Dopis členům a příznivcům Sekce onkochirurgie ČOS

Vážené kolegyně a kolegové,
vážení členové a příznivci Sekce onkochirurgie ČOS,

Sekce onkochirurgie byla v uplynulém desetiletí ve výsledcích svého snažení poměrně úspěšná, byť se v proměnlivém prostředí našeho zdravotnictví věci dály poněkud komplikovaněji než bychom si přáli. Věříme dále, že přímý vliv chirurgických oborů v ČOS pomáhá prospěšné oborové diferenciaci i spolupráci a jednou pomůže také České onkologické společnosti v naplnění její role moudře a proporcionálně reprezentovat celou klinickou onkologii. Ta by pak mohla být skutečnou integrující platformou pro odborníky v diagnostických, operačních, radiačních a interních oborech se zaměřením na péči o nemocné s nádorovými chorobami, ovšem také na prevenci a časný záchyt těchto onemocnění a v neposlední řadě i onkologický výzkum.

Sekci se dařilo cílevědomě prezentovat roli onkochirurgů v klinické onkologii především na tradičních každoročních onkologických konferencích i specializovaných seminářích věnovaných problematice zhoubných nádorů. Vznikala další zájmová uskupení podporující a rozvíjející iniciativu onkochirurgů na bázi ČCHS, jako hepatopankreatobiliární sekce a sekce mammární, či samostatná Společnost gastroenterologické onkologie. Prohloubil se vztah chirurgů k programům kolorektálního a mammárního screeningu. Vážíme si paralelního organizačního úsilí onkogynekologů a očekáváme, že brzy také urologové podpoří svou uroonkologickou profilaci. Jsme si vědomi, že strategickou aliancí pro účinnou léčbu nádorů a redukci nádorové mortality je spolupráce s endoskoskopujícími diagnostiky, radiology, histopatology a praktickými lékaři.

V České chirurgické společnosti se podařilo podstatně zvýšit sebeuvědomění role chirurgů v onkologii a pochopení smysluplnosti onkochirurgické profilace části z nich. Skutečný posun však může nastat pouze trvalým zařazením specializačního vzdělávání v onkochirurgii do postgraduálního atestačního vzdělávání lékařů.

Po několikaletých chaotických proměnách atestačního vzdělávání lékařů se nakonec podařilo ustavit na podzim roku 2011 také certifikovaný kurz v onkochirurgii při IPVZ, který zohlední konkrétní spektra operačních dovedností v pěti praktických modulech. Byly provedeny primární certifikace a ustavena komise examinátorů z řad profesorů chirurgie s dlouholetou praxí a odbornými aktivitami v onkochirurgické problematice, případně dříve již atestovaných v oboru klinická onkologie. První nadstavbové atestace proběhnou poprvé letos v červnu a dále pak již budou organizovány pravidelně v půlročních intervalech, včetně předatestačního kurzu Podmínky pro získání certifikátu v onkochirurgii a specifickém operačním modulu jsou k dispozici na webových stránkách ČCHS a ČOS. Základní učebnicí je nedávný český překlad německé monografie Onkochirurgie, ovšem také celá řada monografií s orgánově specifickou onkochirurgickou problematikou našich autorů z posledních let. Je stanoven rozsah požadované operativy, který bude třeba retrospektivně či prospektivně doložit v logbooku.

Zastoupení Sekce onkochirurgie ve výboru ČOS je dosud limitováno, počtem i poměrně nezvyklými okolnostmi. Požadavek na fixní proporcionální zastoupení všech zúčastněných oborů, tedy diagnostiků, onkochirurgů, radiačních a interních onkochirurgů ve vedení ČOS výbor ČOS zatím odmítal. Oborové složení a zastoupení onkochirurgů ve výboru ČOS se tedy odvíjí od vůle většiny celé, oborově velmi heterogenní členské základny ČOS ve volbách konaných jednou za čtyři roky. Zástupci chirurgických oborů tvoří zatím v členské základně ČOS asi desetinovou menšinu, která zatím zdaleka neodráží skutečný podíl chirurgických oborů na řešení onkologické problematiky.

Tříčlenné vedení Sekce onkochirurgie pracovalo na uvedených cílech v úzké součinnosti s výborem České chirurgické společnosti. Pokusili jsme se změnit trvale absurdně podhodnocenou cenu onkochirurgických operací. Pro VZP byla zpracována pilotní studie nové kalkulace ceny ve čtyřech časových kategoriích trvání operace s pilotní analýzou několika tisíc operací na pěti klinických pracovištích v roce 2009. Přes původní zájem na této pilotní analýze a změně plateb za operace vedení VZP dále v této věci od roku 2010 nepokročilo je pravděpodobné, že potřebnou změnu nyní opět zamlží aplikace systému DRG. V praxi se nůžky mezi cenami nezbytné onkochirurgické léčby a novějšími nákladnými metodami dále dramaticky rozevírají.

Reprezentace onkochirurgie je tedy dále potřebná nejen na odborných konferencích, ale také při všech jednáních o organizaci a financování onkologické péče. Nepochybně více než dříve onkochirugové pro odbornou argumentaci využívají datových zdrojů NOR, systému SVOD, registrů screeningu a údajů ÚZIS, což odpovídá naší snaze pracovat na principech medicíny založené na průkaznosti také při hodnocení chirurgické léčby nádorů.

Pokládáme za účelné navrhnout volby nového tříčlenného vedení v Sekci onkochirurgie ČOS v prvním pololetí roku 2013, tedy po aspoň dvou kolech nových onkochirurgických atestací, které proběhnou v letošním roce. Předpokládáme totiž, že právě onkochirurgové, kteří získali certifikát o své onkochirurgické profilaci a projevili tak trvalý zájem hlásit se preferenčně k onkologické problematice, se postupně stanou jádrem Sekce, jejího posilování a budou přirozenými kandidáty do jejího příštího, zřejmě i rozšířeného, vedení.

Prof. MUDr. M. Duda, DrSc.  Prof. MUDr. M. Ryska, CSc. Prof. MUDr. J.Žaloudík,CSc.
Olomouc       Praha    Brno

V dubnu 2012