Stanovy POS ČOS ČLS JEP

Pediatricko onkologická sekce České onkologické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně /POS ČOS ČLS JEP/ (dále jen sekce) je nižší organizační jednotka odborné společnosti ČLS JEP (ČOS ČLS JEP), která sdružuje lékaře i ostatní pracovníky se zájmem o dětskou onkologii, členy ČOS ČLS JEP. Podmínkou členství v sekci je členství v ČOS, akcí sekce se mohou bez hlasovacího práva účastnit i nečlenové ČOS, zpravidla odborníci v jiných oborech angažovaní v péči o nádorem nemocné děti.

Poslání a cíle

  1. Sekce dbá o rozvoj a rozšiřování poznatků lékařských a biologických věd zaměřených na problematiku dětské onkologie a usiluje o jejich využívání v péči o nádorem nemocné děti a mladistvé.
  2. Podílí se na zvyšování odborných znalostí členů a podporuje vědeckovýzkumnou činnost. Podílí se na rozvoji odborné spolupráce mezi svými členy a organizacemi a institucemi podobného zaměření v ČR i v zahraničí.
  3. V rámci ČOS se podílí na řešení otázek týkajících se řízení, organizace i vlastního provádění diagnostiky a léčby nádorů dětí a mladistvých.

Formy činnosti

  1. Podílí se na pořádání a organizaci vzdělávacích akcí.
  2. V rámci ČOS vykonává odbornou poradenskou a expertizní činnost týkající se problematiky pediatrické onkologie.
  3. V případě potřeby se prostřednictvím delegovaných zástupců podílí na činnosti poradních orgánů Ministerstva zdravotnictví ČR i jiných státních orgánů v otázkách týkajících se pediatrické onkologie.
  4. Podílí se na organizování sběru a vyhodnocování epidemiologických dat - řídí činnost registru nádorů dětí a mladistvých.

Organizační uspořádání

Sekce má tyto orgány: zasedání sekce, předseda sekce a vědecký sekretář sekce.
Předseda a vědecký sekretář jsou voleni na období dvou let.
Mezi jednotlivými zasedáními řídí její činnost volený předseda sekce a vědecký sekretář sekce.
Oficiální vyjadřování stanovisek sekce a jejich medializace podléhá schválení členů sekce a jmenovitě i přednostů jednotlivých pracovišt.
Volby a ostatní organizační záležitosti sekce se řídí Stanovami, Jednacím řádem a Volebním řádem ČLS JEP.

Na základě Stanov ČLS JEP zpracoval doc.MUDr.T.Eckschlager, CSc, schváleno na zasedání POS ČOS ČLS JEP v Brně 9. 6. 2001