Centra NOS ČOS

V souladu s cíli Neuroonkologické sekce ČOS a definicí uvedenou v zápisu z jednání HV ze dne 9.1. byla ustanovena první 4 centra Neuroonkologické sekce ČOS JEP:

 1. CENTRUM PRAHA – HOMOLKA
  KOORDINATOR - MUDr. Robert Tomáš Ph.D,
 2. CENTRUM PRAHA – UVN
  KOORDINÁTOR – MUDr. Filip Kramář
 3. CENTRUM BRNO – MOU (FN BRNO + FNUSA)
  KOORDINÁTOR – prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc.
 4. CENTRUM OLOMOUC – FN OLOMOUC
  KOORDINÁTOR – MUDr. Ondřej Kalita, Ph.D.

Na své schůzi dne 9. listopadu 2012 výbor sekce definoval základní kritéria (a to na úrovni LPP, sběru klinických dat, a biobankování), která by mělo pracoviště splňovat, aby se mohlo stát „centrem NOS ČOS“ (Centrum NeuroOnkologické Sekce ČOS).

Centra budou postupovat podle jasně definovaných standardů NOS COS, a budou tak moci být základem rozsáhlých multicentrických projektů a to nejen na úrovni české republiky. Nositelem statutu centra bude vždy vlastní zdravotnické zařízení, které jediné je oprávněno nakládat jak s klinickými daty tak s odebraným biologickým materiálem.

Každé centrum bude reprezentováno koordinátorem, skupinou odborníku všech specializací potřebných v rámci péče o pacienty s mozkovými nádory a výzkumným pracovníkem zodpovědným za výzkumné projekty.

 1. radiodiagnostik
 2. neurochirurg
 3. neuropatolog
 4. onkolog a/nebo radioterapeut
 5. výzkumný pracovník

Tento multioborový tým lidí bude asi ve většině případu do jisté míry kopírovat složení indikačních komisí v jednotlivých centrech a za jeho složení bude zodpovědný koordinátor nominovaný HV NOS COS. Jmenný seznam těchto zástupců každého centra bude veřejný bude k dispozici výboru tak aby zástupci jednotlivých odborností mohli garantovat dodržování guidelines a to jak na úrovni LPP, tak sběru klinických dat, případně biobankování.

Koordinátor bude vybrán a osloven HV NOS COS, v případě souhlasu, bude jeho úkolem sestavit multioborový tým daného centra, a bude zodpovědný za kooperaci pracovníků a dodržování guidelines NOS COS v rámci daného centra.