Zápis ze zasedání Pediatrické onkologické sekce ČOS ve dnech 29.2.-1.3.2024, Praha

Přečtěte si zápis z jednání Sekce pediatrické onkologie ve FN Motol, na kterém společně jednali zástupci obou pediatrických KOC (FN Motol a FN Brno). 

 1. Byla prezentována souhrnná data týkající se dětských solidních nádorů v obou pediatrických KOC (FN Motol, FN Brno) za rok 2023: Ve FN Motol bylo diagnostikováno a léčeno 178 maligních solidních nádorů (CNS 64, lymfomy 28, nádory kostí a měkkých tkání 21, neuroblastomy 11, nádory ledvin 3, germinální nádory 10, ostatní 41) a 138 pacientů ve FN Brno (CNS 48, lymfomy 25, nádory kostí a měkkých tkání 23, neuroblastomy 9, nádory ledvin 11, germinální nádory 8, ostatní 14). FN Brno dále referovala o 12 nových pacientech se závažnými vaskulárními malformacemi, kteří zahájili terapii TKI na podkladě molekulárně genetické diagnosy. Ve FN Motol byla zajišťována péče o dětské pacienty z celé ČR a zahraničí (Slovensko, Polsko, Chorvatsko), kteří byli indikováni k protonové radioterapii.
 2. Doc. Kruseová informovalo o běžícím výzkumném projektu u dospělých pacientů po léčbě onkologického onemocnění v dětství s využitím lipidomiky kůže jako markeru předčasného stárnutí. MUDr. Vícha prezentoval výzkumné projekty u pacientů s neuroblastomem.
 3. Prof. Štěrba informoval o výzkumných aktivitách ve FN Brno, v rámci evropského projektu CREATIC ve spolupráci s několika zahraničními pracovišti byl zahájen vývoj antiGD2 CAR NK bb. a makrofágů. Dalším projektem je monitorování domácího prostředí léčených pacientů na výskyt plísní, mykobaktérií a legionel ve spolupráci s Lesnickou fakultou Mendelovy univerzity.
 4. Obě centra prezentovala aktuálně otevřené klinické studie, naprostá většina je otevřena v obou KOC. Byla konstatována nízká dostupnost klinických studií fáze I/II pro R/R solidní nádory v dětském věku.
 5. Byl diskutován problém sdílení bioptického materiálu z jiných nemocnic, některá patologická pracoviště odmítají zasílat vzorky k centrálnímu čtení. Vzhledem k tomu, že sdílení bioptického materiálu POS ČOS považuje za zásadní pro komplexní diagnostiku pacientů, indikaci jejich léčby a tím i jejich prognózu, plánuje oslovit výbor Společnosti českých patologů a nastavit jasná pravidla pro dětské pacienty.
 6. MUDr. Švojgr informoval o aktuální situaci v rámci ERN PaedCan a práci v rámci komisí pro vzácná onemocnění (MEKOVO, SYPOVO)
 7. Šrámková informovala o plánované akreditaci OECI, která zahrne jak pediatrickou, tak dospělou onkologii ve FN Motol.
 8. MUDr. Bajčiová a doc. Kruseová prezentovaly aktuální stav sledování dětí s nádorovými predispozičním syndromem a jejich přesunu do péče dospělých onkologů po dosažení dospělosti. Doporučení, jak sledovat tyto pacienty jsou dobře definována, ambulance v obou KOC jsou vytížené a velmi vytížené jsou i kapacity zobrazovacích metod v obou FN. Ve většině krajů jsou k dispozici specializované onkologické ambulance, které projevili ochotu spádové pacienty přebírat. Omezenou kapacitu z personálních důvodů avizoval KOC Liberec, Hradec Králové a Plzeň. Dále bylo navrženo sdílení péče o děti s nádorovými predispozičními syndromy s PLDD podle plánu stanoveného dětským onkologem. Tato otázka bude projednána se Sdružením PLDD, důležitý je i psychologický aspekt sledování v onkologické ambulanci vs. u PLDD.
 9. MUDr. Kepák informoval o aktuálním stavu parametrické dokumentace pro dětskou onkologii, jejíž návrh byl vypracován ve spolupráci obou center v loňském roce. V tomto roce je plánováno pilotní testování ve FN Brno.
 10. V rámci bloků týkajících se jednotlivých skupin nádorů (CNS, sarkomy, blastomy, lymfomy) byly prezentovány přístupy k diagnostice a personalizované léčbě. Žádosti na paragraf 16 jsou sice u většiny pacientů úspěšné, ale za cenu velké administrativní zátěže a opakovaného zdůvodňování žádostí. Nadále je většina cílených léků podávána off-label, v této souvislosti bude aktualizován seznam léků, který usnadní orientaci pojišťovnám.
 11. Byly diskutovány obtíže se standardizací českých neuropsychologických dotazníků, kdy absence validovaných českých dotazníků brání vstupu ČR do aktuálních protokolů SIOPE. Obě pracoviště osloví své psychiatrické kliniky se žádostí o pomoc.

Zapsala doc. Šrámková, kontroloval prof. Štěrba dne 5.3.2024