Zápis ze schůze výboru ČOS ČLS J.E.P. ze dne 24.4.2018 ve FN v Motole

Přítomni: Büchler, Fínek, Janovský, Kolářová, Melichar, Petráková, Petruželka, Prausová, Ryška, Svoboda M., Svoboda T., Študentová, Tesařová 
Omluveni: Dušek, Vorlíček, Žaloudík
Hosté: --
 1. Dispenzarizace pacientů s onkologickým onemocněním.
  Předsedkyně a prim. Petráková se za ČOS zúčastnily konkrétního jednání o dispenzarizaci onkologických pacientů a preventivních prohlídkách na MZ ČR. Jednání se účastnil poradce ministra Ing. Šmehlík, MUDr. Šonka za Sdružení praktických lékařů a doc. MUDr. Svatopluk Býma, Ph.D. za společnost praktických lékařů ČLS JEP.
  Zástupci ČOS slíbili připravit materiály nutné k provádění preventivních i dispenzárních prohlídek praktickými lékaři. Na přípravě těchto materiálů a jako odborný garant se další komunikace a tvorby standardů bude také účastnit doc. Marek Svoboda. Další jednání je navrženo na 15.5.2018. Prim. Petráková dále oznámila, že 26.5.2018 je celorepublikové setkání praktických lékařů, kde bude tento problém též diskutován.
  O dalším jednání bude průběžná zpráva v zápisech na Linkos.
 2. Modrá kniha – financování.
  Došlo k opravě kapitoly nádorů plic včetně vyrovnání nákladů.
  Členové výboru se shodli. že další vydání Modré knihy bude především z ekonomických důvodů pouze elektronické.
 3. Fórum onkologů – setkání členů výboru ČOS, vedoucích lékařů KOC, zástupců regionálních pracovišť, zástupců plátců péče, MZČR a SÚKL.
  Fórum onkologů splnilo svůj účel, o průběhu bude zpracován samostatný zápis, který bude vyvěšen na Linkos. Další Fórum onkologů bude 9.11.2018 ve FN v Motole.
 4. Postgraduální vzdělávání.
  Předsedkyně ČOS a předseda akreditační komise prof. Petruželka byli pozváni na jednání k náměstkovi MZČR prof. Prymulovi na 26.3.2018.
  Stále existuje reálná možnost obnovení existence onkologického kmene v přípravě k atestaci z klinické i radiační onkologie. Budou probíhat další jednání k přípravě otevření problému přímo v Poslanecké sněmovně.
 5. Vyhlášení soutěže o nejlepší knižní publikaci za rok 2017 a nejlepší článek s IF za rok 2017.
  • Vítězným článkem soutěže za rok 2017 se stal: Prognostic value of c-MET in head and neck cancer: A systematic review and meta-analysis of aggregate data, autor Petr Szturz z Interní hematologické a onkologické kliniky, Masarykovy univerzity Brno.
  • Vítěznými knihami jsou: Speciální onkologie, Tomáš Büchler a kol. a Multimodální přístup k nádorům močového měchýře a prostaty, Michaela Matoušková, Tomáš Svoboda a kol. (Obě knihy dostaly shodný počet hlasů).
  Tyto vítězné publikace obdrží i finanční cenu 30 tis. Kč a oficiální vyhlášení soutěže proběhne v rámci BOD 2018.
 6. Spolupráce s pacientskými organizacemi.
  Členky pacientských organizací dojednaly schůzku s ministrem zdravotnictví Mgr. Adamem Vojtěchem na 11.5.2018, kterého se bude účastnit i předsedkyně, prim. Petráková a doc. Tesařová. Členky pacientských organizací usilují o urychlení a transparenci schvalování úhrady nákladné terapie, otázky sociální problematiky v období probíhající onkologické léčby i po jejím ukončení a celou řadu dalších otázek. O průběhu setkání budeme informovat v zápisu.
 7. Jakub Dvořáček se setkal s předsedkyní ČOS, schůzka na téma: schvalování úhrady nákladné terapie. Oba se shodli na společném postupu AIFP a ČOS ČLS JEP při realizaci nového systému úhrady nákladné terapie. O dalších výsledcích tohoto procesu bude podána informace na Linkos.
 8. Žádost MUDr. Bohumila Skály, Ph.D. – vyjádření k práci primární péče v oblasti onkologické prevence.
  Výbor ČOS pověřil doc. Marka Svobodu řešením realizace článku o primární péči v oblasti onkologické prevence a zaslání MUDr. Bohumilu Skálovi – úkol trvá.
 9. Pozvání k účasti na Shromáždění představitelů ČLS JEP dne 5.4.2018 od 15:00 hodin v Lékařském domě – účast ČOS – doc. Büchler – zpráva.
  Doc. Büchler informoval o schůzi zástupců členských organizací ČLS 5.4.2018 v Praze. Pro ČOS byly relevantní zejména informace o možnosti uzavírání třístranných smluv s účastí ČLS pro organizaci konferencí a existence direktivy ČLS pro organizaci elektronických voleb, které využilo již několik odborných společností. Schůzi navštívil ministr zdravotnictví Mgr. a Mgr. Adam Vojtěch, který mezi svoje priority zařadil restart primární péče, sledování kvality péče a vzdělávání.
 10. Problematika registrů – sjednocení názoru.
  V rámci podzimního setkání v Emauzích byla navržena minimalizovaná verze další realizace registrů. Dle informace doc. Duška jsou průběžně data do registrů velmi dobře doplňována. Výbor ČOS jednoznačně podporuje pokračování registrů jako budoucího zdroje dat pro jednání s regulátory, plátci péče i managementy nemocnic. Prof. Fínek navrhl požádat správce registrů o sdělení nutnosti změn z důvodu GDPR, oslovení managementů nemocnic správcem registrů a konkrétní domluvu o nutnosti pokračování registrů ve všech stávajících zařízeních s respektováním požadavků vyplývajících z GDPR.
 11. R. Neumanová, předsedkyně Občanského sdružení ROC, MUDr. Martin Šmakal a MUDr. Renata Koževnikovová zaslali k rukám předsedkyně svůj pohled na organizaci onkologické péče v ČR. Předsedkyně dle jejich přání nechala umístit text na Linkos a rozeslala členům výboru. Odpověď ČOS na tyto požadavky bude zmíněným hostům zaslána.
 12. Na předsedkyni se obrátil Ing. Tomáš Haring z Mediaplanet Czech s.r.o. s žádostí o rozhovor, který byl realizován a otištěn.
  Členové výboru berou na vědomí.                               
 13. Dne 11.4.2018 se ve FN Motol v budově Nové dětské onkologie uskutečnil Den otevřených dveří Centra informací pro onkologické pacienty. Otevření Centra se zúčastnila předsedkyně a doc. Petra Tesařová.
  Činnost centra byla slavnostně zahájena i za účasti náměstkyně ministra MZČR MUDr. Aleny Šteflové, Ph.D., MPH.
 14. Na předsedkyni se obrátil prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., MBA, předsedy Správní rady Purkyňova nadačního fondu. Purkyňův nadační fond informuje o pořádání 3. Ročníku soutěže o publikaci v časopise s vysokým IF za rok 2017 určené mladým autorům do 35 let. Bližší informace na webu www.purkynuvfond.cz.
 15. Česká internistická společnost ČLS JEP pořádá XXV. Kongres ČIS ČLS JEP ve dnech 19. – 22.9.2018 v Brně. Pro blok onkologie v délce 60 minut žádá organizační výbor naše zajištění.
  Účast ČOS ČLS JEP zajistí prim. Petráková a doc. Svoboda. Názvy přednášek oznámí výbor ČOS výboru ČIS do 30.6.2018.
 16. Návrh zkušebních otázek pro ústní část aprobační zkoušky lékaře, zubního lékaře a farmaceuta.
  Výbor přijal bez připomínek.
 17. Návrh vyhlášky o stanovení činností, které může lékař vykonávat bez odborného dohledu nebo dozoru.
  Výbor přijal bez připomínek.
 18. KVMO – novinky.
  XXI. setkání KMO letos organizované ve spolupráci s firmou T.E.O. Consulting.
  Účastníci z řad lékařů onkologů, sester, spolupracujících odborníků a specialistů mají účast zdarma, financováno z prostředků projektu KVMO. Výbor souhlasí a bere na vědomí.
 19. Žádost o udělení garance apodpory:
 20. Noví členové:
  Sekce nádorů hlavy a krku:
  • MUDr. Lohynská Radka, Ph.D. – Onkologická klinika FN v Motole
   
 21. Diskuse:
  Doc. Büchler informoval výbor o účasti na setkání podvýboru Poslanecké sněmovny, kde přednesl prezentaci o kategorizaci léků dle ESMO a ČOS ČLS JEP.

  Dr. T. Svoboda informoval o aktivní účasti prezentace ČOS na ASCO/ESMO.

  Prof. Fínek informoval členy výboru o stále probíhajících a problematických jednáních o financování lékařských fakult.

  Prof. Melichar informoval členy o konání urologického sympózia "13th European International Kidney Cancer Symposium" ve dnech 26. a 27.4.2018, na které výbor již dříve upozornil.

  Členové výboru a revizní komise se shodli na nutnosti začít přípravy na nadcházející volby do výboru ČOS ČLS JEP, které proběhnou v roce 2019. První informace o možnosti elektronických voleb zjistí prim. Kolářová a výbor bude členy aktuálně informovat o dalších krocích.

  Na závěr doc. M. Svoboda informoval členy výboru o přípravě a návrhu publikace pro praktické lékaře.

Doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA
předsedkyně ČOS ČLS JEP