Světový den lymfomu připomíná zákeřnou nemoc

15. září si v desítkách zemí připomínají Světový den lymfomu. V roce 2004 jej vyhlásila mezinárodní nezisková pacientská organizace Lymphoma Coalition s cílem zvýšit povědomí o maligním lymfomu a o příznacích onemocnění a přispět tím ke správné a včasné diagnóze a úspěšné léčbě. Maligní lymfomy, mezi které patří Hodgkinův lymfom, Ne-Hodgkinovy lymfomy a chronická lymfatická leukémie, jsou šestým nejčastějším nádorem v České republice. Každoročně jimi onemocní téměř 2500 lidí, což znamená, že každé 4 hodiny je diagnostikován nový nemocný.

TISKOVÁ ZPRÁVA, Praha 13. září 2013

15. září si v desítkách zemí připomínají Světový den lymfomu. V roce 2004 jej vyhlásila mezinárodní nezisková pacientská organizace Lymphoma Coalition s cílem zvýšit povědomí o maligním lymfomu a o příznacích onemocnění a přispět tím ke správné a včasné diagnóze a úspěšné léčbě. Maligní lymfomy, mezi které patří Hodgkinův lymfom, Ne-Hodgkinovy lymfomy a chronická lymfatická leukémie, jsou šestým nejčastějším nádorem v České republice. Každoročně jimi onemocní téměř 2500 lidí, což znamená, že každé 4 hodiny je diagnostikován nový nemocný.

V České republice v současné době žije téměř 25 000 lidí, u nichž byl někdy v průběhu života diagnostikován a léčen lymfom či chronická lymfatická leukémie. Vzhledem k tomu, že toto onemocnění patří mezi relativně časté a dá se velmi dobře léčit, je nezbytné jej včas a správně diagnostikovat. Onemocnění se týká zejména lidí v průměrném věku mezi 60-70 lety, v některých případech, jako například Hodgkinův lymfom, s podstatně mladším věkovým průměrem mezi 20-30 lety. „Za posledních patnáct let došlo k výraznému zlepšení osudu nemocných s lymfomy. Hlavní zásluhu na tom má kromě lepšího poznání těchto chorob, zavádění moderní cílené terapie. Díky ní bylo možné výrazně snížit úmrtnost. V České republice je péče o nemocné s lymfomy koncentrována do specializovaných center. Komplexní léčba se provádí v sedmi centrech, kde je také možnost provést u vybraných nemocných i transplantaci krvetvorných buněk,“ říká prof. MUDr. Marek Trněný, CSc., přednosta I. interní kliniky – kliniky hematologie VFN a 1. LF UK. 

Pro lymfatické onemocnění je charakteristické postižení mízních mízních uzlin, které jsou často zvětšené, chronická lymfatická leukémie je obvykle spojena s postižením kostní dřeně a vysokým počtem bílých krvinek. Nemocný nemusí mít žádné příznaky, onemocnění se ukáže při jiném vyšetření. Celkové příznaky se nejčastěji projevují únavou, hubnutím, pocením, horečkou bez infekčního vyvolavatele. Mohou mít také spojitost s místním útlakem zvětšených uzlin (bolesti břicha, zhoršený dech, kašel).

Dobrou zprávou pro pacienty s lymfomy a jejich blízké je fakt, že celková prognóza této skupiny chorob se stále zlepšuje a dá se říci, že dokonce ve většině případů se s lymfomem dá dobře a dlouho žít. V posledních fázích klinických zkoušení je nyní také několik velmi dobrých léků, které tento trend v příštích letech patrně nadále posílí. Stále však platí, čím dříve člověk přijde a čím méně je nemoc rozvinutá, tím je větší šance na její úplné vyléčení,“ doplňuje doc. MUDr. Andrea Janíková, Ph.D. z Interní hematologické a onkologické kliniky FN Brno Bohunice. 

Na výrazném zlepšení péče o nemocné se podílejí i profesní seskupení – mimo jiné Kooperativní lymfomová skupina, Česká skupina pro chronickou lymfatickou leukémii a skupina CELL. Jejich hlavním cílem je výzkum těchto chorob, zavádění nových léčebných metod a zvyšování léčebných standardů. Pomoc nemocným nabízejí také pacientské organizace jako například Lymfom Help. „Naše sdružení pomáhá pacientům ve všech stádiích jejich onemocnění – diagnostickém, léčebném i poléčebném období, protože každé z nich představuje nemalou zátěž po fyzické, psychické i sociální stránce. Pacienti mohou čerpat informace z našeho webu či informačních příruček, které vydáváme. Nabízíme jim také edukační setkání, kurzy jógy nebo rekondiční víkendy v horské přírodě s lidmi se stejným či obdobným zdravotním handicapem. Velmi důležitou oblastí, ve které se stále více v poslední době angažujeme, je také důsledné naplňování práv pacientů a zajištění přístupu nemocných k efektivní léčbě,“ uvádí Mgr. Lída Šimáčková z Lymfom Help, o. s.

Kontakt
prof. MUDr. Marek Trněný, CSc.
přednosta
I. interní klinika – klinika hematologie VFN a 1. LF UK
e-mail: marek.trneny@vfn.cz
telefon: 224 962 527 (sekretariát)
 

Hodgkinův lymfom se stal prvním nádorovým onemocněním, které bylo možné i v pokročilém stádiu vyléčit kombinovanou chemoterapií. Od sedmdesátých let, kdy byla poprvé zavedena, výrazně stoupla šance na vyléčení a začala klesat úmrtnost. V současné době dosahuje pravděpodobnost vyléčení u časných forem až 95 % a u pokročilých se pohybuje kolem 85 %. 

Ne-Hodgkinovy lymfomy jsou nejčastější, ale také nejrůznorodější skupinou těchto chorob. Počet nových případů v posledních 30 letech stále stoupá. V historii léčby lze rozeznat dva zásadní přelomy - zavedení kombinované  chemoterapie v sedmdesátých letech a zavedení cílené terapie ve formě monoklonální protilátky rituximabu před 15 lety. Přestože výskyt onemocnění stále stoupá, od roku 2000 pozorujeme v České republice pokles úmrtnosti na tyto lymfomy. 
 
Chronická lymfatická leukémie je nejčastější formou leukémie. Může probíhat velmi pozvolna, takže část nemocných vůbec není třeba léčit. U nemocných, u nichž je léčba nezbytná, se její výsledky také výrazně zlepšily po zavedení cílené terapie. 
 
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze (VFN) otevřela podle historických pramenů první část Všeobecné nemocnice 1. prosince 1790, pravidelný příjem nemocných byl zahájen 2. ledna 1791. Poskytuje základní, specializovanou a zvlášť specializovanou léčebnou, ošetřovatelskou, ambulantní a diagnostickou péči dětem i dospělým ve všech základních oborech. Zajišťuje také komplexní lékárenskou péči, včetně technologicky náročných příprav cytostatik nebo sterilních léčivých přípravků. Kromě poskytování zdravotní péče je VFN hlavní výukovou základnou 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a současně jedním z nejvýznamnějších vědeckých pracovišť v oblasti léčebných a diagnostických metod v ČR. Nemocnice má nejdelší tradici akademické medicíny u nás a od svého založení dodnes je největším českým výzkumným medicínským pracovištěm. Více na: www.vfn.cz
 
Lymfom Help, o. s. – občanské sdružení, které vzniklo v roce 2005 z iniciativy několika bývalých pacientů, kteří se  rozhodli pomáhat dalším pacientům s maligním lymfomem i jejich blízkým. Sdružení usiluje o zprostředkování vzájemného kontaktu nemocných, případně jejich příbuzných a blízkých, zároveň také o vytvoření zázemí a zdroje pomoci pro ty, kteří léčbou procházejí nebo léčbu absolvovali a vrací se do svého života. Svou činností navazuje na práci lékařů a usiluje o vytvoření komplexní podpůrné péče pro pacienty s touto diagnózou. Více na: www.lymfomhelp.cz.
 

Podrobnosti o příznacích, diagnostice a léčbě lymfomů a leukémií najdete na Linkos

  • Sdílejte na:
    • Facebook
    • Twitter