Zápis z 32. valné hromady Psychoonkologické sekce konané 30.11.2012 v Motole

 

Přítomni: Reichlová, Kalvodová, Škrobánková, Čápová, Tothová, Kynkorová, Šporcrová
Omluveni: Hrstka, Machová

 

 

Program:

 

  • Příprava na IV. Sympozium s programem kasuistik s řešením krizových stavů. Místo a čas MOÚ Brno, 11.9.2013
  • Nabídka kapitol připravované knihy pro provázející osoby
  • Kolegyně Šporcrová nás informuje o změně pracovního zařazení a dále řešíme výzvy vedoucím lékařům o připravované novelizaci zákona 95/2004 Sb. o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání. Jde o zařazení vzdělání klinického psychologa do této novely zákona.

 

Příští valná hromada 18.2.2013 na Onkologické klinice FN Olomouc