Zápis z 1. jednání sekce onkologické imunologie Onkologické společnosti ČLS JEP 23. 1. 2015, Praha

Zahajovací schůze sekce onkologické imunologie byla svolána ku příležitosti 6. pražského mezioborového onkologického kolokvia přípravným výborem ve složení Prof. MUDr. Petruželka CSc. , Doc. MUDr. Konopásek CSc. , MUDr. Eva Závadová CSc. , Prof. RNDr. Blanka Říhová DrSc. Sekce je součástí České onkologické společnosti.

Podkladem k jednání o vzniku samostatné sekce byl návrh mezioborové spolupráce v oblasti nádorové imunologie - který představila, a v písemné formě i rozdala účastníkům schůze MUDr. Eva Závadová CSc. (dokument v příloze).

Podobné sekce a struktury jsou již v zahraničí etablovány (například SITC-Society of immunotherapy of cancer při AACR-www.sitcancer.org ) a jejich cílem je sdružovat všechny, kteří mají zájem na zlepšení imunoterpie - klinické onkology s hlubším zájmem o tuto oblast, klinické imunology s laboratorním a teoretickým zázemím v této oblasti, ale i další odborníky se zájmem o imunologii nádorů.

Představila i krátkodobé cíle pro rok 2015: edukační semináře, vytvoření monografie Imunoonkologie, vytváření pracovních skupin k jednotlivým tématům, případné zapojení se do mezinárodních struktur (SITC).


Volba vedení:

Na zahajovací schůzi se dostavilo celkem 29 členů nově vzniklé sekce onkologické imunologie.(celkový počet členů 39). Použitím hlasovacího zařízení byla schválena volba do výboru sekce na volební období jednoho roku ( 87 % přítomných členů). Dále byl hlasováním odsouhlasen výkonný výbor sekce ( 86 % přítomných členů).

Výkonný výbor sekce onkologické imunologie byl zvolen většinou přítomných členů.

Složení výkonného výboru: MUDr. Eva Závadová, CSc., Doc. MUDr. Bohuslav Konopásek, CSc., Prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc , Prof. RNDr. Blanka Říhová, DrSc., Prof. MUDr. Bohuslav Melichar Ph.D., Doc. MUDr. Tomáš Büchler, PhD., Doc. MUDr.Pavel Dundr, PhD., MUDr. Alexandr Poprach PhD.

Sekce se zabývala i plánem akcí na období 2015. Předběžně doporučeno aktivní zapojení sekce účastí na XXXIX. Brněnských onkologických dnech 8. 4. 2015 - 10. 4. 2015, Pavilon E, Areál Veletrhy Brno, a. s., Výstaviště 1, 647 00 Brno

Veškerá ostatní komunikace mezi členy výkonného výboru sekce bude probíhat formou e mailové korespondence. Informace termínech příštího jednání o akcích a pracovních skupinách budou zveřejněny na linkos. Veškeré návrhy a podněty k činnosti sekce jsou velmi vítány. Jedná se o otevřený pracovní systém. Sekce bude podporovat edukační a publikační aktivity v imunoonkologii, případně další činnosti, které povedou ke zlepšení imunoterapie nádorů.

Zájemci o spolupráci na monografii Imunoonkologie nechť se prosím přihlásí Dr. Závadové.(ezavadova@seznam.cz) a v kopii tajemníkům sekce MUDr. Jan Špaček,: jan.spacek@vfn.com, MUDr. Michal Vočka : michal.vocka@vfn.cz