Sekce onkochirurgie při České onkologické společnosti Zpráva o činnosti za léta 2002 – 2006 Zhodnocení současné situace a perspektivy

Chirurgické obory se účastní na diagnostice a léčbě většiny onemocnění solidními zhoubnými nádory. Chirurgická terapie je nedílnou součástí kombinované onkologické léčby paliativní péče o onkologicky nemocné. Operace je v mnoha případech vysoce důležitá a často rozhodující pro osud nemocného.

Zhodnocení dosavadní činnosti

Chirurgické obory se účastní na diagnostice a léčbě většiny onemocnění solidními zhoubnými nádory. Chirurgická terapie je nedílnou součástí kombinované onkologické léčby paliativní péče o onkologicky nemocné. Operace je v mnoha případech vysoce důležitá a často rozhodující pro osud nemocného.

Postavení chirurgických oborů v rámci onkologie u nás však v současnosti neodpovídá proporcím zastoupení chirurgické péče o onkologicky nemocné,. Nepochybně je to i vinou či nezájmem chirurgů nést větší díl zodpovědnosti za osud onkologicky nemocných a vedle vlastní operační činnosti se více angažovat v onkologii v celé její šíři.

To bylo důvodem pro založení sekce onkochirurgie při České onkologické společnosti. Svou činnost zahájila 27.3.2002 a řídil ji výbor v tomto složení:

Předseda: prof. MUDr. Miloslav Duda, DrSc. (Olomouc)
Místopředseda: prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. (Brno)
Jednatel: prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc. (Praha)
Členové: prim. MUDr. Stanislav Czudek, CSc. (Nový Jičín)
Prim. MUDr. Jiří Gatěk, Ph.D. (Zlín)
Prof. MUDr. Vladimír Král, CSc. (Olomouc)
Prof. MUDr. Jindřich Vomela, CSc. (Brno)
Prof. MUDr. Jan Wechsler, CSc. (Brno)

Revizní komise:
Předseda: doc. MUDr. Jindřich Leopold, CSc. (Brno)
Členové: prim. MUDr. Bohumil Hruban, CSc. (Prostějov)
Prof. MUDr. Jaroslav Michek, CSc. (zemřel)

Sekce si vytýčila hlavní cíle:
Působit na pomezí onkologie a chirurgie a přispívat tak k součinnosti a komunikaci mezi oběma obory. Dosáhnout uznání onkochirurgie jako profilace erudovaného chirurga v rámci své specializace v České onkologické a v České chirurgické společnosti, formálně uznaného či neformálně fundujícího v postavení ordináře pro onkochirurgii. Posílit roli chirurga v multidisciplinární spolupráci s přínosem pro všechny zúčastněné obory a zejména pro chirurgicky léčené nemocné.

K činnosti sekce se přihlásilo a v současné době je registrováno 70 členů, kteří byli pravidelně , jednou až dvakrát ročně informováni o činnosti a akcích sekce elektronickou poštou.

V rámci konání Brněnských onkologických dnů každoročně v květnu byla vymezena sekce pro problematiku onkochirurgie, kde byla prezentována řada zajímavých přednášek. Ve stejném termínu byl vždy svoláván výbor sekce. Členové výboru byli podle aktuálních potřeb v častém osobním či písemném kontaktu. Úzká spolupráce byla i se sekcí Miniinvazivní chirurgie při České chirurgické společnosti (prim. MUDr, Stanislav Czudek, CSc. – dřívější předseda a doc. MUDr. Jan Dostalík, CSc. – současný předseda). Problematika onkochirurgie
Byl a jedním z hlavních témat na konferenci Miniinvazivní chirurgie v Ostravě v r. 2005 a onkochirurgická tématika byla bohatě zastoupena na stejné konferenci i 2.-3.11.2006 v Ostravě.


Sekce onkochirurgie iniciovala a stala se spoluvydavatelem překladu rozsáhlé německé monografie „Chirurgická onkologie“. Práce na překladu probíhala v letech 2003 – 2004 (pořadatel vedoucí překladatelského kolektivu prof. MUDr. Miloslav Duda, DrSc.) a na realizaci tohoto díla, které vydalo nakladatelství Grada Publishing, a.s. v květnu 2005, se
podílelo 20 spolupracovníkům, kterýma tuto náročnou práci patří velký dík. Zájemci o problematiku onkochirurgie tak mají v současnosti k dispozici moderní první soubornou monografii s touto tématikou v českém písemnictví.

Zástupci sekce onkochirurgie vyvíjeli snahu o propagaci onkochirurgického programu především na půdě České onkologické a České chirurgické společnosti. Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. byl až do září 2006 vědeckým sekretářem výboru České onkologické společnosti a hájil tak i zde zájmy chirurgů. Na výboru byl opakovaně poskytnut prostor k vystoupení i předsedovi sekce onkochirurgie prof. MUDr. M. Dudovi, DrSc. Díky prof. M. Ryskovi, CSc. současnému předsedovi České chirurgické společnosti, byla problematice on kochirugie věnována opakovaně pozornost i na půdě chirurgické společnosti..

Uplynulá léta 2002 – 2006 je nutno hodnotit jako období, kdy chirurgové vůbec poprvé deklarovali zájem akcentovat v rámci svého oboru problematiku onkochirurgie a zapojit se tak daleko významněji než dosud nejen do odborné, ale i do organizační struktury onkologické péče v ČR. Cíle onkochirurgické sekce samozřejmě nemohly být ještě splněny a zatím byl učiněn jen počáteční krok. V nedávné době byly Českou onkologickou společností formulovány dva významné dokumenty, které nepochybně zaslouží nejen pouhou podporou, ale i aktivní participací chirurgů na jejich konkrétní realizaci. Jedná se o:

  • Národní onkologický program
  • Vytvoření sítě onkocenter v ČR

Bezprostřední cíle

  1. Po vzoru zahraničních zkušeností definovat i u nás náplň onkochirurgie
  2. Vypracovat náplň vzdělávání v onkochirurgii a prosadit ji jako nadstavbovou specializaci.
  3. Navrhnout konkrétní zapojení chirurgů v plnění Národního onkologického programu.
  4. Rozpracovat úlohu chirurgů v činnosti onkocenter. Zavést funkce onkochirurgických ordinářů pro jejich spádové území, zejména s cílem formulovat a organizovat spolupráci s „okresními“ chirurgickými pracovišti a koordinovat spolupráci s radiačními a interními onkology. Chirurg musí mít v rámci onkocentra postavení odpovídající rozsahu a významu jeho práce.
  5. Zvažovat po vzoru zahraničí perspektivně založení samostatně Onkochirurgické společnosti, protože pravděpodobně jen tak bude možné dosáhnout účasti chirurgů na všech potřebných jednáních týkajících se financování, výzkumu a vzdělávání v oblasti onkologie.
  6. Všechny tyto otázky prodiskutovat do jara 2007 a na Brněnské onkologické dny v květnu 2007 svolat zástupce chirurgů z onkocenter a pokusit se formulovat společně další postup v rozvoji onkochirurgie, jako medicínské subspecializace. V tomto termínu provést i volbu nového výboru sekce onkochirurgie na další 4-5 ti leté období.

Toto je pracovní materiál, který je předkládán k diskusi všem členům sekce onkochirurgie a prezentován prostřednictvím Chirurgické společnosti i všem chirurgům. Zejména budoucí činnost onkocenter se bezprostředně dotkne všech chirurgických pracovišť a chirurgové by se měli do jejich organizace aktivně zapojit.

Prof. MUDr. Miloslav Duda, DrSc.

Olomouc

 

prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc.

Praha

 

Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc.

Brno

 

Zpráva ve formátu pdf