Klinické studie v imunoonkologii

Onkologická klinika 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice, Praha

Karcinom prostaty (SOTIO 005)
První linie léčby CRPC
Vakcinace dendritickými buňkami v kombinaci s docetaxelem

Karcinom žaludku a junkce (MK3475-062)
První linie
Pembrolizumab samotný nebo v kombinaci s cht Cisplatina+5-Fluorouracil versus Placebo+Cisplatina+5-Fluorouracil

Karcinom žaludku (EMR 100070-008)
Třetí linie
Avelumab versus chemoterapie dle výběru zkoušejícího)

BMS studie

CA209-227
Otevřená, randomizovaná studie fáze III hodnotící nivolumab nebo nivolumab s ipilimumabem nebo nivolumab s chemoterapií na bázi platiny versus chemoterapii na bázi platiny u pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC) ve stádiu IV dříve neléčených chemoterapií nebo pacientů s opakovaným výskytem onemocnění. Detail klinického hodnocení v databázi SÚKL.

CA209-459
Randomizovaná, multicentrická studie fáze III hodnotící nivolumab oproti sorafenibu v léčbě první linie u pacientů s pokročilým hepatocelulárním karcinomem. Detail klinického hodnocení v databázi SÚKL


CA209-577
Randomizovaná, multicentrická, dvojitě zaslepená studie fáze 3 hodnotící adjuvantní terapii nivolumabem oproti placebu u pacientů po resekci zhoubného nádoru jícnu nebo gastroezofageální junkce. Detail klinického hodnocení v databázi SÚKL

CA209-647
Otevřená studie fáze 2 s jedním ramenem a dvěma kohortami hodnotící nivolumab u relabovaného / refrakterního primárního lymfomu centrálního nervového systému (PCNSL) nebo relabovaného / refrakterního primárního testikulárního lymfomu (PTL). Detail klinického hodnocení v databázi SÚKL

CA209-602
Otevřená, randomizovaná studie fáze 3 hodnotící kombinace nivolumabu, elotuzumabu, pomalidomidu a dexametazonu u relabovaného a refrakterního mnohočetného myelomu. Detail klinického hodnocení v databázi SÚKL

CA209-714
Dvojitě zaslepená, randomizovaná studie fáze 2 se dvěma rameny hodnotící nivolumab s ipilimumabem oproti nivolumabu s placebem u pacientů se skvamózním karcinomem hlavy a krku (SCCHN) v metastatickém stádiu nebo s opakovaným výskytem onemocnění. Detail klinického hodnocení v databázi SÚKL


Informace o klinických studiích lze doplnit nebo upravit mailem PhDr. Petře Novákové, petra.novakova@linkos.cz