Zápis ze schůze výboru ČOS ČLS JEP ze dne 22.11.2016 ve FN v Motole

Přítomni: Dušek, Fínek, Kolářová, Melichar, Petruželka, Prausová, Svoboda T., Tesařová
Omluveni: Büchler, Janovský, Petráková, Svoboda M., Ryška, Študentová, Vorlíček, Žaloudík
Hosté: MUDr. Honěk, MUDr. Knorová, MUDr. Frňka, MUDr. Bartíšková a Mgr. Podrazilová
Prof. MUDr. Babjuk
 1. Prim. Kolářová provedla písemnou rekapitulaci stavu sekcí ČOS.

  Rekapitulace stavu sekcí ČOS:
  Ke dni 18. 11. 2016 pracuje celkem 15 odborných sekcí a 2 pracovní skupiny. 
  Sekci onkochirurgie nyní pracuje při České chirurgické společnosti, o její existenci rozhodl výbor České chirurgické společnosti dne 14. září 2016).
  Kooperativní skupina pro neuroendokrinní nádory jsou dle informací paní prim. MUDr. Evy Sedláčkové, MBA občanským sdružením.

  Na žádost o poskytnutí informací ohledně termínu konání posledních voleb a poskytnutí zprávy o činnosti za r. 2015 obdržel výbor ČOS zprávu o své činnosti a výsledku posledních voleb, které proběhly v uplynulých 4 letech od zástupců níže uvedených odborných sekcí a pracovních skupin:


  Na zprávy od dalších zástupců odborných sekcí a pracovních skupin výbor ČOS dosud čeká:

  • Sekce pediatrické onkologie
  • Sekce diagnostické a prediktivní onkologie
  • Sekce pneumoonkologická
  • Sekce uroonkologie
  • Sekce dermatoonkologie
  • Onkospondylochirurgická sekce
 2. Doc. Svoboda předložil členům výboru dvě varianty letáků, který se týká samostatného nákladového střediska ČLS JEP (nadace). Členové výboru rozhodli o zeleném letáku, který dáváme k dispozici všem KOC (dopis vedoucím lékařům) a event. sponzorům, zároveň umístíme na Linkos.
 3. Koncepce péče o onkologické pacienty v ČR.
  Výbor uložil doc. Duškovi připravit paragrafové znění návrhu. Návrh bude oponován a projednán výborem na některém z podzimních jednání. Úkol trvá.
 4. Členové výboru se shodli na nutnosti další komunikace se zástupci AIFP. Činnost AIFP, nesourodost názorů farma firem, které jsou členy, nesystematičnost rozhodování AIFP mohou do budoucna způsobit výrazné problémy při realizaci odborných onkologických akcí. Členové výboru pozvou zástupce AIFP na jednání lednového výboru k vyjasnění výše uvedené problematiky. Vznik speciální komise.
  Předsedkyni navštívil zástupce speciální podsekce, která se zabývá snahou o zlepšení komunikace a kontaktu s odbornými společnostmi. Výbor bere na vědomí, že stále trvají nejasnosti v realizaci odborných akcí, trvá nejednotnost názoru na řešení etických problémů mezi farmaceutickými firmami. V poslední době je vidět snahu o řešení, ale řešení zatím stále není. Výbor považuje za nutné pokračovat v konstruktivní diskusi.
 5. Atestace z klinické onkologie – současný stav.
  Výbor společnosti byl informován, že po projednání novely zákona č. 95/2004 Sb. ve sněmovně zůstaly klinická a radiační onkologie základními obory, ale bez onkologického kmene s nutností absolvovat interní kmen v délce 30 měsíců. Touto situací jsou členové výboru značně znepokojeni, jedná se o nedodržení návrhu ČOS, který byl potvrzen MZ ČR. Výbor společnosti písemně osloví doc. MUDr. Emmerovou, senátorku, dále prof. Žaloudíka, senátora, ministra JUDr. Ing. Ludvíka, prof. Vyzulu, senátora Štěcha o podporu v realizaci původního návrhu v podobě onkologický kmen a následně radiační a klinická onkologie před projednáváním v Senátu Parlamentu ČR.
 6. MZ prostřednictvím Ing. Heleny Rögnerové, ředitelky odboru dohledu nad zdravotním pojištěním, dopisem adresovaným MUDr. Kataríně Petrákové oslovuje ČOS s návrhem nového výkonu. Znění výkonu: rozvaha ošetřujícího lékaře KOC při stanovení dalšího terapeutického postupu u žen s časným hormonálně pozitivním a HER2 negativním karcinomem prsu na základě provedené prediktivně prognostické diagnostiky, který by platil od 1.1.2017. Odpověď výboru ČOS byla zaslána, ale doposud nebyla ze strany MZ žádná reakce.
 7. Byl odeslán dopis ministryni Marksové, kde žádáme defaultně neomezené vycházky pro onkologické pacienty.
  Odpověď jsme doposud neobdrželi.
 8. Podpora Ligy proti rakovině.
  Výbor se rozhodl umístit na stránky Linkosu informaci o existenci Ligy proti rakovině. Podrobný popis jejich programu, aktivit a cílů bude nadále sdělovat Liga proti rakovině Praha na svých webových stránkách.
 9. Farmakoekonomický workshop CMG Brno 25.11.2016 hotel Santon.
  Pozvánka přeposlána všem členům výboru jako informace pro event. účastníka.
 10. Zpráva z jednání výboru ESMO (T. Svoboda)
  Informace z jednání výboru ESMO konaného během konference v Kodani:
  Bude pokračovat možnost pro studenty LF zúčastnit se letního kurzu onkologie s cílem rozšíření povědomostí o oboru a získání zájmu o něj. Pro velký počet uchazečů vloni je v plánu příští rok buď navýšení jejich počtu ve Valencii, nebo pořádání kurzu 2x ročně.
  Možnost v případě zájmu a zajištění časového prostoru v rámci některé z našich největších odborných konferencí zorganizovat ESMO Highlights session. Pravděpodobně by úhradu nákladů spojených se zapojením vlastních speakerů zajišťovalo samo ESMO (novinka – zatím nevyzkoušeno).
  Možnost nominovat mladého perspektivního onkologa ve věku 35-45 do ESMO Leaders Generation programu. V ČR by nemělo být problémem vhodného kandidáta nalézt (příště lze diskutovat možné návrhy).
  Jako důležitý bod z pohledu legislativy v nejbližších měsících bude nutné zkontrolovat a prostřednictvím ČOS v našem parlamentu zajistit schválení a do 2 let uzákonění novel zákona vzniklých na půdě Evropského parlamentu: Data Protection Regulation, One Time Consent, Clinical Trials Regulation.
 11. Aktivity a vzdělávací akce pro mladé onkology (T. Svoboda)
  V rámci vzdělávání mladých onkologů již probíhá ESO Oncology Academy (vloni mítinky v Brně a Lisabonu, v příštím roce v květnu proběhne kurz karcinomu plic v Curychu a melanomu ve Vídni, termín v jednání).
  Rozběhnutý je program OncoNews (webový portál) s příspěvky mladých kolegů na téma závěrů mezinárodních studií, konferencí nebo prezentací výsledků vlastních hodnocení.
  Nyní výbor ČOS odsouhlasil nový Projekt kontinuálního vzdělávání mladých onkologů. Existuje již smlouva s ČSL JEP a firmou TEO consulting je rozjednána finanční podpora nejlépe v rámci podúčtu ČOS pro výzkum a vzdělávání. Na příští schůzi výboru ČOS by měl být nominován board projektu, ve kterém slíbila svoji podporu potvrdit svojí účastí předsedkyně výboru pí. Doc. Prausová.
 12. Setkání se zástupci plátců péče: MUDr. Honěk, MUDr. Knorová, MUDr. Frňka, MUDr. Bartíšková a Mgr. Podrazilová.
  Členové výboru i zástupci plátců péče konstatovali, že jejich společným cílem je poskytování kvalitní péče pro onkologicky nemocné v rámci celé ČR, tzn. nejen péče poskytovaná KOC, ale pokrytí i v regionech.
  Základní síť KOC, která existuje je nezpochybnitelná, ale není nutné ji dále rozšiřovat. 
  Pro poskytování kvalitní péče je nutná existence standardů, které respektují mezinárodně uznávanou a schválenou léčbu a zároveň reflektují podmínky úhrad péče plátci. Členové výboru nabízí odborné komise, které by se podílely na tvorbě úhrad a zároveň by se podílely na sporných případech zjištěných při revizi plátců. Členové výboru dále přislíbili přesné vydefinování pojmu multidisciplinární tým, náplň práce týmu a definici signálního kódu, který doloží provedení multidisciplinárního týmu včetně frekvence v průběhu vývoje nemoci u pacienta. Plátci i poskytovatelé považují za nutné realizovat multidisciplinární týmy a společné indikace ve spolupráci KOC a regionů (osobní účast, lékaři z center přítomni indikací v regionech, nebo elektronická forma sdílení nálezů). Multidisciplinárním týmem by měl projít každý pacient.
  Plátci péče přislíbili, že provedou na základě svých dat zmapování péče v jednotlivých regionech ČR, které by vedly k revizi poskytované péče a její úrovně. Cílem pro poskytovatele i plátce je kvalitně ošetřený nemocný v rozsahu celé ČR. Zmapování péče proběhne v oblasti nejčetnějších diagnóz (prs, kolorektum, ledviny, plíce, prostata, pankreas). V první fázi proběhne mapování péče v oblasti klinické onkologie, později se rozšíří i na počty chirurgických výkonů, diagnostiku apod. Zůstává otevřena otázka zvládnutí kapacity – jedním z řešení je dispenzarizace nemocných v remisi v původních regionech. Postupná edukace mladých lékařů k možnosti převzít péči v regionu s následnou event. delegací péče i v oblasti centrové terapie.
  Výbor společnosti i hosté se sejdou opět v horizontu 3 měsíců, kdy vyhodnotí výsledky provedených šetření a posoudí navrhovaná znění definic týmů, náplně kódů apod.
  Zápis, který připravila MUDr. Knorová je v příloze zápisu.
 13. Diskuse k tématu koncentrace urologické chirurgie do center kopírujících KOC.
  Host: prof. MUDr. Babjuk, koncepce koncentrace urologické chirurgie.
  Prof. Babjuk představil materiál, který se týká vytvoření uroonkologických center, která budou přísně lokalizována a realizována pouze v rámci a jako součást KOC. Cílem je koncentrace diagnostiky chirurgické léčby a implementace nových léčebných metod na pracoviště, která budou provádět dostatečný počet výkonů v dané problematice s cílem kultivace a zkvalitňování onkologické péče o urologické pacienty. Materiál prof. Babjuka byl zaslán k připomínkám všem členům výboru.
 14. Žádost o podporu.
 15. Noví členové
  ČOS:
  • Mgr. Ptáčková Renata – Agentura Manaia, s.r.o. (domácí péče Pardubice)
  • MVDr. Synková Barbora – Státní ústav pro kontrolu léčiv Praha
  • MUDr. Otrhálková Jana – Odd. klinické a radiační onkologie, Pardubická nemocnice

  Sekce onkourologie:
  • MUDr. Richter Igor – Onkologické oddělení Nemocnice Liberec

Doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA
předsedkyně ČOS ČLS JEP

Přílohy k zápisu:

 1. Zápis ze setkání výboru ČOS ČLS JEP, VZP a SZP ČR dne 22. 11. 2016 ve FN Motol, Praha.