Zápis z 1. jednání Dermatoonkologické sekce Onkologické společnosti ČLS JEP 13. 9. 2007, Praha

Místo a čas: 13.9. 2007 , Dermatovenerologická klinika FNKV v Praze.

Souhlas k přípravám organizace sekce byl vysloven na zasedání výboru ČOS dne 17.1. 2006. Sekce je zastřešena jak výborem České onkologické společnosti, tak i výborem České dermatovenerologické společnosti. Podkladem k jednání o vzniku samostatné sekce byl Návrh mezioborové spolupráce pro management kožních nádorů.

Místo a čas: 13.9. 2007 , Dermatovenerologická klinika FNKV v Praze.

Souhlas k přípravám organizace sekce byl vysloven na zasedání výboru ČOS dne 17.1. 2006. Sekce je zastřešena jak výborem České onkologické společnosti, tak i výborem České dermatovenerologické společnosti. Podkladem k jednání o vzniku samostatné sekce byl Návrh mezioborové spolupráce pro management kožních nádorů.

Volba vedení:

předsedou Dermatoonkologické sekce byl zvolen Prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA (předseda ČDS a přednosta Dermatovenerologické kliniky FNKV);
místopředsedou Doc. MUDr. Vuk Fait, CSc. (oddělení chirurgické onkologie MOÚ Brno)
vědeckým sekretářem as. MUDr. Miloslav Salavec, CSc. (Klinika nemocí kožních a pohlavních Hradec Králové).

Dermatoonkologická sekce ČOS

Definovaní předmětu činnosti a cíle sekce:

ustavující setkání doporučilo vytvoření expertních skupin a pověřilo vedením jednotlivých sekcí členy Dermatoonkologické sekce:

  • Expertní skupina pro maligní melanom – vedením pověřena as. MUDr. Monika Arenbergerová, PhD. (FNKV Praha), dále navržen MUDr. Ivo Kocák (KMOÚ Brno) a MUDr. Milan Kohoutek (Baťova nemocnice Zlín).
  • Expertní skupina pro kožní lymfomy – vedením pověřena prim. MUDr. Alena Machovcová, MBA (Dermatovenerologické odd. FN Motol , Praha), do vedení dále navržen Doc. MUDr. Vladimír Vašků, CSc. (I. dermatovenerologická klinika FN u Sv.Anny, Brno).
  • Expertní skupina pro nemelanomové nádory kůže – vedením pověřen Doc. MUDr. Karel Ettler,CSc., Klinika nemocí kožních a pohlavních Hradec Králové), ke spolupráci navržen i prim. MUDr. Jiří Horažďovský (Kožní odd. nemocnice České Budějovice).
  • Expertní skupina pro histopatologii kožních nádorů a melanocytárních lezí – vedením pověřen prof. MUDr. Karel Pizinger, CSc. (Dermatovenerologická klinika FN a LF UK, Plzeň) a as. MUDr. Tomáš Frey, CSc. (Subkatedra korektivní dermatologie IPVZ).
  • Expertní skupina pro dermatochirurgii – vedením pověřen as. MUDr. Tomáš Frey, CSc. (Subkatedra korektivní dermatologie IPVZ) a Doc. MUDr. Vuk Fait, CSc. (oddělení chirurgické onkologie MOÚ Brno).
  • Expertní skupina diagnostických metod kožních nádorových onemocnění (dermatoskopie, fotodynamická diagnostika, UZ, detekce melanomových buněk in vitro) – do vedení navržena prim. MUDr. Yvetta Vantuchová (Kožní odd. FN Ostrava).

Standardy kožních nádorových diagnóz:

doc. Ettler pověřen vypracováním směrnic pro indikaci Metvix –PDT terapie, prim. Horažďovský pak zpracováním indikačních směrnice pro užití Imiquimodu. Tyto materiály budou sloužit jako podklad k jednáním se ZP.

Interdiscplinární spolupráce:

jednání dále doporučilo aktivní účast hematoonkologů v problematice kožních lymfomů, široké zapojení odborníků radioterapie, farmakoterapie a plastické chirurgie. Přítomní se zabývali i přípravou vypracování materiálů z dermatoonkologické oblasti, návrhem budoucích odborných setkání, event. krátkých sympozií i přípravou materiálů analyzujících a sjednocujících problematické aspekty terapie nádorových onemocnění kůže (např. adjuvantní terapie melanomu).

Plánované akce:

sekce se zabývala i plánem akcí na období 2007/2008.
Předběžně doporučeno zapojení sekce účastí na XXXII. Brněnských onkologických dnech (17.- 19.4. 2008), na IV. kongresu českých a slovenských dermatovenerologů v Bratislavě (červen 2008); diskutována byla i příprava odborného programu, zaměřeného na přípravu významu fotoprotekce v prevenci kožních nádorových onemocnění za spolupráce Fotobiologické komise ČDS a konečně i příprava chirurgické problematiky kožních nádorů v rámci odborných akcí Společnosti korektivní a estetické dermatologie.

Termín příštího jednání bude určen, členové Dermatoonkologické sekce budou kontaktováni.

Zapsal: Dr. Salavec