Zápis ze schůze výboru ČOS ČLS J.E.P. ze dne 21.5.2019 hodin ve FN v Motole

Přítomni: Büchler, Dušek, Fínek,Janovský, Kolářová, Melichar, Prausová, Ryška, Tesařová,
Omluveni: Petráková, Petruželka, Svoboda M., Svoboda T., Študentová, Vorlíček, Žaloudík
Hosté: MUDr. Aschermannová, Mgr. Slavíková

 1. Spolupráce ČOS ČLS JEP, KOC a MPSV. Informace o průběhu a výsledcích jednání - návštěva MUDr. Aschermannové a Mgr. Slavíkové. MUDr. Aschermannová informovala členy výboru o dosavadním jednání se zástupci MPSV na téma: pracovní neschopnost a invalidní důchod pro onkologicky nemocné. Základním problémem posudkové činnosti je nedostatek kvalifikovaných posudkových lékařů. MUDr. Aschermannová, Mgr. Slavíková a MUDr. Sedláčková zpracovaly zprávu, ve které je řešeno 6 nejčetnějších diagnóz z hlediska posudkové činnosti. K vypracované zprávě ze strany MPSV nebyly žádné významnější připomínky. Pracovní verze návodu k vypracování zprávy pro praktického lékaře, která bude podkladem pro posudkovou činnost, je v příloze zápisu.
 2. Spolupráce s pacientskými organizacemi.
  Dne 13. – 15.6.2019 Mezinárodní konference pacientských organizací v Praze. Zpráva o průběhu kongresu bude na Linkos. Konference se účastní celá řada českých odborníků.
 3. Lékaři z české i slovenské onkologické společnosti získali díky spolupráci International Gastric Cancer Association (IGCA) možnost zorganizovat v Praze Světovou konferenci o karcinomu žaludku (International Gastric Cancer Conference – IGCC 2019) ve dnech 8.-11. 5. 2019. 
  Kongresu IGCC se zúčastnilo více než 1500 delegátů z celého světa, kteří se zabývali nejnovějšími otázkami výzkumu, diagnostiky a léčby karcinomu žaludku stejně jako jeho časným záchytem a prevencí této zákeřné choroby. Prezidentem konference byl profesor Florian Lordick MD, PhD, přednosta onkologické kliniky a ředitel onkologického centra v Lipsku, předseda Gastrointestinal Tract Cancer Working Group evropské organizace pro výzkum a léčbu rakoviny (EORTC) a také zvolený prezident mezinárodní asociace pro karcinom žaludku (IGCA).
  Ke kongresu si dovoluji ocitovat doc. MUDr. Petru Tesařovou, CSc.: „V rámci konference dostala příležitost k aktivní účasti řada významných českých odborníků stejně jako mladí lékaři napříč různými obory. Konference přinesla také informace pro pacienty a jejich blízké. IGCC je první světový kongres s tématikou solidních zhoubných nádorů, který se v České republice konal.“ Doc. Tesařová byla generálním sekretářem letošního kongresu.   
  Odborná akce probíhala v prostorách Kongresového centra Praha pod záštitou Jeho Magnificence rektora Karlovy University, ministra zdravotnictví ČR, předsedkyně Výboru pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny parlamentu ČR a primátora hlavního města Prahy.
 4. Informace o volbách do výboru ČOS ČLS JEP. Kombinovaná volba členů výboru a revizní komise ČOS byla uzavřena 13.5.2019, výsledky voleb byly vyhlášeny 16.5.2019 a jsou zveřejněny na stránkách Linkos. První schůze nového výboru se bude konat dne 18.6.2019 za předsednictví volební komise a budou zvoleni předseda, místopředseda, vědecký sekretář výboru a předseda revizní komise. Nyní probíhá 30 denní lhůta na možnost podání stížností či připomínek k průběhu voleb.
 5. MUDr. Kolářová přednesla zprávu revizní komise ČOS ČLS JEP, jejíž znění je přílohou zápisu. Zpráva o hospodaření výboru ČOS ČLS JEP bude po konzultaci s ČLS JEP umístěna na Linkos.
 6. Kongres České internistické společnosti ČLS JEP dne 17. – 20.11.2019 v Kongresovém centru Praha (jeden blok pro ČOS ČLS JEP). ČOS ČLS JEP se kongresu zúčastní přednáškami prof. Fínek, prof. Petruželka a doc. Büchler.
 7. Výzva pro společnost genetiků k zahájení jednání o standardech vyšetřování pacientů i zdravých klientů v oblasti genetiky zhoubných nádorů. Výbor ČOS vyzval dopisem výbor Společnosti lékařské genetiky a genomiky k vytvoření aktuálních standardů vyšetřování pacientů i zdravých klientů v oblasti genetiky zhoubných nádorů. Doposud závěr z jednání společnosti genetiků nebyl výboru ČOS sdělen.
 8. Doc. Büchler sdělil, že byl požádán, aby projednal na výboru ČOS podporu screeningu vyšetření BRCA u zdravých žen ve věku 18 – 19 let. Členové výboru tuto aktivitu nepodporují.
 9. Vyhlášení soutěže o udělení Ceny J. E. Purkyně významným osobnostem české lékařské vědy a zdravotnictví do 31.3.2019. Členové výboru navrhli pro udělení ceny J. E. Purkyně prim. MUDr. Zdeňka Mechla, CSc. Kandidát ČOS ČLS JEP nebyl zvolen. Toto nejvyšší ocenění obdrží prof. MUDr. Jan Kvasnička, DrSc.
 10. Žádost o vyjádření ČOS k zařazení výkonů RE a IRE do úhradové vyhlášky. Tento bod bude řešen za přítomnosti prof. MUDr. L. Petruželky na příštím výboru.
 11. Dne 13.3.2019 proběhlo pokračování diskuse o prediktivních vyšetření na půdě VZP spolu se Svazem pojišťoven.
  Přítomni byli: prof. Petruželka, prof. Ryška, prof. Svoboda a předsedkyně za ČOS ČLS JEP. Závěry jsou vyvěšeny na stránkách Linkos, kde jsou dále uvedeny i všechny akreditované laboratoře pro prediktivní diagnostiku.
 12. Proběhla soutěž o nejlepší článek s IF a knižní publikaci ČOS ČLS JEP za rok 2018. Výsledky soutěže byly vyhlášeny v rámci BOD 10.4.2019 a jsou umístěny na Linkos.
 13. Ve dnech 10. – 12.4.2019 proběhly BOD. V rámci konference BOD ČOS oslavila 50. výročí své existence. Reportáž z oslavy, videa s předsedy ČOS ČLS JEP a prezentace současné předsedkyně jsou umístěny na stránkách Linkos.
 14. Dne 26.4.2019 proběhlo Fórum onkologů na téma: Reakreditace KOC a prediktivní vyšetření v onkologii. Zápis z Fóra onkologů je na Linkos.
 15. Dne 16.5.2019 proběhlo jednání s plátci péče na téma: Protonová terapie. Jednání se zúčastnila předsedkyně ČOS a za SROBF se zúčastnil doc. MUDr. Doležal. Pro protonovou léčbu je v platnosti vyhláška od 1.1.2019. Indikace protonové léčby jsou plně v kompetenci příslušných KOC, je nutné opatřit je podpisem ošetřujícího lékaře, vedoucího lékaře radiační onkologie a vedoucího lékaře KOC. Schválení úhrady je plně v kompetenci plátců péče.
 16. Mgr. Křemenová zaslala požadavek na specifikaci podmínek pro získání statutu Centra vysoce specializované onkologické péče v rámci budoucí reakreditace KOC.
 17. Schválení společného stanoviska odborných společností k zajištění a poskytování paliativní péče v nemocničním prostředí. Členové berou na vědomí.
 18. Žádost o podporu stanoviska k podnětu o úhradě SomaKit pro PET/CT a MR. Všichni členové stanovisko podporují.
 19. Připomínkové řízení – návrh novely vyhlášky č. 99/2012 Sb. o personálním zabezpečení zdravotních služeb. Přijato bez připomínek.
 20. Žádost o zařazení laboratoře ve Zlíně mezi referenční laboratoře prediktivní diagnostiky. Členové výboru ČOS konstatují, že zařazení příslušné laboratoře mezi referenční není v pravomoci odborné společnosti.
 21. Rozšíření terapie bronchogenního karcinomu v nemocnici Zlín o 2 léky cílené terapie. Výbor ČOS podporuje jednoznačně, aby všechna KOC měla nasmlouvané všechny preparáty centrové onkologické léčby k úhradě. Odborná společnost nemá kompetenci úhradu přidělit.
 22. Globální ukončení uvádění léčivého přípravku Roferon A na trh. Členové berou na vědomí.
 23. Oznámení o průběhu přípravy eNeschopenka. Členové berou na vědomí, o dalším průběhu budeme informovat na stránkách Linkos.
 24. Česká gastroenterologická společnost pořádá 36. český a slovenský kongres ve dnech 27.11. – 29.11.2019 v Praze a žádá o organizaci bloku na středu 27.11.2019 od 13:30 – 15:00 hodin. Přednášky připraví doc. Büchler a o další dvě požádá nový výbor na svém zasedání nové členy.
 25. Prof. MUDr. Vokurka, předseda Sekce podpůrné léčby ČOS zaslal zprávu ze zasedání v Brně ze dne 11.4.2019. Členové berou na vědomí.
 26. Byl zaslán dopis ESMO s žádostí o event. možnou účast ČR jako pořadatele zasedání. Doc. Tesařová byla pověřena dosavadním výborem ČOS jako koordinátor (spolu s dr. T. Svobodou) dalších aktivit při přípravě konání kongresu ESMO v Praze.
 27. Vyhlášení soutěže o publikaci v časopise s vysokým IF za rok 2018 Purkyňovým nadačním fondem pro autory do 35 let.
 28. Návrh vyhlášky č. 98/2012 Sb. o zdravotnické dokumentaci – změna. Výbor bere na vědomí.
 29. Endokrinologická sekce ČOS oznámila zvolení svého předsedy, kterým je MUDr. Kateřina Kopečková, Ph.D. Výbor bere na vědomí.
 30. Vnitřní připomínkové řízení k návrhu zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění. Výbor bere na vědomí.
 31. Žádost o převzetí záštity:
 32. Diskuse:
  • Členové výboru vzali na vědomí vyjádření společnosti hematologů k otázce centralizace specializované péče v českém zdravotnictví, vzhledem k tomu, že činnost tohoto výboru končí, členové předávají tuto problematiku novému výboru ČOS ČLS JEP. Z časových důvodů již současný výbor není schopen tento problém dořešit.
  • Financování časopisu Klinická onkologie – problematiku ponecháváme na jednání nového výboru, především k účasti prof. M. Svobody, který na tomto zasedání nebyl přítomen.
 33. Noví členové:

ČOS:

 • MUDr. Kukolíková Sabina – MOÚ Brno
 • MUDr. Procházková Barbora – Onkologická klinika FN Motol
 • MUDr. Bednaříková Markéta – FN Brno, Interní a hematologická klinika
 • MUDr. Himlová Tereza – Nemocnice Na Pleši

Sekce pediatrické onkologie:

 • PharmDr. Kozáková Šárka, MBA – MOÚ Brno, Ústavní lékárna

Pneumoonkologická sekce:

 • MUDr. Podhorec Ján – MOÚ

Sekce mladých onkologů:

 • MUDr. Podhorec Ján – MOÚ

Sekce onkologické imunologie:

 • MUDr. Podhorec Ján – MOÚ

Vážení a milí členové výboru a revizní komise,
vážení a milí členové ČOS,

dovolte mi, abych Vám poděkovala za Vaši spolupráci na činnosti dosavadního výboru ČOS ČLS JEP.
Práce našeho výboru byla vysoce ceněna ze strany MZ ČR, plátců péče, SÚKL i ostatních odborných společností ČLS JEP. Budoucímu výboru ČOS přeji pracovité a kooperující členy, mnoho úspěšných jednání a hlavně spolupráci plnou tvůrčí pohody a dobré nálady.

Všem přeji mnoho pracovních i osobních úspěchů a především hodně zdraví.

S pozdravem,

doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA
předsedkyně ČOS ČLS JEP

Přílohy k zápisu

 1. Zpráva revizní komise ČOS ČLS JEP
 2. Lékařská zpráva onkologa