Briefing iniciativy Smoke Free Partnership. Směrnice o tabákových výrobcích fakta, nikoli fikce

Briefing iniciativy Smoke Free Partnership. Směrnice o tabákových výrobcích fakta, nikoli fikce

Tento briefing iniciativy Smoke Free Partnership představuje argumenty, o něž se opírají klíčová nová opatření v upravené směrnici o tabákových výrobcích (dále jen „směrnice“), vyvrací mýty, které šíří tabákový průmysl a vysvětluje, proč se domníváme, že směrnice by v některých ohledech měla být upravena a vylepšena.

Kouření vytváří závislostu dětí a mladistvých

směrnice přispěje k ochraněbudoucích generací

  • Kuřáci se svým nešvarem začínají již v dětství a vzniká u nich závislost: 70% kuřáků sáhne po cigaretě ještě předdovršením 18 let a 94 % před dovršením25 let.1
  • Kouření je významnou příčinoupředčasných úmrtí a nemocí, jimž byse dalo zabránit a které každoročněv EU zabijí 700 000 lidí, tedy více nežnásledujících šest příčin dohromady(dopravní nehody, nelegální drogy,sebevraždy, vraždy, AIDS a pracovníúrazy).2
  • Odhaduje se, že směrnice vnadcházejících pěti letech sníží početkuřáků v EU o 2,4 milionu, v důsledkučehož v čistém vyjádření přibude 2234 pracovních míst, čistý přínos proekonomiku bude činit 4 mld. EUR,výdaje na zdravotní péči se sníží o 506mil. EUR ročně a bude zachráněno16,8milionů roků života.2
  • Země jako Kanada3 a Austrálie4,které uplatňují komplexní strategieomezování tabákových výrobků včetněobrázkových varování, zaznamenávajívýrazné meziroční poklesy kuřáctví u mládeže. 

Tabákový průmysl ve střetu zájmů

Nadnárodní společnosti vyrábějící tabákové výrobky mají za cílmaximalizovat hodnotu pro svéakcionáře, a tak musejí klást odporsnahám vládních orgánů omezitkouření. EU a její členské státy (ČS)považují zájmy tabákového průmyslua veřejného zdraví za neslučitelné.5

Jakožto strany WHO FCTC jsou EU a její ČS povinny zajistit, aby obchodní zájmytabákového průmyslu nepodrývalypolitiku omezování tabákovýchvýrobků.6V roce 2000 prohlásila společnost BAT ,že stávající směrnice, o níž se tehdyvyjednávalo, „zlikviduje“ zaměstnanostv britském tabákovém průmyslu.7 Avšakv roce 2005, kdy BAT přesunula výrobu z EU, což vedlo ke ztrátě 500 pracovníchmíst ve Spojeném království a Irsku,se v tiskovém prohlášení společnosti uvádělo, že důvodem je snížení nákladů, nikoli směrnice.8 Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci navíc uvedl, že za propouštění v tabákovém průmyslu může v první řadě globalizace, NIKOLI legislativa omezující tabákovévýrobky.9 Námitky tabákového průmyslu proti směrnici obvykle nepodléhají nezávislému ověření či odbornému hodnocení. Většinu argumentů svědčících pro směrnici naproti tomu formulují univerzitní odborníci na veřejné zdraví a kliničtí lékaři, jejichž závěry jsou nezávisle ověřovány a hodnoceny jinými experty. Níže vyvracíme některé mýty šířené tabákovým průmyslem. Zdroje veškerých argumentů uvedených v tomto dokumentu i úplné reference jsou uvedeny v internetové verzi této publikace na www.smokefreepartnership.eu.

Tabákové mýty

Mýtus č. 1: Není prokázáno, že opatření zakotvená v návrhu směrnice budou fungovat

SKUTEČNOST: Existuje řada důkazů svědčících o tom, že opatření ve směrnici jsou přiměřená situaci na vnitřním trhu a že přispějí ke snížení počtu mladých lidí, kteří začínají kouřit, povedou k odvyknutí u většího počtu dospělých kuřáků a pomohou bývalým kuřákům, aby po cigaretě nesáhli znovu. Souhrn argumentů je uveden v plném textu iniciativy

Mýtus č. 2: Návrh posílí nelegální trh tabákových výrobků

SKUTEČNOST: Obavu nadnárodních výrobců tabákových produktů z nelegálního obchodu musíme interpretovat v historickém kontextu. Je totiž známo, že někteří z nich usnadňovali pašování svých výrobků. 25 26 27 28 Čtyři hlavní mezinárodní tabákové společnosti od roku 2004 vydaly miliardy dolarů na pokuty a na urovnání žalob za pašování cigaret, které proti nim vznesly EU a Kanada.29 30 Japan Tobacco International nyní čelí vyšetřování ze strany orgánů EU.31 Literatura a další informace v plném textu iniciativy.

Mýtus č. 3: Veřejnost tyto návrhy nepřijímá dobře

SKUTEČNOST: Omezování tabákových výrobků je u občanů EU populární: 76 % lidí podporuje obrázková varování na krabičkách, 73 % je pro lepší bezpečnostní prvky na krabičkách, 63 % by zakázalo příchutě a 57 % se vyslovuje pro strohé, standardizované obaly.17 

Mýtus č. 4: Návrh poškodí zaměstnanost v EU

SKUTEČNOST: Návrhy obsažené ve směrnici sníží spotřebu tabáku odhadem o 2 % během pětiletého období. Tento pokles tržeb povede k mírnému snížení zaměstnanosti v tabákovém sektoru, což je pokračování dlouhodobého trendu. Tabákový průmysl však nepatří k pracovně intenzivním sektorům. V roce 2008 zaměstnával pouze 34 000 osob34, neboli 0,015 % všech zaměstnanců v EU27. Nižší výdaje na tabákové produkty znamenají vyšší výdaje na netabákové produkty a služby v pracovně intenzivnějších sektorech. Tyto sektory zaznamenají růst poptávky po svých produktech a růst zaměstnanosti – podle odhadů přibude v EU za příštích pět let 2 234 pracovních míst35.

Mýtus č. 5: Návrh poškodí pěstitele

SKUTEČNOST: Tabák pěstovaný v EU představuje jen čtvrtinu dodávek tabáku pro evropský tabákový průmysl.36 37 Snížení objemu tabákových produktů v EU o 1 % vyústí ve snížení sklizně tabáku v Evropě maximálně o 0,25 %.37 Evropská obchodní organizace UNITAB prohlásila, že zákaz charakteristických příchutí nepoškodí pěstitele v EU.38

Mýtus č. 6: Složitá opatření (např. pravidla pro ingredience či sledování a dohledávání tabákových výrobků) by mohla ohrozit životaschopnost řady malých a středních podniků (MSP)

SKUTEČNOST: Implementace opatření ve směrnici je odpovědností výrobců tabákových produktů, nikoli MSP. Není tedy důvod se obávat, že tyto návrhy poškodí životaschopnost MSP. Maloobchodní tržby postupně poklesnou, ale nikoli přes noc, jelikož opatření budou mít dopad hlavně na mladé, začínající kuřáky a ne na ty stávající, takže prodejny budou mít čas se přizpůsobit.

Mýtus č. 7: Další omezení upravující podobu krabiček poruší práva duševního vlastnictví, což povede k nárokům na odškodnění

SKUTEČNOST: Používání ochranných známek tabákových produktů je již omezeno právními normami. Použití ochranné známky je výsada, nikoli právo, jak vysvětluje dohoda TRIPS ve článcích 20 a 8(1), které stanoví, že „členové mohou přijmout opatření nezbytná k ochraně veřejného zdraví (...) za předpokladu, že taková opatření jsou v souladu s ustanoveními této dohody“. Dohody o mezinárodním obchodě nezakládají právo na používání ochranných známek a v každém případě umožňují vládám uvádět do praxe opatření k ochraně veřejného zdraví.39 Ochranné známky jsou již omezeny právem EU v momentálně platné směrnici40 a směrnici o léčivých přípravcích41, aniž vzniká nárok na kompenzaci.

Mýtus č. 8: Návrhy vytvoří obchodní bariéry, místo aby je odstraňovaly

SKUTEČNOST: Jak uvádí Hodnocení dopadů, návrhy ve směrnici zajistí, aby ČS sladily národní legislativu s mezinárodními závazky a vědeckými poznatky za současného zajištění vysoké úrovně zdravotní ochrany, jak požaduje právo EU.2

Mýtus č. 9: Standardní obaly a rozměrnější zdravotní varování způsobí zmatek a zvýšené náklady pro malé podniky

SKUTEČNOST: Prodávat standardizovaná balení a balení plná značek je stejně snadné. Odhady tabákového průmyslu, že každá transakce se prodlouží o 45 sekund, jsou založeny na průzkumu názorů pouhých 6 maloobchodníků prodávajících tabákové výrobky.42 Objektivní výzkum, který měřil více než 5 000 transakcí, zjistil, že standardizovaná balení neprodlužují čas potřebný na vyřízení transakce.43 Tento závěr podporují i zkušenosti z Austrálie.44

Mýtus č. 10: Tabákový průmysl by měl mít stejné právo ovlivňovat politický proces jako zdravotnická komunita 

SKUTEČNOST: Tabák není produkt jako každý jiný. Je to jediný legálně prodávaný spotřební produkt na trhu, který při zamýšleném použití působí smrt. Z tohoto důvodu Spojené království a více než 170 dalších zemí podepsalo Rámcovou úmluvu WHO o kontrole tabáku, která vládám ukládá povinnost přísně regulovat tabákové výrobky a zabezpečit politiku jejich omezování před obchodními zájmy tabákového průmyslu.

Další informace o závislosti na tabáku na Linkos najdete v přednáškách natočených na workshopu o závislosti na tabáku