Rok trvání Sekce onkologické imunologie

Vážení členové sekce, 
V rámci PragueOnco 2016 proběhla pracovní schůze sekce onkologické imunologie. Během schůze byly představeny dosavadní aktivity sekce, (publikováno v PragueONCO Journal 2016 viz. příloha) .

Shrnutí aktivit v roce 2015

  1. Organizace edukačních seminářů nádorové imunologie v rámci postgraduálního vzdělávání IPVZ (celkem 5 x v oborech onkologie a klinická farmacie.)
  2. Vydání monografie Onkologická imunologie, Praha 2015, ISBN 978-80-204-3756-3 editorka Eva Závadová.
  3. Přednášková činnost - v rámci českých i zahraničních odborných konferencí (BOD, Staškovy dny, Society of immunotherapy of cancer.)
  4. Podíl na projektu Imunoscore-probíhá spolupráce s 23 centry, pokračuje pracovní konsorcium pro Immunoscore (Závadová) a pracovní skupina pro validaci biomarkerů.
  5. Pravidelná činnost imunoonkologické ambulance v rámci onkologické kliniky 1.LF UK a VFN
  6. Začlenění imunologické problematiky do pregraduální výchovy-česky i anglicky: Základy nádorové imunologie, Vědecká práce v imunoonkologii. Studenti se úspěšně účastní SVOČ s imunoonkologickou problematikou.
  7. Vzdělávání postrgraduálních studentů- , edukace PhD studentů v metodice Immunoscore, zahraniční stáže.
  8. Spolupráce s dalšími odbornými společnostmi (Česká imunologická společnost, ČSAKI JEP)
  9. Zapojení se do mezinárodních struktur-probíhá jednání se SITC ohledně edukačních materiálů a rozšíření spolupráce na poli definice prediktivních biomarkerů.

Další materiály o činnosti sekce v roce 2015:

Dále byly avizovány nadcházející volby do výkonného výboru sekce. Všechny potřebné informace o volbách najdete v samostatném článku