Všem zájemcům o členství v Sekci diagnostické a prediktivní onkologie ČOS ČLS JEP

Dopis členům České onkologické společnosti z února 2004 vyzývající ke vstupu do nové sekce a popisující její cíle.

Vážené kolegyně a kolegové, milí přátelé!

Obracím se na Vás z pověření výboru České onkologické společnosti ČLS JEP (zápis z jednání ze 3.9.2003), který mne požádal o založení Sekce diagnostické a prediktivní onkologie ČOS ČLS JEP(SDPO).

S mohutný průnikem molekulární medicíny do klinické onkologie roste i potřeba vyšší vzdělanosti a interdisciplinární spolupráce v rámci teoretických, preklinických i klinických oborů. Sekce diagnostické a prediktivní onkologie vzniká po dlouhých úvahách a diskusích. Vychází zejména z každodenní potřeby klinických onkologů a rovněž z výzkumného zaměření předních onkologických center v České Republice. Sekce se zakládá při České onkologické společnosti ČLS JEP s ohledem na klinické dopady nových molekulárních prediktorů a také s vědomím, že pouze marker aplikovaný do klinické praxe má opravdovou prognostickou či prediktivní sílu. Nedokážeme si však činnost SDPO představit bez aktivní účasti všech oborů zapojených do diagnosticky a léčby zhoubných chorob.

Cílem sekce je zejména podpořit:

  • Standardizaci diagnostických postupů
  • Standardizaci a mezilaboratorní kontrolu diagnostických metod
  • Zavádění nových diagnostických postupů do klinické praxe
  • Hledání nových prognostických a prediktivních markerů v klinické onkologii
  • Individualizaci a optimalizaci protinádorové léčby na základě prognosticko-prediktivních znaků s ohledem na její cost-effectiveness

Prvním krokem při založení SDPO je ustavení členské základny a volba výboru. V případě, že o členství v sekci projevíte zájem, prosím o vyplnění přiložené přihlášky a to do konce března 2004. Členům sekce pak v polovině dubna rozešleme volební lístky. Předpokládáme, že koncem dubna proběhnou řádné volby a bude ustaven výbor sekce, pravděpodobně pětičlenný. Ten mezi sebou zvolí předsedu a vědeckého sekretáře a bude dále ve spolupráci s výborem ČOS ČLS JEP řídit činnost SDPO. Aktuální informace o činnosti sekce naleznete na webových stránkách ČOS ČLS JEP (www.linkos.cz).

Děkuji všem, kteří o členství v sekci projeví zájem a těším se na další spolupráci. V případě jakýchkoliv nejasností mne prosím obratem kontaktujte.

S přátelským pozdravem,

MUDr. Marián Hajdúch, PhD.
Laboratoř experimentální medicíny
LF UP a FN Olomouc
Puškinova 6
775 20 Olomouc
Tel.: 585854421
Fax: 585852527
e-mail: hajduchm@atlas.cz

Zpět