Cíle sekce

Úvod

Idea vzniku této sekce vychází z Národního onkologického programu, který si mimo jiné klade za cíl také zlepšení kvality života onkologicky nemocných.

Podpůrná léčba, péče v onkologii je samostatný obor, který zahrnuje široké spektrum disciplín a opatření, která mají vést ke zlepšení kvality života pacientů s onkologickým onemocněním. v průběhu kurativní i paliativní léčby zhoubného nádoru. Cílem podpůrné péče je předejít nebo zavčas léčit vedlejší symptomy nemoci, vedlejší účinky onkologické léčby, dbát o psychický stav nemocného, jeho nutriční stav, léčbu bolesti ale i poskytovat další informace užitečné pro období léčby zhoubného nádoru.      

Sekce má být dobrovolnou společnou platformou pro všechny, kteří se zabývají podpůrnou péčí o onkologického pacienta a jejím cílem je poskytnout veškeré důležité informace a kontakty pro onkologické pacienty v léčbě, jejich blízké a také pečující lékaře, ať už se jedná o onkology, ostatní lékaře a především praktické lékaře, kteří by měli pečovat o kvalitu života pacientů v průběhu onkologické léčby. 

Platforma má sdružovat onkology, lékaře prvního kontaktu, specialisty (gastroenterology,  dermatology, pneumology, hematology, urology….), sestry a další odborníky, kteří se zabývají podpůrnou péčí. Sekce bude klást důraz na komunikaci s pacienty a pečujícími na straně jedné a s onkology a lékaři prvního kontaktu na straně druhé.

Cíle sekce

Cíle sekce vycházejí z jednoho z cílů Národního onkologického programu ČR „Zlepšení kvality života onkologicky nemocných.“

 1. Zlepšit kvalitu života onkologicky nemocných v průběhu léčby a po jejím skončení
 2. Podpořit integrativní pojetí podpůrné péče, do kterého patří nejen prevence a řešení nežádoucích účinků, ale také výživa, psycho-sociální pomoc, tělesné cvičení a další oblasti, které pomáhají zajištění dobré kvality života v době onkologické léčby a také k úspěchu onkologické léčby samotné.
 3. Spolupráce s odbornými projekty a skupinami v oblasti podpůrné péče. Pomoci zviditelnění a integraci informací o výsledcích práce těchto skupiny a projektů na jedno místo. Úzká spolupráce s těmito subjekty: Skupina nutriční péče při ČOS, Sekce preventivní medicíny ČOS, Psycho-onkologická sekce ČOS, Společnost pro studium a léčbu bolesti ČLS JEP, obě společnosti sdružující praktické lékaře, Česká společnost paliativní medicíny ČLS JEP a s dalšími subjekty působícími v oblasti podpůrné péče a integrativní medicíny.
 4. Vzdělávání v oblasti řešení nejčastějších nežádoucích účinků onkologické léčby:
  1. celkové příznaky (únava, bolest, deprese, zmatenost, alergie, podvýživa, svědění)
  2. problémy s krvetvorbou (anémie, leukopenie a trombocytopenie)
  3. nejčastější iontové dysbalance (hyponatermie, hyperkaleémie, hypokalemie, hyperkalcemie)
  4. Infekce u onkologicky nemocných
  5. GIT příznaky (nevolnost, zvracení, průjem, zácpa)
  6. Obtíže se sliznicí v ústech a v krku (mukositida dutiny ústní, potíže s polykáním)
  7. Nežádoucí účinky na kůži a nehty (kožní reakce po ozařování, dekubity a rány)
  8. Ztráta vlasů
  9. Neurotoxicita
  10. Nefrotoxicita léčby
  11. Flu-like syndrom
  12. Zadržování tekutin, otoky
  13. Nežádoucí účinky chemoterapie na pohlavní ústrojí a sexuální funkce
 5. Usnadnit výměnu informací a nových poznatků. Vybudování portálu podpůrné péče, který bude určen jak pro pacienty a pečující, tak pro lékaře a sestry, především onkology a praktické lékaře. Na portálu se návštěvníci dozvědí o informace ze všech oblastí podpůrné péče a o aktivitách subjektů věnujících se podpůrné péči (viz. bod 4 Spolupráce). Portál bude úzce spolupracovat s Linkos.cz
 6. Zlepšit informovanost pacientů a pečujících v oblasti problematiky nežádoucích účinků, podvýživy a nutností peče o pacienta během náročné onkologické léčby i po ní. Život po úspěšné léčbě rakoviny může přinášet nové problémy, kterým pacienti mohou čelit a které mohou ovlivnit jejich fyzický a psychický stav. Některé jednoduché, pozitivní kroky mohou vést k plnohodnotnému zdravému životu. Pacientům je třeba vysvětlit, že volba stravy, kontrola váhy, fyzická aktivita a emoční podpora jsou důležité pro lepší a rychlejší zotavení po léčbě zhoubného nádoru. Sekce chce poskytnout pacientům doporučení integrativní péče, revidovaná na té nejvyšší odborné lékařské úrovni. Sekce by měla být garantem souladu těchto doporučení se současnými poznatky lékařské vědy a praxe tak, aby pomáhala pacientům zorientovat se v nepřeberném množství více či méně kvalitních informačních zdrojů.