekcí České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku. Dne 31. března 2016 proběhla přípravná schůzka zástupců jednotlivých oborů v posluchárně Interní hematologické a onkologické kliniky FN Brno. Na této schůzce byly představeny možnosti právní formy kooperativní skupiny. Byla zvažována mezioborová pracovní skupina v rámci ČLS JEP (před schůzkou tato možnost byla konzultována s orgány ČLS JEP), ale nakonec zástupci preferovali právní formu “zapsaného spolku”. Hlavní výhodou této právní formy je možnost samostatného hospodaření (granty, sponzoring) a přes předpokládanou úzkou spolupráci s odbornými společnostmi ČLS JEP její nezávislost. Na druhou stranu si účastníci byli vědomi, že samostatný právní subjekt je spojen s právními úkony spojené s registrací a zapsáním spolku a následné vedení samostatného účetnictví. 
  Právním založením kooperativní skupiny byli přípravnou schůzí pověřeni jako tzv. zakladatelé Zdeněk Mechl a Milan Vošmik (členové naší sekce) a Jan Klozar (předseda Onkologické sekce ORL společnosti).
  Do listopadu 2016 byli zakladateli připraveny dokumenty pro registraci: Stanovy spolku (konzultované s účastníky přípravné schůze elektronicky), Potvrzení o sídlu spolku (sídlo spolku je v rámci FN Motol) a další dokumenty požadované legislativou ČR. 3. února 2017 byl spolek zapsán krajským soudem jako „Česká kooperativní skupina pro nádory hlavy a krku, z.s.“.
  V rámci konference Nádory hlavy a krku 2017 byli pak do 7 členného výboru skupiny zvoleni členové naší sekce - Jan Laco, Miloslav Pála, Markéta Pospíšková a Milan Vošmik. Milan Vošmik byl pak zvolen sekretářem skupiny. Předsedou byl zvolen prof. Jan Klozar.
 2. 7.-8. dubna 2017 byla Českou kooperativní skupinou pro nádory hlavy a krku ve spolupráci se Sekcí pro nádory hlavy a krku ČOS a a Onkologickou sekcí ORL společnosti uspořádána konference Nádory hlavy a krku 2017, které se zúčastnilo vice než 80 odborníků z jednotlivých oborů (ORL, maxilofacilání chirurgie, klinické a radiační onkologie, patologie, radiodiagnostiky atd., ale i teoretických oborů). Již tradičně byla probírána jednotlivá preklinická a klinická témata problematiky nádorů hlavy a krku formou krátkých přednášek, pohledu jednotlivých odborností, poo kterých následovala panelová diskuse.
 3. Členové sekce se spolupodíleli na přípravě doporučených léčebných postupů ČOS (Modrá kniha ČOS) – kapitoly Nádory hlavy a krku.
 4. Členové sekce se spolupodíleli i na osvětových programech a akcích, jako jsou např. Make Sense Campaign či Head and Neck Cancer Day. Byla navázána i spolupráce s Ligou proti Rakovině, neboť tématem její kampaně v roce 2017 byly právě nádory hlavy a krku a členové sekce se na některých akcích take spolupodíleli.

Milan Vošmik
předseda Sekce pro nádory hlavy a krku ČOS ČLS JEP
12.1.2018