Zápis ze schůze výboru ČOS ČLS JEP ze dne 18.4.2023 ve FN v Motole

Přítomni: Büchler, Kiss, Kolářová, Kopecký, Melichar, Petráková, Prausová, Richter, Svoboda M., Svoboda T., Tesařová, Tomášek, Vošmik
Nepřítomen: Dušek, Fínek, Petruželka

 1. Spolupráce odborných společností s plátci péče.

Dne 6.3.2023 proběhlo jednání a odsouhlasení nového systému poskytování onkologické péče v oblasti vyjmenované centrové terapie. Zápis z jednání pracovní skupiny pro onkologii ze dne 6.3.2023 je již na stránkách Linkos i s vyjmenovanými centrovými léky a podmínkami, které musí splnit regionální pracoviště, aby mohlo centrovou léčbu podávat. V minulých dnech odeslali plátci péče dopis vedením nemocnic, které jsou Komplexními onkologickými centry. KOC navrhnou spolupracující regionální pracoviště, svůj návrh zašlou plátcům a po té plátci vstoupí do jednání s příslušnými nemocnicemi s vybranými regionálními onkologickými pracovišti. Vztah KOC a regionálních pracovišť i zpětně regionálních pracovišť ke KOC je jednoznačně definován ve Věstníku z roku 2017, který je přílohou zápisu.

Dne 6.3.2023 bylo zahájeno současně jednání ve spolupráci se společností patologů s plátci o rozšíření hrazení NGS u liquid biopsy. Vyšetření bude na vyžádání onkologem. 

 1. Národní plán obnovy.

Dne 24.5.2023 je plánováno setkání Národní rady pro implementaci NOP.

Bude předložen první akční plán.

Byl věnován sponzorský dar pro Motolské onkologické centrum na výstavbu vědeckého onkologického pavilonu. Uzavření smlouvy mezi vládou ČR a sponzorem.           

 1. Volby do výboru ČOS v roce 2023 probíhají dle stanoveného harmonogramu.

Volby byly vyhlášeny a všechny pokyny pro účastníky voleb jsou k dispozici na stránkách Linkos

 1. Výbor ČOS opakovaně žádal předsedy odborných sekcí ČOS k vypracování zprávy o činnosti sekce a nahlášení termínu a výsledku posledních voleb do sekce.

Doposud se přihlásily: sekce uroonkologie, sekce preventivní onkologie, sekce onkologické imunologie, sekce mladých onkologů, sekce pro nádory prsu, sekce pro nádory hlavy a krku a sekce podpůrné léčby.

Do květnového a zároveň posledního zasedání výbor vyčká na další zprávy sekcí. Po té bude činnost nefunkčních sekcí ukončena a bude moci být obnovena po ustanovení nově zvoleného výboru.           

 1. Výbor ČOS bude delegovat zástupce, který se bude podílet na tvorbě výstupů ze záchytu pacientů ve screeningu karcinomu prostaty. Předsedkyně zaslala připomínky členů výboru ke screeningu kompetentním pracovníkům na ÚZIS.

Proběhlo setkání na MZ ČR, kterého se zúčastnil prof. Büchler, prof. M. Svoboda a prof. Tesařová. Zde byl představen model screeningu, který probíhá ve Švédsku.

Další jednání o české variantě s účastí zástupců ČOS se nekonalo. 

 1. Časopis Klinická onkologie.

Další podoba a náplň časopisu bude řešena novým výborem ČOS ČLS JEP.

Navrhneme setkání s nakladatelem.

Prof. M. Svoboda pozve nakladatele na příští zasedání výboru. 

 1. MUDr. Svatopluk Býma, CSc, předseda SVL ČLS JEP - Inovace doporučeného postupu Péče o vybraná onkologická onemocnění.

Upgradu se ujala jako koordinátorka dr. K. Petráková, která se spojila s doc. Býmou a části Modré knihy týkající se sledování pacientů a jejich dalšího vyšetřování budou zapracovány do publikace pro praktické lékaře.  Do konce dubna bude realizace ukončena.

 1. Úhrada nákladů na nové vydání Modré knihy 2023 byla provedena.
 1. Ceny předsednictva ČLS JEP za nejlepší publikace 2022 - návrhy publikací soutěžících o Cenu předsednictva je možné zasílat na ČLS JEP do 31.5.2023.
 1. Dne 27.2.2023 proběhlo jednání na MZ ČR na téma: kvalita poskytované péče a indikátory kvality.

Jsou zpracovávány potenciální indikátory kvality a zástupce ČOS bude na tvorbě a kultivaci spolupracovat. Jedná se dlouhodobý a velmi složitý proces, který je přísně anonymizován.

 1. Dne 27.3.2023 proběhlo školení sester NOR v Praze.

Přednášela doc. Prausová, členové výboru byli informováni.

 1. Dne 28.3.2023 proběhl kulatý stůl na téma: organizace onkologické péče moderovaný Zdravotnickým deníkem a AIFP.

Účastnila se paní předsedkyně a prof. M. Svoboda.

Akce proběhla online na ČTK.

 1. Ve dnech 30.3. – 1.4.2023 proběhl kongres Jihočeské onkologické dny s hlavním tématem karcinom prsu, který byl velmi hojně navštíven a byl velmi úspěšný.

Členové výboru berou na vědomí.

 1. Výzva pro centra vysoce specializované onkogynekologické péče z důvodu expirace statutu ke dni 31.12.2023. Delegování zástupců do pracovní skupiny.

Výbor ČOS navrhuje doc. Prausovou a prof. Melichara.

 1. Výzva pro centra vysoce specializované hematoonkologické péče pro děti bez transplantační jednotky z důvodu expirace statutu ke dni 31.12.2023. Delegování zástupců do pracovní skupiny.

Výbor ČOS doporučuje nikoho nenavrhovat.

 1. Dr. Kopecký podal podnět k přepracování stanov ČOS ČLS JEP, který by zohledňoval při členství v odborné společnosti postgraduální vzdělání. Prof. Fínek navrhl tento podnět předat novému výboru ČOS ČLS JEP.
 1. Dr. Petráková vypracovala upřesnění indikace CDK 4/6 u pacientek premenopauzálních a toto stanovisko výboru ČOS ČLS JEP bude zasláno plátcům péče. Konkrétně ředitelce MUDr. R. Švejdové.
 1. Doc. Kiss vypracuje definici pro vyhodnocování molekulárního testování, které by mělo být využíváno ve všech MDT KOC. Výbor projedná na příští schůzi.
 1. Setkání paní předsedkyně s Hlasem pacientů. Ocenění velmi záslužné a produktivní činnosti. 

Další zasedání výboru ČOS je plánováno na 23.5.2023 kde též proběhne vyhlášení výsledků voleb nového výboru.

Žádost o garanci:

 • Žádost o podporu - Kontroverze v onkologii 11. Ročník, Kunětická Hora, ve dnech 18. – 19.5.2023. - schváleno
 • Žádost o garanci - XXV. setkání KMO, Hotel Medlov, Fryšava pod Žákovou horou, ve dnech 16.6. – 18.6.2023 – schváleno
 • Udělena podpora pro "Edukační seminář karcinom prsu" , který se bude konat 9.6.2023 v Praze

 Noví členové:

ČOS

 • MUDr. Jan Prokš – Onkologická klinika FN v Motole
 • MUDr. Irena Kozubíková – Onkologická klinika FN Olomouc
 • MUDr. Anežka Zemánková – Onkologická klinika FN Olomouc
 • MUDr. Michal Kysela – MOÚ Brno
 • PharmDr. Petr Domecký, MBA – OAKS Consulting Praha 9 – Horní Počernice (analytik registr LUCAS)
 • Mgr. Mária Janíková, Ph.D. – University Hospital Olomouc (Genetika)
 • MUDr. Michal Hendrych – FNUSA, I. patologicko-anatomický ústav Brno
 • MUDr. Kamila Žváčková – Onkologická klinika FN Olomouc
 • MUDr. Terézia Baášová – Onkologická klinika FN Olomouc

ČOS, sekce preventivní onkologie

 • Ing. Iva Hrnčiříková, Ph.D. – MOÚ Brno (Hygiena a epidemiologie)

Sekce preventivní onkologie

 • PhDr. Ing. Martin Pospíchal, Ph.D. – Katedra psychologie UK Praha 1

ČOS, sekce pediatrické onkologie

 • MUDr. Karel Švojgr, Ph.D. – KDHO FN v Motole

ČOS, sekce neuroonkologická

 • MUDr. Jindřich Brychta – Neurochirurgie FN U Sv. Anny v Brně

ČOS, sekce pneumoonkologická a sekce onkologické imunologie

 • MUDr. Marie Drosslerová – Pneumologická klinika FTN Praha

ČOS, sekce uroonkologie

 • Prof. MUDr. Viktor Soukup, Ph.D., MHA, FEBU – Urologická klinika VFN Praha

Doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA

předsedkyně ČOS ČLS JEP

Příloha zápisu:

 1. Organizace a hodnocení kvality onkologické péče v ČR. Věstník Ministerstva zdravotnictví, částka 13/2017. (viz. BOD č. 1. zápisu). Redakční poznámka: Dostupné také na Linkos