Informace Sekce podpůrné léčby ČOS ČLS JEP - 17.11.2020

Informace Sekce podpůrné léčby ČOS ČLS JEP - 17.11.2020

Informace předsedy Sekce podpůrné léčby členům sekce o činnostech a výstupech práce sekce. 

Milé a vážené kolegyně a kolegové,

Bohužel možnost plánovaného zasedání Sekce podpůrné léčby v rámci BOD v 4/2020 tak i následně nyní v 10/2020 nebyla možná. Dovoluji si Vás tedy oslovit takto s informacemi týkající se činnosti a výstupů navazujících na můj dopis v 2/2020 s výzvou k několika námětům. V průběhu jara a léta s určitými omezeními, ale přeci, bylo možné realizovat nebo uzavřít následující:

  1. Nebyly žádné připomínky na organizační návrh týkající se úpravy názvu sekce na "Sekce podpůrné léčby a péče", která by více vyjadřovala její náplň a rozsah spolupráce.
  2. Nebyly žádné připomínky na organizační návrh týkající možnosti zasílat pozvánky, výstupy a přijímat návrhy k činnosti ze strany nejen členů sekce, ale také všech hlavních/vrchních sester onkologických a hemato-onkologických center a jiných aktivně spolupracujících nečlenů (např. nelékaři, neonkologové) a partnerů sekce, bez rozšíření pravomoci spolurozhodovací.
  3. Stav aktuálních a navrhovaných projektů spolupráce a řešení:

a) Extravazace cytostatik - standardní postup řešení v rámci ČR - aktualizace 2020 - ve spolupráci s Českou hematologickou společností ČLS JEP, Onkologickou sekcí České asociace sester a Společností pro porty a permanentní katétry bylo uzavřeno, schváleno výbory společností a publikováno v Klinická onkologie 2020; 33(5) a Journal of Nursing Education and Practice 2020; 10(11).

b) Průlomová bolest v běžné onkologické praxi - prezentováno na Prague-Onco 2020, poster, L.Holubec a kol.

c) Profylaxe a terapie mTORi asociované stomatitidy a stomatitid při cílené (terčové) terapii - možnosti kortikoterapie v ČR - t.č. pozastaveno z důvodu COVID-19 a částečně řešeno v projektu níže uvedeného bodu d) (S.Vokurka)

d) Doporučení péče o dutinu ústní onkologických pacientů - standardní postup řešení v rámci ČR - ve fázi finalizace pracovní skupinou (lékaři, sestry, farmaceuti, onkologie, radioterapie, stomatologie) - brzy k zaslání členům naší sekce ke komentáři a dále pak finálně výborům společností ke schválení.

e) Péče o rány onkologických pacientů - projekt ZAHOJÍME.CZ Dialog-Jessenius o.p.s. - účastníme se partnersky ve spolupráci s Českou společností pro léčbu rány, Českou asociací sester a s podporou Leram pharmaceuticals; dále manuál postupu v preskripci vlhkého hojení ran ze strany onkologa.  

Prosím o případné zaslání komentářů a jakýchkoliv dalších návrhů na činnost a projekty.

Děkuji a těším se na viděnou a spolupráci. O dalším vývoji Vás budu informovat.

dne 17.11.2020

prof. MUDr. Samuel Vokurka, Ph.D.
předseda sekce

Dopis předsedy sekce si také můžete stáhnout v pdf.