Cíle sekce

Podnět k ustavení odborné sekce a písemný návrh jejích cílů

  1. Přispět k plnění všech bodu Národního onkologického programu ČR, které souvisí s odbornou informatikou a analýzou dat.
  2. Udržet a nadále rozvíjet hodnocení dat o epidemiologii nádoru v CR tak, jak dosud probíhá v projektu SVOD (www.svod.cz). Přispět k modernizaci sběru dat Národního onkologického registru pomocí informačních a komunikačních technologií.
  3. Přispět k informačnímu i analytickému zázemí významných projektu onkologické prevence, především projektu celostátně garantovaného screeningu karcinomu prsu a karcinomu kolorekta, případně dalších. Usilovat o zkvalitňování zpracování dat v těchto projektech.
  4. Vyvíjet a v praxi uplatňovat metodiku prediktivního modelování epidemiologie nádorových onemocnění v ČR a souvisejících nákladu na léčbu. Datově podporovat iniciativy odborné společnosti a jejích sekcí vedoucí k racionalizaci plánování nákladu léčebné péče.
  5. Podílet se na mezinárodní prezentaci dat o epidemiologii zhoubných nádoru a dále na prezentaci léčebných výsledku a kvality onkologické péče v ČR. Podporovat takto orientované celostátní projekty i aktivity jednotlivých onkologických pracovišť.
  6. Zajišťovat technologickou, organizační a analytickou podporu klinickým studiím, do kterých jsou zapojena česká onkologická pracoviště. Tato podpora bude prioritně orientována na klinické studie iniciované z akademického prostředí a bude zajišťována v již ustaveném centru CEBO (Centre for Evidence-Based Oncology; www.ecebo.org).
  7. Informaticky a analyticky podporovat prezentační a výzkumné aktivity jednotlivých onkologických pracovišť ČR i jejich uskupení. Rozvíjet prezentační agendu Komplexních onkologických center na portálu www.onconet.cz.
  8. Usilovat o celostátní zpřístupnění standardní elektronické dokumentace onkologického pacienta a o její implementaci na všech významných onkologických pracovištích .
  9. Podporovat pregraduální i postgraduální vzdělávací projekty v onkologii se zvláštním důrazem na hodnocení klinických studií, aplikovanou analýzu dat a zdravotnickou informatiku.
  10. Navázat národní a mezinárodní spolupráci s týmy zabývajícími se hodnocením ekologických a humánních rizik. Rozvíjet mezioborové projekty zaměřené na studium environmentálních a dalších rizikových faktoru ve vztahu k nádorovým onemocněním v ČR.