Zápis ze setkání Sekce onkourologie v rámci BOD 2023 dne 2.11.2023

Přítomní: doc. Poprach.  prof.  Buchler, dr. Kopecký,  prim. Katolická,  dr. Svoboda., dr. Matoušková Omluven: prof. Babjuk

Doc. Poprach přivítal všechny na setkání  a konstatuje, že se daří plnit schválený program.

  • rozvíjí se spolupráce v rámci MDT
  • funguje spolupráce s ROS (modelově spolupráce napříč republikou v léčbě karcinomu prostaty)
  • funguje spolupráce při tvorbě GLD
  • vypracování a uvedení pro každodenní praxe „Konsenzuální postup při adjuvantní léčbě ccRCC pembrolizumabem“
  • podpora aktivit ČOS a ČUS

Aktuálním úkolem bude

  • doporučení ohledně zařazení  PARP inhibitorů do léčby mCRPC při nedostatečném testování tkání na BRCA a HRR mutace 
  • akcentace doporučení pro adjuvantní podání nivolumabu u uroteliálního karcinomu

zapsala

Michaela Matoušková

Klíčová slova
zápisy ze zasedání sekcí