Zápis ze schůze výboru ČOS ČLS J.E.P. ze dne 2. 10. 2018 ve FN v Motole

Přítomni:  Dušek, Janovský, Melichar, Petráková, Petruželka, Prausová, Svoboda T., Vorlíček
Omluveni: Büchler, Fínek, Kolářová, Ryška, Svoboda M., Študentová, Tesařová, Žaloudík
Hosté: --
 1. Dispenzarizace pacientů s onkologickým onemocněním praktickými lékaři – zpráva z jednání 28.8.2018 a 24.9.2018.
  Předsedkyně a prim. Petráková se zúčastnily jednání se zástupci odborných společností praktických lékařů v uvedených termínech, byla odsouhlasena definitivní verze brožury pro praktické lékaře, která obsahuje praktické poučení pro dispenzarizaci pacientů s onkologickými diagnózami. Znění brožury bylo odsouhlaseno všemi členy výboru a byl schválen i postup předávání pacientů praktickým lékařům. Předávání je samozřejmě zcela na rozhodnutí ošetřujícího lékaře, pacient může být dispenzarizován na stávajícím onkologickém pracovišti, nebo po době určené ošetřujícím lékařem předán praktickému lékaři. Pro dispenzarizaci bude ustanoven zcela nový kód výkonu, který mohou vykazovat onkologové, u kterých pacient zůstane v péči, či praktický lékař, který péči převezme. Členové výboru souhlasí.
 2. Postgraduální vzdělávání.
  Stále je v jednání a není zcela vyloučena možnost existence onkologického kmene, který by byl výchozím pro odbornost radiační a klinický onkolog.
 3. Ve dnech 5. – 6. 11.2018 se bude konat kongres lékařů posudkové služby. Výbor ČOS byl požádán o aktivní účast ve 2 hodinovém bloku přednášek, dne 5.11.2018 ve 14:00 hodin v Hradci Králové v hotelu Černigov. K aktivní prezentaci se přihlásili: předsedkyně, doc. Büchler, prof. Melichar, prim. Petráková a dr. T. Svoboda.
  Členové výboru berou na vědomí.
 4. Ve dnech 31.10. - 2.11.2018 v Praze proběhne XI. Česká konference revizního lékařství ČLS JEP. K aktivní účasti je přihlášen prof. Feltl a doc. Büchler.
  Členové výboru berou na vědomí.
 5. RNDr. Tomáš Pavlík, Ph.D. z ÚZIS žádal o součinnost při ocenění reálných dat z referenčních nemocnic pro projekt DRG Restart v oboru onkologie.
  Zatím se přihlásil pouze RNDr. Tomáš Pavlík, Ph.D. a v práci chce pokračovat doc. Büchler a MUDr. Jiří Šedo, Ph.D. z MOÚ.
  Členové výboru nemají k uvedené problematice žádné další informace.
 6. Závěry z jednání na téma: Prediktivní faktory v léčbě bronchogenního karcinomu, platné od 1.7.2018 byly podepsány předsedkyní společnosti a zástupkyní VZP MUDr. Emílií Bartiškovou a jsou k dispozici na Linkos, zároveň byly zaslány předsedovi SČP ČLS JEP a ČPFS ČLS JEP.
  Členové výboru berou na vědomí.
 7. Prohlášení České onkologické společnosti ČLS JEP k občanům a k odborné veřejnosti ve věci konzumace alkoholu a rizika vzniku zhoubných nádorů – vypracoval doc. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D.
  Členové výboru berou na vědomí.
 8. Prim. Kolářová - informace o přípravách voleb do výboru ČOS ČLS JEP.
  Prim. Kolářová se nemohla zúčastnit z vážných rodinných důvodů a tento bod bude ponechán na příští zasedání výboru.
 9. Aktuální informace k nové metodice sběru dat NOR – doc. Dušek opakovaně přednesl stav příprav pro přechod NOR ČR na nový systém sběru dat. Metodika je přílohou zápisu ve formě ucelené prezentace. Součástí sdělení bylo i shrnutí závěrů dohodnutých na jednání s předsedou SČP ČLS JEP z 17.7.2018 (spolu s předsedkyní ČOS, doc, Prausovou), kdy bylo dohodnuto zapojení SČP ČLS JEP do hlášení NOR.
  Dne 31.10. od 10:00 v Praze (Emauzy) je pořádán seminář zaměřený na opakované představení metodiky sběru dat NOR pro všechny zájemce – pozvánka je přílohou zápisu. Paralelně probíhá standardní diskuze mezi poskytovateli a ÚZIS ČR, např. dne 12.10. proběhne představení metodiky pro celostátní setkání IT expert nemocnic, apod. Členové výboru vzali zprávu na vědomí.
 10. Výběrové řízení v oboru klinická onkologie pro území Zlínského kraje – účast doc. M. Svoboda – 12.9.2018.
  Doc. Svoboda bude informovat na příštím zasedání výboru.
 11. Zpráva předsedkyně zdravotní sekce SZP ČR MUDr. Renaty Knorové.
  MUDr. Knorová informuje, že na základě zveřejnění plánovaných změn v koncepci onkologické péče v ČR vydaných MZČR a na základě informace o tvorbě regionálních onkologických skupin (ROS) si část odborné veřejnosti včetně majitelů a provozovatelů onkologických pracovišť začala žádat u zdravotních pojišťoven nasmlouvání centrových léčivých přípravků. MUDr. Knorová upozorňuje, že tyto léčivé přípravky nelze vykazovat na pracovištích, která nemají statut KOC a jsou mimo síť KOC nepřípustná a toto neodpovídá akreditačním pravidlům. Nezbytnou součástí žádosti o vykazování předmětné péče je mimo jiné i smlouva mezi konkrétním ROS a příslušným nadřazeným KOC. MUDr. Knorová navrhuje další společná jednání zástupců všech plátců s představiteli odborné společnosti. MUDr. Knorová je pozvána na společné zasedání v rámci Fóra onkologů 16.11.2018. Členové výboru berou na vědomí.
 12. Účast předsedkyně na tiskové konferenci k plánu realizace umístění Cyberknife v ÚVN – 17.7.2018
  Členové výboru berou na vědomí.
 13. Účast předsedkyně na dni karcinomu plic konaném ČPFS ČLS JEP – 31.7.2018
  Členové výboru berou na vědomí.
 14. Účast předsedkyně společnosti na zasedání – Kulatý stůl Zdravotnického deníku na téma: Úskalí  16 – příčiny, souvislosti řešení – 14.8.2018. Přítomní byli seznámeni s návrhy řešení systému schvalování úhrady nákladné terapie, které by se měli na prvním místě účastnit odborníci příslušného oboru, kteří budou současně autory klinicky doporučených postupů pro jednotlivé diagnózy, které se stanou standardem léčby. Členové výboru berou na vědomí.
 15. Účast předsedkyně na společném zasedání AIFP a pacientských organizací - 30.8.2018.
  Na zasedání byly pozvány 2 odborné společnosti za celou ČLS JEP (genetika + onkologie). Předsedkyně konstatovala, že zástupci MZ, SÚKL i zástupci pacientských organizací vysoce ocenili činnost a spolupráci s ČOS ČLS JEP v procesu návrhů na schvalování úhrady léčiv, spolupráce s pacientskými organizacemi, plátci i managementy nemocnic a zřizovatelů.
  Členové výboru berou na vědomí.
 16. Účast doc. Tesařové na multioborovém sympoziu: Příprava a podávání chemoterapie – 14.9.2018
  Doc. Tesařová bude informovat na příštím zasedání.
 17. Informace SÚKL – omezení používání preparátu Xofigo v léčbě rakoviny prostaty.
  Informace byla zveřejněna na Linkos.
 18. Osvědčení o zápisu ochranné známky Linkos.
  Úřad průmyslového vlastnictví vydal osvědčení o zápisu ochranné známky pro titul Linkos. Osvědčení je uloženo u předsedkyně společnosti v dokumentaci.
 19. Schválení grantu ROCHE pro ČOS ČLS JEP.
  Firma ROCHE schválila grant ve výši 760 400,- Kč pro projekt Linkos – nezávislé medicínské vzdělávání na stránkách ČOS ČLS JEP.
  Členové výboru berou na vědomí.
 20. Zpráva o hospodaření ČOS ČLS JEP za rok 2017.
  Proti zprávě nebyly vysloveny námitky a členové výboru berou na vědomí.
 21. Informace o konání podzimního Fóra onkologů dne 16.11.2018.
  Fórum onkologů se bude konat od 10:00 hodin v FN Motol v kinosále 2. patro Ředitelství. Pozváni byli zástupci všech KOC, zástupci regionálních onkologických pracovišť, zástupci MZČR, plátců péče, SÚKL. Program bude zveřejněn na Linkos a základem bude bohatá diskuse o aktuálních tématech problematiky onkologické péče.
 22. Nominace na nové členy do akreditačních komisí nástavbových oborů lékařů.
  Předsedkyně zaslala všem členům výboru. Návrh poskytl pouze prof. Žaloudík a tento byl zaslán na MZČR příslušnému odboru.
 23. Připomínky výboru SROBFzápisu výboru ČOS z 26.6.2018
  Prof. Petera zaslal předsedkyni připomínky výboru SROBF ČLS JEP k zápisu z jednání výboru ČOS ČLS JEP ze dne 26.6.2018, kde předsedkyně uvádí a cituje zápis z jednání s náměstkem MZ ČR prof. MUDr. Romanem Prymulou, CSc., Ph.D., které se týkalo protonové terapie karcinomu prostaty. Prof. Petera zpochybnil existenci zápisu z jednání s prof. Prymulou. V odpovědi předsedkyně pouze zaslala kopii uvedeného zápisu s dokladem, že tento byl adresován též prof. Peterovi. Prof. Petera se omluvil, že zápis patrně z technických příčin neobdržel. K uvedenému bodu doc. Dušek, jako přímý účastník těchto jednání, doplnil následující plán dalších kroků – jako kroků, úkolů, které z jednání vyplynuly a jsou plněny s termíny říjen 2018:
  • a) Zpracovat metaanalýzu zaměřenou na evidence-based zázemí aplikace protonové terapie u lokálního a lokálně pokročilého karcinomu prostaty – tuto práci podrobit mezioborové oponentuře a poté předložit vedení MZ ČR
  • b) Zpracovat na základě Národního registru hrazených zdravotních služeb přehled dosud léčených pacientů s nádory prostaty, zejména se zaměřením na typ a způsob aplikované RT
  • c) Ustavit mezioborový tým expertů ČUS, SROBF, ČOS k vypracování klinického doporučeného postupu pro léčbu lokálního a lokálně pokročilého karcinomu prostaty.
  Po splnění výše uvedených úkolů (úkoly v gesci MZ ČR a ÚZIS ČR) bude svoláno další jednání na dané téma, opět pod gescí nám. Prymuly (MZ ČR). Složení bude stejné – zdrav pojišťovny, předsedové ČOS, SROBF, ČUS, MZ ČR, PC Praha. Závěry jednání budou zveřejněny.
 24. Marek Svoboda písemně požádal o projednání problému s hrazením a distribucí časopisu Klinická onkologie. Dosavadní sponzor odmítl nadále proplácet všem členům ČOS ČLS JEP uvedený časopis a tudíž je ohrožena jeho distribuce. Výbor na svém zasedání nenašel shodu v řešení tohoto problému, a proto bude tento bod projednán na příštím zasedání.
 25. Informace o činnosti Národního screeningového centra – viz příloha a informace na Linkos.
 26. Zpráva revizní komise ČOS ČLS JEP – viz příloha
  Členové bez připomínek berou na vědomí.
 27. Prof. Šlampa, místopředseda SROBF zaslal předsedkyni žádost o vyjádření k radioterapeutickému výkonu – cílené peroperační ozáření lůžka nádoru po parciální mastektomii přístrojem Intrabeam, které podává SROBF k vyjádření VZP a Svazu ZP. Přítomní členové výboru osobně a ostatní členové mailem souhlasí s podáním i zněním uvedeného výkonu a doporučují jej. Přítomní členové se neztotožňují s názorem prof. Šlampy, že vyjádření a nutnost konzultace s ČOS ČLS JEP ke jmenovanému výkonu není logické, protože výkon je radioterapeutický a SROBF výkon doporučila. Přítomní členové jsou přesvědčeni, že vzhledem ke komplexnosti péče o onkologicky nemocné je vyjádření ČOS ČLS JEP i k radioterapeutickým výkonům naopak zcela samozřejmé a nezbytné.
 28. Doc. Tesařová požádala členy výboru o schválení a doporučení podání žádosti o kandidaturu Prahy na uspořádání kongresu ESMO v roce 2022. Všichni členové výboru mailem potvrdili souhlas. Předsedkyně spolu s prof. Melicharem navrhli znění doporučujícího dopisu za výbor ČOS ČLS JEP. V současné době znění dopisu posuzují ostatní členové.
 29. Garance a záštity:
 30. Noví členové:
 • ČOS
  • MUDr. Halámka Magdalena, Ph.D., - Onkologická klinika, FN Ostrava
  • Bc. Tůmová Michaela – Dialog Jessenius Praha 1
  • MUDr. Bočkayová Veronika – Klinika onkologie a radioterapie FN HK
  • Ing. et Ing. Adam Jan, Ph.D. – PET centrum Brno ÚJV Řež a.s.
  • Mgr. Rozenová Jana – ÚJV Řež, a.s.
 • Sekce podpůrné léčby
  • Bc. Tůmová Michaela – Dialog Jessenius Praha 1
  • MUDr. Mazúr Robert – IHOK FN Brno
 • Pracovní skupina nutriční péče v onkologii
  • MUDr. Mazúr Robert – IHOK FN Brno
 • Sekce diagnostické a preventivní onkologie
  • Mgr. Rozenová Jana – ÚJV Řež, a.s.

Termíny zasedání výboru ČOS:

 • 2.10.2018          10:00                FNM                
 • 30.10.2018        10:00                FNM
 • 27.11.2018        10:00                FNM
 • 11.12.2018        10:00                VFN

Doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA
předsedkyně ČOS ČLS JEP

Přílohy: 

 1. Restrukturalizace sběru dat Národního onkologického registru ČR. Nová metodika sběru dat NOR. Prezentace (k bodu č. 9 zápisu)
 2. Pozvánka na odborné setkání k tématu Nová organizace a metodika sběru dat Národního onkologického registru, středa 31. 10. 2018 v Praze (k bodu č. 9 zápisu)
 3. Zpráva revizní komise ČOS ČLS JEP (k bodu č. 20 zápisu)
 4. Žádost Národního screeningového centra (NSC) o spolupráci s ČOS (k bodu č. 25 zápisu)