Prohlášení Psychoonkologické sekce České onkologické společnosti ČLS JEP ke článku v MF Dnes ze dne 4.8.2014

Byli jsme upozorněni na článek MF Dnes ze dne 4.8.2014 pod titulkem MÁTE SMRTELNOU NEMOC. DALŠÍ, PROSÍM! (přetištěno v Medical Tribune CZ)  Ve zmíněném článku se píše o nutnosti založit Ústav psychologické onkologie při VFN v Praze. Jelikož se nemůžeme s některými tvrzeními ztotožnit, chtěli bychom ukázat na současnou míru psychoonkologické péče o onkologické pacienty z pohledu nás jako členů České onkologické společnosti.

Nelze souhlasit s tím, že psychologická péče není českým onkologickým pacientům poskytována, neboť je již mnoho let, a měla by být součástí každého komplexního onkologického centra – viz mapa Psychoonkologické péče na webu www.linkos.cz v jeho pacientské části.

Zásadní postavení v této oblasti má naše sekce, založená v lednu 2006, a její členové jsou kliničtí psychologové s mnohaletou praxí u lůžka onkologických nemocných.

Nicméně i my si uvědomujeme, že je stále potřeba pacientům psychologickou službu více zpřístupňovat, prohlubovat její odborné personální zajištění a také více v tomto směru týmově spolupracovat s lékaři onkology. Vnímáme jako nedostačující lékaře (zdravotníky) v tomto oboru pouze školit; mnohdy je takové počínání i kontraproduktivní, a to k vytváření otevřených vazeb mezi lékaři a psychology na klinikách i odděleních.

Překvapuje nás, že se o zmíněném ústavu nedozvídáme cestou otevřeného seriosně nastaveného jednání. Budeme vždy zastávat pouze nekomerční přístup jak k pomoci pacientům, tak k edukaci zdravotníků.

Jako doplňující informaci uvádíme, že osoba/y, která/é by dle zmiňovaného článku v MF Dnes měla ústav vést, není/nejsou v žádném vztahu k Psychoonkologické sekci ČOS.

                                                Členové Psychoonkologické sekce ČOS ČLS JEP