Sekce podpůrné léčby ČOS ČLS JEP - Informace o činnosti a zápis ze zasedání v Brně dne 11.4.2019

11. dubna se v rámci Brněnských onkologických dnů 2019 uskutečnilo zasedání Sekce podpůrné léčby České onkologické společnosti. Zpráva o činnosti a zápis ze zasedání sekce. 

Sekce podpůrné léčby ČOS ČLS JEP byla založena z iniciativy prof. MUDr. Jiřího Vorlíčka, CSc., dr.h.c. a její založení bylo schváleno Výborem ČOS dne 24.10.2017.

Sekce má sdružovat onkology, lékaře prvního kontaktu, specialisty (dermatology, gastroenterology,  pneumology, hematology, urology….), zdravotní sestry a další odborníky pro podpůrnou péči. Aktuálně je v rámci členství evidováno 21 členů a do spolupráce jsou dále aktivně zvány a zapojovány zdravotní sestry, respektive vrchní sestry onkologických a hemato-onkologických pracovišť.  

Z hlasování členů v loňském roce bylo vybráno a k užívání poskytnuto společností WeMakeMedia jako dar toto logo Sekce podpůrné léčby: 

Hlavní cíl sekce vychází z Národního onkologického programu ČR „Zlepšení kvality života onkologicky nemocných.“ Snahou je podpořit integrativní pojetí podpůrné péče jako komplexní problematiky a v tomto ohledu spolupracovat s odbornými projekty a dalšími skupinami. V průběhu roku předseda Sekce zajistil vzájemný kontakt a ujištění o spolupráci s:

 • Sekce preventivní medicíny ČOS,
 • Psycho-onkologická sekce ČOS,
 • Pracovní skupina pro nutriční péči ČOS,
 • Společnost pro studium a léčbu bolesti,
 • Česká společnost paliativní medicíny,
 • Onkologická sekce České asociace sester,
 • Dialog-Jessenius o.p.s.,
 • Společnost pro porty a permanentní katétry.

Významná a opakovaně velmi kladně hodnocená je spolupráce a podpora ze strany PhDr. Petry Novákové ze správy a administrace webových stránek ČOS www.linkos.cz. Prostřednictvím této spolupráce jsou členům Sekce rozesílány jednotlivé informace, výzvy, nabídky - za období posledního roku bylo předsedou Sekce takto zasláno celkem 12 zpráv a vybrané adekvátní jsou umísťovány na webu Linkos v Sekce podpůrné léčby. Byla připomenuta nutnost aktualizace a správného uvedení emailových adres členů Sekce pro zajištění řádné informovanosti.

Z dotazu v loňském roce byla definována tato témata považovaná za hodná větší pozornosti:

 • Komplikace dutiny ústní a GIT, včetně nevolnosti a hepatotoxicity.
 • Hematologická toxicita.
 • Kožní komplikace.
 • Problematika průlomové bolesti.
 • Gonadotoxicita a sexualita.
 • Ošetřovatelské problematiky, edukace zdravotníků a pacientů.

V průběhu roku byla nabídnuta nejen členům Sekce spolupráce v rámci těchto výzkumných projektů, ke kterým lze dále přistoupit:

1) Flebitidy a extravazace:

Příprava všeobecně přijatelných minimálních požadavků na zajištění standardní péče ve spolupráci s ČAS a Společností pro porty a permanentní katétry.
S Vokurka, V Maňásek, R Mazúr, D Navrátilová Hrabánková, J Wintnerová, S Šípová, L Turková, E Hajnová Fukasová, Z Sýkorová.
Probíhá příprava a diskutování dokumentu.

2) Průlomová bolest:

Analýza stavu problematiky a možné návazné projekty ke zlepšení péče.
L Holubec, S Vokurka, P Jeníček, L Drgoňa, s podporou Linkos a P.Novákové.
Probíhá sběr dat z dotazníku na webu Linkos.

3) Profylaxe mTORi asociované stomatitidy s roztokem Dexametazon 0,01% do dutiny ústní.

S.Vokurka, S.Šípová, V.Jánská
Probíhá sběr dat. Protokol receptury a dotazník sledování pro pacienty je k dispozici.

V průběhu roku byly dále tyto výstupy:

 • Příspěvky k publikaci: Podpůrná léčba, Klinická onkologie
 • Prezentace PragueOnco 2019: Význam podpůrné léčby

V rámci Sekce byla vydána stanoviska:

 • Podpora pro dohodovací řízení o úhradě preskripce přípravku Gelclair do dutiny ústní
 • Podpora pro možnost rozšíření preskripce přípravků vlhkého hojení ran na odbornost Onkolog

Návrhy dále: 

 1. Pokračovat v zavedené spolupráci, činnosti a projektech uvedených výše. (všichni, autoři a spoluautoři projektů, předseda)
 2. Podpořit rozšíření členství v Sekci, ověřit email kontakty. (všichni, předseda)
 3. Pokračovat ve spolupráci s Linkos, připravenost ke spolupráci v rámci přípravy Modré knihy ČOS, klinicky významné oficiální výstupy z činnosti Sekce podpůrné léčby a významná a adekvátně zpracovaná témata s tématikou podpůrné léčby publikovat v časopisu Klinická onkologie jako oficiálním časopisu ČOS, účast na edukačních prezentacích v rámci významných sympozií, kongresů a seminářů. (všichni, předseda)
 4. Příprava stanoviska k limitaci úhrady antiemetické léčby s NK1 inhibitory až po selhání setronů. (doc.Tomíška a kol., předseda)
 5. Návrhy, komentáře, plány podle potřeby bez omezení ke sdělení a dalšímu jednání k předsedovi Sekce. (všichni, předseda)

Zapsal dne 15.4.2019    

prof.MUDr. Samuel Vokurka, Ph.D.
předseda Sekce podpůrné léčby ČOS ČLS JEP

Dokument ke stažení