2. Psychoonkologické sympózium, Praha září 2011

Psychoonkologická sekce České onkologické společnosti České lékařské společnosti JEP uspořádala již druhé jednodenní sympózium se zaměřením na dětského onkologického pacienta.

Účastníkům, kteří si chtějí některou z přednášek připomenout a především lékařům, sestrám a psychologům, kteří se zúčastnit nemohli, nabízíme webcast. Můžete si poslechnout přednášky i prohlédnout prezentace k nim.

Jako místo konání byla zvolena pražská Fakultní nemocnice v Motole. Je třeba velmi vyzvednout nezměrné organizační úsilí klinických psycholožek PhDr. Věry Reichlové a PhDr. Hany Čápové, které připravily pro všechny přednášející a asi stovku přítomných posluchačů ty nejlepší podmínky. To, jak se k naši prosbě o poskytnutí občerstvení a přednáškové místnosti včetně ozvučení a PC techniky postavilo nejvyšší vedení Fakultní nemocnice Motol a 2. lékařské fakulty, bylo neskutečně velkorysé a všichni přítomní nešetřili díky za naprosto nadstandardní zajištění občerstvení a technického zázemí.

S radostí jsme mezi sebou přivítali se zdravicemi děkana 2. lékařské fakulty UK doc. MUDr. Ondřeje Hrušáka, PhD, náměstkyni FN Motol paní Mgr. Janu Novákovou a přednostu dětské onkologické kliniky prof. MUDr. Jana Starého, CSc.

Na tomto sympoziu odezněly dva bloky prezentací, v prvním jsme slyšeli velmi kvalitní témata od klinických psycholožek z obou českých dětských onkologických klinik i z klinik dospělé onkologie. V druhém bloku, který byl svým uspořádáním přednášek velmi pestrý a nesmírně zajímavý, jsme vyslechly odborné prezentace jak sester od lůžka dětského pacienta, speciálních pedagogů, tak specialistky na řešení sociálních problémů rodin nemocných dětí i informace o záslužné podpůrné práci nadací.

V auditoriu zasedly především sestry, pracující na onkologiích v různých českých centrech i v ambulancích a stacionářích, příjemný podíl posluchačů tvořili kolegové psychologové, ti, které bychom velmi rádi v sále viděli, lékaři, přišli v mizivém počtu.

Všechny členy Psychoonkologické sekce ČOS ČLS JEP potěšilo množství kladných ohlasů na vyslechnuté přednášky i na uspořádání takové akce v českém zdravotnickém prostředí. Těm, kteří nás nabádali k pokračování takovýchto setkávání, můžeme sdělit, že v příštím roce zase v září bude loni započatá tradice psychoonkologických sympozií pokračovat dalšími zajímavými tématy.