Zápis z 50. valné hromady Psychoonkologické sekce ČOS dne 24. 11. 2017

Účast: Libuše Kalvodová, Hana Kynkorová, Ivona Šporcrová, Petra Nováková, Martin Pospíchal, Alexandra Škrobánková, Květoslava Vachudová, Vlasta Romanová

Body programu:

  1. vyhodnocení 8. psychoonkologického sympózia – proběhlé sympozium bylo hodnoceno jako úspěšné a to jak z pohledu hojné účasti, tak i pozitivní zpětné vazby od účastníků z řad odborné veřejnosti.
  2. naplánování 9. psychoonkologického sympózia – termín pro nadcházející 9. sympozium byl zvolen na 12.9.2018 s pravděpodobným místem konání Liberec. Téma sympozia: „Mikrosvět onkologie - místo setkávání lidí a profesí“
  3. pokračování prací na knize – odsouhlasen termín 16.2.2018 pro dodání kapitol knihy a příslušných anotací jednotlivých autorů tak, aby je mohla předsedkyně sekce předložit nakladatelům.
  4. plánování setkání a práce sekce v lednu a únoru – termín dalšího setkání sekce je 16.2.2018 v Brně u Ivony Šporcrové, následující pak 27.4.2018.
  5. Psychoonkologická problematika na novém Linkos - představení, diskuse. Členové sekce velmi oceňují novou a přehlednou podobu portálu www.linkos.cz. Práci a čas, který věnovala Petra Nováková jeho přestavbě je obdivuhodný.
  6. Projekt „Rok psychoonkologické prevence“ – představení projektu, projekt byl sekcí schválen a společnými silami se pokusí (dle svých možností) členové zajistit finanční i následně realizační podporu projektu.